Версия за печат

00362-2014-0003

BG-Брезово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж.Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж.Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Брезово, с.Зелениково и с.Борец, община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Подписаните договори са за доставка на хранителни продукти

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15890000, 15500000, 15100000, 15300000, 15870000, 15330000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хранителни подправки и сосове
Плодове и зеленчуци, преработени

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
170000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 628391 от 14.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 15 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:обособена позиция І - „Хляб и хлебни изделия”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Симид-Агро” ЕООД, ЕИК 115108940, гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №3, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 670601

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13800 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:обособена позиция ІІ - “Сухи продукти”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ”- ПЛОВДИВ , ЕИК 000471753, гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”142, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 953134

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17200 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 17 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:обособена позиция ІІІ- “Мляко и млечни продукти”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК 115755582, гр.Пловдив, район Северен, ул.” Васил Левски” №174, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 395149

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 31100 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 18 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:обособена позиция ІV- “ Месо и месни продукти”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК 115755582, гр.Пловдив, район Северен, ул.”Васил Левски” №174, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 395149

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 74700 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 19 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:обособена позиция V- “Зеленчукови и плодови консерви “
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ОРХИДЕЯ-ГЕЯ 2” ЕООД, ЕИК 115182501, гр.Пловдив, район Източен, ул.”Богомил” №92, ет.6, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 638444

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12700 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 20 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:обособена позиция VІ- “ Други хранителни стоки”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД , ЕИК 825326392, гр.Пловдив, ул. „Белград” №8, ет.2, ап.4, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 21 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:обособена позиция VІІ- “ Плодове и зеленчуци”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ГЕРТОН” ЕООД, ЕИК 201838193, гр.Брезово, ул.”Кою Коев”№12, вх.А,ап.11, Р България 4160, Брезово, Тел.: 0887 872372

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11500 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалби може да се подават в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

“СИМИД – АГРО” ЕООД , ЕИК 115108940, гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №3 „РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ”- ПЛОВДИВ, ЕИК 000471753, гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”142 „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК 115755582, гр.Пловдив, район Северен, ул.”Васил Левски” №174 „ОРХИДЕЯ-ГЕЯ 2” ЕООД, ЕИК 115182501, гр.Пловдив, район Източен, ул.”Богомил” №92, ет.6 „ПЕТРОВ КОМЕРС” ЕООД, ЕИК 825326392, гр.Пловдив, ул. „Белград” №8, ет.2, ап.4 „ГЕРТОН” ЕООД, ЕИК 201838193, гр.Брезово, област Пловдив, община Брезово, ул.”Кою Коев”№12, вх.А,ап.11 "Надежда2000" ЕООД, ЕИК 115524180, гр.Пловдив, ул. "Заводска" №4


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор