Версия за печат

04861-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП1-6 от 24.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. "Братя Миладинови" 112, За: Елена Павлова, Република България 1202, София, Тел.: 02813 5015, E-mail: Elena.Pavlova@bgtransplant.bg, Факс: 02931 6151

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по трансплантация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=EОбществени поръчки.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация“: • Провеждане на 2 дневно обучение на тема: „Европейски директиви и национално законодателство в областта на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране на европейските директиви в законодателството на различните европейски страни”- изнесено обучение извън гр. София • Провеждане на 1 дневно обучение на тема: „Биоетика и законодателство” - в гр. София. • Провеждане на 2 дневно обучение на тема:„Планиране и провеждане на информационни кампании за донорство на органи, тъкани и клетки” - изнесено обучение извън гр. София • Провеждане на 3 дневно обучение на тема „Управление на донорския процес в различните европейски страни отново в светлината на международен обмен на органи, тъкани и клетки” – изнесено обучение извън гр. София. • Провеждане на 3 дневно обучение на тема: "Стандартите за качество и безопасност на човешките органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация, в светлината на интегрирана система за обмен между държавите-членки на ЕС” – изнесено обучение извън гр. София.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Марияна Кирилова Дойчинова
Длъжност: Изпълнителен директор