Версия за печат

00067-2015-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД, ул. "Коньовица" 65, За: гл.м.с. Б. Борисова, България 1309, София, Тел.: 02 9211205, E-mail: bborissova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. "Коньовица" 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120Avcz67345.

Електронен достъп до информация: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150120Avcz67345.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Коньовица 65; гр. Банкя, ул. "Шейново" 6
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ежедневно изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло, собственост на Възложителя при прогнозен оборот от 10 /десет/ тона на месец. Ежедневно осигуряване (предоставяне) на оборотно болнично бельо (операционен постелочен инвентар), собственост на Изпълнителя, изпиране и химиотермодезинфекция на същото при прогнозен оборот от 2 (два) тона на месец.

Стойност, без да се включва ДДС
650000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 6500 лева. Гаранцията за изпълнение е 3% от общата прогнозна стойност на договора за изпълнение на поръчката и служи за удлетворяване при вреди от неизпълнение или лошо изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Осъществената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност се заплаща ежемесечно, в срок до 60 календарни дни след изтичане на отчетния месец, но не по-рано от 10 дни след представяне на копия от съответни приемателно-предавателни протоколи, количествено-стойностна сметка и редовна фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен в документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: оригинална декларация, посочваща регистрационния номер на участника в публичния регистър на обектите с обществено предназначение; 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Оригинална декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателят или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимално изискване е през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне 5 /пет/ договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO9001:2008 (или еквивалентен), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 (или еквивалентна), касаеща предмета на поръчката (изпиране и химиотермодезинфекция). 3. Оригинална декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и на мерките за осигуряване на качеството, в това число: техническо описание на ползваните машини, изготвено от производителите или от техни оторизирани представители; списък на транспортните автомобили; списък и описание на дезинфектантите за обработка на транспортните автомобили; описание на технологичния процес и алтернативни варианти за работа в случай на възникване на аварийни ситуации ,изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, с приложени към нея заверени копия от техническото описание на ползваните машини, изготвено от производителите на машините или от техни оторизирани представители. Минималните изисквания са: да се използват специализирани машини – загрявани с пара тактови (тунелни) или машини бариерен тип с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция; работното облекло да се изпира в отделни перални машини от болничното бельо; транспортът да се извършва със специализирани автомобили, които да се ползват само за транспорт на пране, позволяващи мокро почистване и дезинфекция след всеки курс; участникът да разполага с най-малко 3 специализирани автомобила. 4. Оригинална декларация - списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, с приложено към нея заверено копие от трудовия договор на служителят, отговарящ за контрола на качеството. Минималното изискване е участникът да разполага с най-малко 15 техничеки лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне един отговорник по качеството, назначен на трудов договор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да се представят: 1. Оригинална декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателят или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимално изискване е през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне 5 /пет/ договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат по ISO9001:2008 (или еквивалентен), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минималното изискване е участникът да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 (или еквивалентна), касаеща предмета на поръчката (изпиране и химиотермодезинфекция). 3. Оригинална декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и на мерките за осигуряване на качеството, в това число: техническо описание на ползваните машини, изготвено от производителите или от техни оторизирани представители; списък на транспортните автомобили; списък и описание на дезинфектантите за обработка на транспортните автомобили; описание на технологичния процес и алтернативни варианти за работа в случай на възникване на аварийни ситуации ,изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, с приложени към нея заверени копия от техническото описание на ползваните машини, изготвено от производителите на машините или от техни оторизирани представители. Минималните изисквания са: да се използват специализирани машини – загрявани с пара тактови (тунелни) или машини бариерен тип с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция; работното облекло да се изпира в отделни перални машини от болничното бельо; транспортът да се извършва със специализирани автомобили, които да се ползват само за транспорт на пране, позволяващи мокро почистване и дезинфекция след всеки курс; участникът да разполага с най-малко 3 специализирани автомобила. 4. Оригинална декларация - списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, с приложено към нея заверено копие от трудовия договор на служителят, отговарящ за контрола на качеството. Минималното изискване е участникът да разполага с най-малко 15 техничеки лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне един отговорник по качеството, назначен на трудов договор.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена за изпиране и химиотермодезинфекция на 1 кг. болнично бельо и работно облекло, собственост на Възложителя; тежест: 83
Показател: цена за осигуряване (предоставяне) на 1 кг. оборотно болнично бельо (операционен постелочен инвентар), собственост на Изпълнителя, изпиране и химиотермодезинфекция на същото; тежест: 17
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

20150120Avcz67345

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 042 - 069869 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. януари 2018г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ