Версия за печат

00731-2014-0005

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000812197

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=1057.

Електронен достъп до информация: http://oncosz.com/?page_id=1057.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1551471.88 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 043 - 070993 от 01.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 191 - 336453 от 04.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 217 / Заглавие на обособената позиция: 1. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 и 228
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД, район р-н Оборище, ул. „ИСКЪР“ 43 ет.2, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9831762

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 65918.4 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: 302 / Заглавие на обособената позиция: 2. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№302, 303 и 305
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕРГИН” ЕООД, ул.”Младежка” №20А, ет.4, ап.8, Р. България 4002, Пловдив, Тел.: 032 624088

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9918.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: 28 / Заглавие на обособената позиция: 3. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№28 и 29.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, район р-н Сердика, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 11, Бизнес сити "Василев Плаза", ет. 8, Р. България 1202, София, Тел.: 02 9531224

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 68500 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 337 / Заглавие на обособената позиция: 4. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№337, 338, 339, 344, 346 и 348.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, ул.”Новозагорско шосе” блок 1, п.к. 441, Р. България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3994.58 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 296 / Заглавие на обособената позиция: 5. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособена позиция №296.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР" ЕООД, район р-н Красно село, ж.к. БОРОВО, ул. "БОРОВО" №52, вх. В, ет. 3, ап. 30, Р. България 1680, София, Тел.: 0888 941133

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 114900 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: 237 / Заглавие на обособената позиция: 6. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№237,241,246,247,249,275,277,293,308,309,312,313,314,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,327,328,330,350,352,353,355,356 и 357.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, район р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 28Б, Р. България 1750, София, Тел.: 02 9712061

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 131536.76 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: 257 / Заглавие на обособената позиция: 7. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№257, 260, 261, 262, 264, 265, 266 и 267.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БУЛМАР МЛ“ ООД, район р-н Витоша, кв. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, ул. „ПИРИН“ № 32, Р. България 1618, София, Тел.: 02 8558345

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48020 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 8 / Обособена позиция №: 159 / Заглавие на обособената позиция: 8. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№159 и 162.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ" ЕАД, район р-н Надежда, „Рожен“ № 24, Р. България 1271, София, Тел.: 02 8103990

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 927 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 9 / Обособена позиция №: 297 / Заглавие на обособената позиция: 9.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№297 и 298.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, район р-н Триадица, „Луи Айер“ № 79, Р. България 1404, София, Тел.: 02 8625451

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10872 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 315 / Заглавие на обособената позиция: 10. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№315 и 329.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ОМНИМЕД“ ЕООД, р-н Красно село, ул. „ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА“ № 9, ап. 2, Р. България 1618, София, Тел.: 02 9555404

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9940 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 336 / Заглавие на обособената позиция: 11. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№336, 341, 345 и 349.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕТГ“ ЕООД, р-н Оборище, ул.“Тракия“ №15, ет. 1, ап. 1, Р. България 1504, София, Тел.: 02 8468162

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16467.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 12 / Обособена позиция №: 299 / Заглавие на обособената позиция: 12. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№299, 334 и 347.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД, район р-н Средец, бул. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ„ №46, ет.3, ап.6, Р. България 1612, София, Тел.: 02 9501360

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23644.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 96 / Заглавие на обособената позиция: 13. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособена позиция №96.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"СТИНГ" АД, бул. „БЪЛГАРИЯ“ № 48, бл. ВИТОША 1, вх. Г, ет. 4, ап. 37, Р. България 7200, Разград, Тел.: 02 97031

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 293.5 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 33 / Заглавие на обособената позиция: 14. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№33,51,97,105,121,151,208,213,214,215,216,232,233 и 245.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ФАРКОЛ“ АД, ул.“Сан Стефано“ №28, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 851721

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 118524.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15 / Обособена позиция №: 18 / Заглавие на обособената позиция: 15.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№18, 19, 34, 35, 38, 39, 45, 50, 54, 99, 108, 124, 148, 149, 187, 188, 189, 236, 242, 243, 244, 248, 252, 290 и 294.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 2, ул.“АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 66, Р. България 1799, София, Тел.: 02 8076770

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 140961 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 16 / Обособена позиция №: 95 / Заглавие на обособената позиция: 16. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№95, 119, 120 и 153.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕКОФАРМ" ЕООД, район Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №14, бл. 3 партер, Р. България 1421, София, Тел.: 02 9631596

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40138 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 17 / Обособена позиция №: 342 / Заглавие на обособената позиция: 17.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособена позиция № 342.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД, район р-н Младост, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян № 44, Р. България 1799, София, Тел.: 02 9748969

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5131.64 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 18 / Обособена позиция №: 335 / Заглавие на обособената позиция: 18.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№ 335, 340 и 343.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"БГ МЕД" ООД, район Оборище, ул. „Асен Златаров“ №10, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9748967

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10650.3 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 19 / Обособена позиция №: 234 / Заглавие на обособената позиция: 19.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№234,235,238,239,240,250,251,254,255,256,258,259,263,268,269,270,271,272,273,274,276,278,283,284,286,287,288,289,291,292 и 295.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ” ЕООД, ул. ”Йордан Йовков” № 9, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644588

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 151164 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 20 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: 20.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции№№5,12,14,23,24,25,26,42,43,44,47,49,53,56,57,58,59,60,72,83,84,85,87,89,90,98,104,106,107,126 и 136.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“МЕДЕКС”ООД, ж.к. Горубляне, бул.”Самоковско шосе” № 2Л, Р. България 1138, София, Тел.: 02 9175545

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 195360.5 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 21 / Обособена позиция №: 253 / Заглавие на обособената позиция: 21.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособена позиция № 253.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СТЕРАМЕД“ ООД, район р-н Лозенец, ул. „ХРИСТО ЦЕНОВ“ №4, Р. България 1407, София, Тел.: 02 4372486

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3200 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 22 / Обособена позиция №: 146 / Заглавие на обособената позиция: 22.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№146 и 147.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД, район р-н Триадица, ул. „МИХАИЛ БУБОТИНОВ“, бл. 31, вх. Б, ет. 7, ап. 26, Р. България 1408, София, Тел.: 02 9442290

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 69528 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23 / Обособена позиция №: 279 / Заглавие на обособената позиция: 23.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№279, 280, 281, 300 и 310.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, ул.”Иван Богоров” №12, ет.2, Р. България 9002, Варна, Тел.: 052 602360

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13926.4 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 24 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: 24.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№3,4,6,7,16,17,20,21,27,31,32,36,37,40,41,46,52,55,61,66,69,70,71,74,75,77,78,79,80,88,91,92,94,100,103,109,110,113,114,115,116,117,118,123,127,128,129,131,133,134,142,143,152,154,156,157,158,160,161,163,165,166,168,169,170,171,175,176,177,180,181,182,184,186,190,191,192,193,198,199,200,201,203-206 и 207.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, район р-н Студентски, ул. "Околовръстен път" No 199А, Р. България 1700, София, Тел.: 02 9658100

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 285569.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 25 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: 25.Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г. по обособени позиции №№13, 73, 82, 86, 93, 150 и 183.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

34

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД, район р-н Изгрев, бул.”Г. М. Димитров” № 1, Р. България 1172, София, Тел.: 02 9603780

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12386 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ГАМАКОНСУЛТ” ЕООД – гр.София, ЕИК: 121310462 2. „ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 131346819 3. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас, ЕИК: 102227154 4. „ЕКОМЕТ 90” ЕООД – гр. София, ЕИК: 130139003 5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора, ЕИК: 833101609 6. „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София, ЕИК: 131107072 7. „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София, ЕИК: 131048325 8. „МЕДЕКС ” ООД – гр. София, ЕИК: 131268894 9. „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 040206912 10. „ЕТГ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 130378836 11. „ОМНИМЕД” ООД – гр. София, ЕИК: 121438533 12. „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София, ЕИК: 121152973 13. „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД – гр. Ловеч, ЕИК: 110520242 14. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София, ЕИК: 175152005 15. „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 131443308 16. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София, ЕИК: 203283623 17. „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София, ЕИК: 130153202 18. „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София, ЕИК: 200123131 19. „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦ” АД – гр. София, ЕИК: 030276307 20. „БГ МЕД” ООД – гр. София, ЕИК: 175366547 21. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София, ЕИК:200600292 22. „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 130390055 23. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София, ЕИК: 175016820 24. „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София, ЕИК: 130099103 25. „СТИНГ” АД – гр. Разград, ЕИК: 116584586 26. „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София, ЕИК: 202832033 27. „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК: 115807794, 28. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК: 115573932 29. „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София, ЕИК: 831308324 30. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София, ЕИК: 831641528 31. „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София, ЕИК: 131148628 32. „АКВАХИМ” АД – гр. София, ЕИК: 200984964 33. „НОВИМЕД” ООД – гр. София, ЕИК: 130551238 34. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна, ЕИК: 103506445