Версия за печат

00599-2014-0005

BG-Бобов дол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца” по обособени позиции Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” Обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” Обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” Обособена позиция № 6 - „Плодове и зеленчуци”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: складове на целодневни детски градини на територията на гр.Бобов дол, община Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора - по обособена позиция № 1 е доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Целодневните детски градини на територията на община Бобов дол; -по обособена позиция №2 е месо и месни продукти, риба и яйца; - по обособена позиция №3 е мляко и млечни продукти; - по обособена позиция №5 зеленчукови и плодови консерви; - по обособена позиция №6 е плодове и зеленчуци

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15800000, 15810000, 15400000, 15500000, 15220000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
61058.06 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 630196 от 23.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Хляб и хлебни изделия
V.1) Дата на сключване договора
07.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛЛУР" ООД, Булстат 202896153, бул."Проф.Цветан Лазаров" №4-8,, Република България 1000, София, Тел.: 02 8791957, E-mail: allureood@abv.bg, Факс: 02 8792534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4830.8 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Месо и месни продукти, риба и яйца
V.1) Дата на сключване договора
07.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛЛУР" ООД, Булстат 202896153, бул. "Проф.Цветан Лазаров" №4-8, Република България 1000, София, Тел.: 02 8791957, E-mail: allureood@abv.bg, Факс: 02 8792534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13596 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на сключване договора
07.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛЛУР" ООД, Булстат 202896153, бул."Проф.Цв.Лазаров" №4-8, Република България 1000, София, Тел.: 02 8791957, E-mail: allureood@abv.bg, Факс: 02 8792534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19496.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:"Зеленчукови и плодови консерви"
V.1) Дата на сключване договора
07.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛЛУР" ООД, Булстат 202896153, бул."Проф.Цв.Лазаров" №4-8, Република България 1000, София, Тел.: 02 8791957, E-mail: allereood@abv.bg, Факс: 02 8792534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5896.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:"Плодове и зеленчуци"
V.1) Дата на сключване договора
07.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛЛУР" ООД, Булстат 202896153, бул."Проф.Цв.Лазаров" №4-8, Република България 1000, София, Тел.: 02 8791957, Факс: 02 8792534

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17238.26 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "АЛЛУР" ООД,със седалище и адрес на управление: гр. София, бул." Проф.Цв.Лазаров" №4-8, Борса Къра, склад 216, Булстат 202896153; 2. "ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК" ЕООД, гр. Благоевград, ул."Трети март" №28, Булстат 10165872


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор