Версия за печат

04861-2015-0001

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя Миладинови” № 112, За: Елена Павлова, Република България 1000, София, Тел.: 02813 5015, E-mail: Elena.Pavlova@bgtransplant.bg, Факс: 02931 6151

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по трансплантация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=EОбществени поръчки.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Провеждане на 2 дневно изнесено обучение на тема: „Европейски директиви и национално законодателство в областта на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране на европейските директиви в законодателството на различните европейски страни”- за 20 служителя на ИАТ вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 1 дневно обучение в гр. София на тема: „Биоетика и законодателство” - за 19 служителя на ИАТ вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 2 дневно изнесено обучение на тема:„Планиране и провеждане на информационни кампании за донорство на органи, тъкани и клетки” - за 15 служителя на ИАТ Провеждане на 3 дневно изнесено обучение на тема „Управление на донорския процес в различните европейски страни отново в светлината на международен обмен на органи, тъкани и клетки” – за 30 служителя, за 3 дни вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 3 дневно изнесено обучение на тема: "Стандартите за качество и безопасност на човешките органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация, в светлината на интегрирана система за обмен между държавите-членки на ЕС” – за 30 служители, за 3 дни вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80522000

Описание:

Семинари за обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация“: Провеждане на 2 дневно изнесено обучение на тема: „Европейски директиви и национално законодателство в областта на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране на европейските директиви в законодателството на различните европейски страни”- за 20 служителя на ИАТ вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 1 дневно обучение в гр. София на тема: „Биоетика и законодателство” - за 19 служителя на ИАТ вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 2 дневно изнесено обучение на тема:„Планиране и провеждане на информационни кампании за донорство на органи, тъкани и клетки” - за 15 служителя на ИАТ Провеждане на 3 дневно изнесено обучение на тема „Управление на донорския процес в различните европейски страни отново в светлината на международен обмен на органи, тъкани и клетки” – за 30 служителя, за 3 дни вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др. Провеждане на 3 дневно изнесено обучение на тема: "Стандартите за качество и безопасност на човешките органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация, в светлината на интегрирана система за обмен между държавите-членки на ЕС” – за 30 служители, за 3 дни вкл. лектор, транспорт, нощувки, храна, наем зала, техническо оборудване, материали за обучението и др.

Прогнозна стойност без ДДС
71534.17 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 710 (седемстотин и десет лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Банка: Уникредит Булбанк; Банков код (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG39UNCR70003322066620 В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 (пет) % от стойността на договора. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избраният изпълнител да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. Окончателни плащания за всяко едно проведено обучение, в размер на останалите 80 (осемдесет) % от стойността на съответното обучение – в срок до 10 (десет) дни след приключване на съответното обучение и приемането му от страна на Възложителя, съгласно клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. , т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. Офертата, поставена в непрозрачен плик, се състои от три части: 1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор"; 1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката"; 1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”. Отделните пликове следва да съдържат следните документи: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 2. Заявление за участие - Образец № 1 3.Административни сведения - Образец № 2 4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка 5. ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 6. Удостоверение за актуално състояние (за лица, които не са представили ЕИК) или еквивалентен документ – за чуждестранните лица 7. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал на банковата гаранция или копие на платежното нареждане 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП 9. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 10. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай, че представляващият не е посочен в договора за обединение. Изискването се прилага единствено за участници, които са обединения/консорциуми. Когато в договорът не е посочен представляващия обединението, към споразумението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 13. Списък на предостаените сходни услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до крайния срок за подаване на офертите 14. Документи, доказващи изпълнението на услугата. 15. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка 16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 17. Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 18. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 19. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 20. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, л. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 21. Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката 22. Декларация за конфиденциална информация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 23. Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Н/П
Минимални изисквания: Н/П
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: В случай че участник в процедурата е обединение, критериите за подбор ще се прилагат за обединението като цяло. Изискуемите от Възложителя документи за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си със същите. 1.Списък на предоставените сходни услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до крайния срок за подаване на офертите. 2.Документи, доказващи изпълнението на услугата. 3. Списък на ключовите експерти, съдържащ и посочване на образованието, професионалната квалификация и опита на съответния експерт (Образец № 9).
Минимални изисквания: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на сходни с предмета на обществената поръчка услуги – организиране и провеждане на минимум 6 (шест) броя обучения. Под „брой обучения” се има предвид шест различни теми на обученията, независимо дали са изпълнени в рамките на един или повече договори. 2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови и неключови експерти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 2.1. Експерт - лектор „Медицинско право и биоетика” • Висше образование – минимум образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Право” или еквивалентна; • Опит, вкл. като обучител и/или лектор, в областта на медицинското право и биоетика – минимум 2 (две) обучения • Участие в публични събития, дискусии и/или семинари, в областта на биоетиката 2.2. Експерт – лектор „Медик” • Висше образование, специалност „Медицина” • Допълнителна квалификация в областта на трансплантациите на органи, тъкани и клетки • Минимум 5 години опит като практикуващ лекар в областта на трансплантациите • Познания в областта на европейското законодателство и управление на донорския процес • Участие в публични събития, дискусии и/или семинари в областта на безопасността на човешките органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация 2.3. Експерт – лектор „Връзки с обществеността” • Висше образование – минимум образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна по специалност в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, направление „Обществени комуникации и информационни науки” • Минимум 5 години професионален опит по специалността • Опит в организиране на събития с промоционална цел • Опит в работа с медии 2.4. Експерт „Организатор на обучения и координатор на проекта” • Висше образование, минимум степен бакалавър или еквивалентна по специалност в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” • Минимум 1 (една) година професионален опит по специалността • Опит в организиране на обучения, публични събития, семинари и др. подобни
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за организиране на обучение след уточняване на място и дата за провеждане; тежест: 30
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Ценово предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Изпълнителна агенция по трансплантации, гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 112

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Изпълнителна агенция по трансплантация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ