Версия за печат

00339-2015-0001

BG-Ямбол: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403; 0895 599598, E-mail: dani_ri@abv.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/92.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, За: Христина Донакова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681101, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация - Гише № 1

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с 15 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: На територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката възлагана от община Ямбол се състои в провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС, провеждане на 4 специализирани обучения, осигуряване на транспорт за 6 обучения, осигуряване на услуги по настаняване за 6 обученияи осигуряване на храна за три обучения и кафе - паузи за 2 обучения.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80570000, 79952000, 55300000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на поръчката е 77 299,99 (седемдесет и седем хиляди двеста деветдесет и девет лева и 99 стотинки), разпределена както следва: за Обособена позиция №1 Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС - 11 750,00 лв. (единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, Обособена позиция № 2: Провеждане на 4 специализирани обучения - 22 987,50 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки) без ДДС. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Осигуряване на транспорт за Обучение 2 - 966,67 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) без ДДСОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Осигуряване на транспорт за Обучение 3 - 733,34 лв. (седемстотин тридесет и три лева и 34 стотинки) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Осигуряване на транспорт за Обучение 6 - 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Осигуряване на транспорт за Обучение 7 - 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Осигуряване на транспорт за Обучение 8 - 966,67 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Осигуряване на транспорт за Обучение 9 - 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 2 – 2 225,00 лв. (две хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 3 – 3 033,34 лв. (три хиляди тридесет и три лева и 34 стотинки) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 6 – 6 975,00 лв. (шест хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 7 – 6 425,00 лв. (шест хиляди четиристотин двадесет и пет лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 8 –5 691,67 лв. (пет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 67 стотинки) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14: Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 9 – 6 975,00 лв. (шест хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15: Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения – 5 070,83 лв. (пет хиляди и седемдесет лева и 83 стотинки) без ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални общи стойности на поръчката, както като цяло, така и по отделните обособени позиции и/или на някоя от посочените поддейности към обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните обособени позиции и/или на някоя от поддейностите към обособените позиции, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка

Прогнозна стойност без ДДС
77300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

16.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - на основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на: а) парична сума, преведена по банкова сметка на Община Ямбол IBAN BG 75 SOMB 91303324121301, BIC - SOMBBGSF в “Общинска банка” АД- клон Ямбол, или б) безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора, за настоящата обществена поръчка - за конкретната обособена позиция. При внасяне на гаранцията под формата на парична сума, преведена по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция – допустимо е следното съкращение „ОПАК ОП1/ ОПАК ОП2/ ОПАК ОП....“. Гаранцията се представя към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него. Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. На основание чл. 59, ал. 6, Възложителят не изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г. - Авансово плащане - не се предвижда. - Междинни плащания - предвиждат се междинни плащания, платими след провеждане на всяко обучение/транспорт/настаняване/хранене и кафе паузи, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване на двустранен Приемо-предавателен и Констативен протокол за изпълнение на всяко проведено обучение/транспорт/настаняване/хранене и кафе паузи по договора и представена фактура от изпълнителя със задължителен текст. - Окончателното плащане е плащането на последното хронологически проведено обучение/транспорт/настаняване/хранене и кафе паузи, платимо по съответната банкова сметка на избрания изпълнител, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на двустранен Приемо-предавателен и Констативен протокол за изпълнение на последното хронологически проведено обучение/транспорт/настаняване/хранене и кафе паузи, възложени с предмета на договора и представена фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Ямбол - в раздел "Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. За обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно декларирането им от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Обособени позиции №№ 3-14 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” и наименование на участника, съдържащ: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника –Образец №1, което включва:посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, информация за вписване в регистри: на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания/ на лицензирани превозвачи/ за туроператори или туристически агенти/ обект за обществено хранене, и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение, при участник обединение;5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката –Образец №2;6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители –Образец №3;7) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №11;8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Образец №4; 9) Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6, 10) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №12, 11)Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец №13; 12) Декларация за липсата на обстоятелства по чл.106, параграф 1, буква „Е” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Еропейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година, относно Финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета – Образец №14; 14) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.57 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския Парламе . „Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК № 2 - представя се толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението., съдържащ: попълнен и подписан Образец №7-1 и/или Образец №7-2, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата - оригинал. „Предлагана цена” - ПЛИК № 3 - представя се толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението, съдържащ - попълнен и подписан Образец №8-1 и/или Образец №8-2 и/или Образец №8-2, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата, Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. • Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) - Образец №5 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. При участие по повече от една обособена позиция, образец № 5 се представя поотделно за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 15 и се поставя в Плик № 1 за съответната обособена позиция, както и веднъж в Плик № 1 по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции за които участва - за обособени позиции №№ 3-8, №№ 9-14 При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. 2. Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката с посочени образование, професионална квалификация и опит на ръководителя на екипа и експертите - Образец №10 Ако участникът участва за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, Образец №10 се представя поотделно за обособената позиция и се поставя в Плик № 1 за съответната обособена позиция, както и веднъж в Плик № 1 по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции за които участва - за обособени позиции №№ 3 -15 При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следните услуги за съответната обособена позиция: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – провеждане на минимум 3 (три) обучения, с предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция. Забележка: Под „предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция“, следва да се разбират услуги свързани с провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст) по географски информационни системи (ГИС) – за начинаещи и/или напреднали За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - провеждане на минимум 3 (три) обучения, с предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция. Забележка: Под „предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция“, следва да се разбират услуги свързани с провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст) по ключови компетентности, например: „Работа с граждани от уязвими групи”, „Ораторски и презентационни умения”, „Управление на конфликтни ситуации”, „Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала” и др. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, 4, 5, 6, 7 и 8 – минимум три транспортни услуги по организирано групово пътуване за минимум 20 деца/възрастни. В случай че участник подава оферта едновременно за две или повече от обособени позиции №№ 3-8, то е достатъчно да е изпълнил минимум три транспортни услуги по организирано групово пътуване за минимум 20 деца/възрастни. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, 10, 11, 12, 13 и 14 – минимум три успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на обособената позиция услуги по организиране на събития за минимум 20 участника чрез услуги по хотелско настаняване, осигуряване на хранене, осигуряване на зала за провеждане на групови зани, обезпечаване на кафе – паузи и други сходни дейности. В случай че участник подава оферта едновременно за две или повече от обособени позиции №№ 9-14, то е достатъчно да е изпълнил минимум три еднакви или сходни с предмета на обособената позиция услуги по организиране на събития за минимум 20 участника чрез услуги по хотелско настаняване, осигуряване на хранене, осигуряване на зала за провеждане на групови занимания, обезпечаване на кафе – паузи и други сходни дейности. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 – услуги по осигуряване на храна и/или кафе-паузи и/или кетъринг за минимум 3 (три) групови събития или обучения на възрастни с минимум 20 участника в едно събитие/обучение. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението, а не от всяко от лицата включени в него. 2. Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката. Участникът следва да осигури най-малко следните експерти, отговарящи на следните изисквания: За ОП 1 1. Ръководител на екипа -образование - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или “бакалавър“;опит – участие като ръководител на екип или експерт в провеждане на минимум 3 (три) обучения, с предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция през последните 3 (три) години. Забележка: Под „предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция“, следва да се разбират услуги свързани с провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст) по географски информационни системи (ГИС) – за начинаещи и/или напреднали. 2. Експерт обучител - минимум 2 /двама/ експерти, отговарящи на следните изисквания:1) образование - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър“ в една от областите География, Географски информационни системи (ГИС), информационни технологии (ИТ); 2) опит – участие като обучител в провеждане на минимум 3 (три) обучения, с предмет сходен с предмета на съответната обособена позиция през последните 3 (три) години. Продължава в раздел VІ.3)Допълнителна информац
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническа оценка - показател относим за обособена позиция № 1 и № 2; тежест: 60
Показател: Предложена цена, показател относим за обособена позиция № 1 и № 2; тежест: 40
Показател: Предложена цена, показател относим за обособена позиция № 3- 15 ; тежест: 60
Показател: Срок за организиране на едно обучение, показател относим за обособена позиция № 3 - 15 ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 9 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://www.yambol.bg - раздел „Профил на купувача”. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, всеки работен ден в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол до изтичане на срока за получаване на офертите на адрес: Община Ямбол, гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, срещу заплащане на сумата от 9 лв. (девет лева) с ДДС. Документацията за участие се заплаща по банков път по сметка: Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка: IBAN: BG 13SOMB91308424420344 BIC: SOMBBGSF код за вид плащане: 447000 Банка:Общинска банка АД – ФЦ Ямбол При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.02.2015 г.  Час: 13:30
Място

ст. 203 в сградата на община Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел ІІІ. 2.3.) Технически възможности - "Минимални изисквания".За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 1. Ръководител на екипа 1) образование - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или “бакалавър“; 2) опит - участие като ръководител на екип или експерт за провеждане на минимум 3 (три) обучения по ключови компетентности, например: „Работа с граждани от уязвими групи”, „Ораторски и презентационни умения”, „Управление на конфликтни ситуации”, „Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала” и др., през последните 3 (три) години. 2. Експерт обучител - минимум 2 /двама/ експерти, отговарящи на следните изисквания: 1) образование - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър“ в една от областите: „Педагогически науки”, „Хуманитарни науки”, „Социални, стопански и правни науки”, съгласно ПМС №125/24.06.2002 г. на Министерския съвет за утвърждаване класификатор на областите на висшето образование и професионалните направления; 2) опит - участие като обучител в провеждане на минимум 3 (три) обучения по ключови компетентности, например: „Работа с граждани от уязвими групи”, „Ораторски и презентационни умения”, „Управление на конфликтни ситуации”, „Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала” и др., през последните 3 (три) години. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - 15: 1. Ръководител на екипа - Образование и опит - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или “бакалавър“, и опит в организиране на минимум 3 обучения и/или семинари и/или кръгли маси и/или конференции и/или работни срещи и/или групови събития чрез предоставяне на услуги по транспортиране, хотелско настаняване, осигуряване на хранене, осигуряване на зала за провеждане на групови занимания, обезпечаване на кафе – паузи и други сходни дейности през последните 3 /три/ години. 2. Експерт логистика - минимум 2 /двама/ експерти, отговарящи на следните изисквания: - Образование и опит - завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър“, и опит в организиране на минимум 3 обучения и/или семинари и/или кръгли маси и/или конференции и/или работни срещи и/или групови събития чрез предоставяне на услуги по транспортиране, хотелско настаняване, осигуряване на хранене, осигуряване на зала за провеждане на групови занимания, обезпечаване на кафе – паузи и други сходни дейности през последните 3 /три/ години. В случай че участникът участва за повече от една от обособени позиции №№3-15 е достатъчно наличието на екип от един ръководител на екипа и минимум двама експерти – логистика. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за екип от експерти се доказват от един или повече участници в обединението, а не от всяко от лицата включени в него.Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 8600, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС
1) Кратко описание

Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС на тема: Обучение по Географските информационни системи – основен модул базиран на ArcGIS (за 4 дни) и Обучение по Приложение на ГИС в работата на общинската администрация – WEB базиран модул на географска информационна система (за 3 дни)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

Обучение 1: Географските информационни системи – основен модул базиран на ArcGIS – с продължителност 4 дни, 12 участници. Обучението следва да бъде организирано в 2 групи по 6 човека, с продължителност 4 (четири) дни, 12 (дванадесет) учебни часа общо за всяка обучавана група. Обучението следва да обхваща следните модули и теми: Базов модул ”Въведение в ГИС”: Въведение в ГИС: основни теоретични концепции; модели за репрезентации; ГИС за целите на местното самоуправление, Базово практическо ГИС обучение - Въведение в ArcGIS; Модул „Advanced GIS”: Създаване и редактиране на ГИС данни - практическо обучение, базирано на ArcGIS платформа за: георефериране на аналогови карти, дигитализиране, редакция и разработване на геобази данни; Проектиране и разработване на Геобази данни. Обучение 2: Приложение на ГИС в работата на общинската администрация – WEB базиран модул на географска информационна система – с продължителност 3 дни, 35 участници.В рамките на това обучение се предвижда да се обучат 12 служители, назначени в периода 2010-2014 г., след внедряване на ГИС. Обучението следва да бъде организирано в 2 групи по 6 човека, с продължителност 4 (четири) дни, 12 (дванадесет) учебни часа общо за всяка обучавана група. Обучението следва да обхваща следните модули и теми: Базов модул ”Въведение в ГИС”: Въведение в ГИС: основни теоретични концепции; модели за репрезентации; ГИС за целите на местното самоуправление. Базово практическо ГИС обучение - Въведение в ArcGIS; Модул „Advanced GIS”;Създаване и редактиране на ГИС данни - практическо обучение, базирано на ArcGIS платформа за: георефериране на аналогови карти, дигитализиране, редакция и разработване на геобази данни; Проектиране и разработване на Геобази данни.

Прогнозна стойност, без ДДС
11750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на 4 специализирани обучения
1) Кратко описание

Провеждане на 4 специализирани обученияпо: Обучение 1: Работа с граждани от уязвими групи – 3 дни, 34 служители Обучение 2: Ораторски и презентационни умения – 3 дни, 31 служители Обучение 3: Управление на конфликтни ситуации – 3 дни, 27 служители Обучение 4: Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала – 3 дни, 34 служители

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80570000, 80500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по обучение

3) Количество или обем

Обучение 1: Работа с граждани от уязвими групи В рамките на това обучение се предвижда да се обучат общо 34 служители на община Ямбол. Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, 16 учебни часа, и ще бъде проведено извън град Ямбол. Обучението е насочено към служителите, които пряко обслужват потребителите на външни услуги и ежедневно контактуват с различни социални групи. Това са служителите от фронт-офиса на общината, данъчните инспектори и служителите, предоставящи услуги по регистрация и гражданско състояние. Обучение 2: Ораторски и презентационни умения. В рамките на това обучение се предвижда да се обучат общо 31 служители на община Ямбол.Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, 16 учебни часа, и ще бъде проведено извън град Ямбол. Предвид функциите, които изпълняват, всички посочени длъжности се нуждаят също така от добри ораторски и презентационни умения, за да представят успешно дейността на община Ямбол. Включените в това обучение служители ежедневно извършват множество услуги за гражданите, което изисква необходимите умения за подходящото им представяне пред аудитория и изграждане на добър имидж на общината. Обучение 3: Управление на конфликтни ситуации - В рамките на това обучение се предвижда да се обучат общо 27 служители на община Ямбол. Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, 16 учебни часа, и ще бъде проведено извън град Ямбол. Работата в динамична среда, изискваща интензивна комуникация с различни групи хора и институции, както и ежедневната необходимост от вземане на краткосрочни решения, често създават предпоставки за възникване на конфликтни ситуации. За да реагира адекватно на такива ситуации, организацията следва да е наясно с механизмите за тяхното управление и преодоляване. Обучение 4: Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала. В рамките на това обучение се предвижда да се обучат общо 34 служители на община Ямбол. Обучението трябва да бъде с тридневна продължителност, 16 учебни часа, и ще бъде проведено извън град Ямбол. Целевата група, включена в обучението се състои от служители на ръководни позиции, чиято роля в голяма степен се състои в решаване на възникнали административни проблеми, както и осигуряване и подкрепа развитието на подчинените си, чрез прилагане на точни и ефективни подходи за мотивация.

Прогнозна стойност, без ДДС
22987.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 2
1) Кратко описание

При изпълнението на обособената позиция ще се осигури транспорт за обучение 2 за служители от общинска администрация Ямбол.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт на участници в обучение 2 в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
966.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 3
1) Кратко описание

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 3.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 3, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
733.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 6
1) Кратко описание

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 6.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 6, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 7
1) Кратко описание

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 7.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 7, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
1100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 8
1) Кратко описание

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 8

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 8, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
966.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на транспорт за Обучение 9
1) Кратко описание

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 9.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

3) Количество или обем

Осигуряване на транспорт за участниците в Обучение 9, в съответствие с техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 2
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 2, включващо настаняване в хотел, осигуряване на закуски, обяди и вечери.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 2, включващо настаняване в хотел, осигуряване на закуски, обяди и вечери, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
2225 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 3
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 3, включващи услуги по настаняване в хотел, осигуряване на закуски, обяди и вечери,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 3, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
3033.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 6
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване за участниците в Обучение 6, включващи хотелско настаняване, осигуряване на закуски , обяди и вечери, наемане на зали итеника, осигуряване на кафе-паузи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване за участниците в Обучение 6 в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
6975 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 7
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване научастниците в Обучение 7, включващи настаняване в хотел, осигуряване на закуски, обяди и вечери, осигуряване на кафе-паузи, наемане на зали и техника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване научастниците в Обучение 7,в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
6425 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 8
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване за участниците в Обучение 8, включващи настаняване в хотел, осигуряване на закуски, обяди и вечери, кафе-паузи, наемане на зали и техника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване за участниците в Обучение 8, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
5691.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена на специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на услуги по настаняване за Обучение 9
1) Кратко описание

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 9, включващи хотелско настаняване, осигуряване на закуски, обяди и вечери, кафе паузи, наемане на зали и техника.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 79952000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Осигуряване на услуги по настаняване на участниците в Обучение 9, в съответствие с техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
6975 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки, обособената позиция е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения
1) Кратко описание

Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения на територията на грд Ямбол.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55300000, 55320000

Описание:

Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Услуги по предлагане на храни за консумация

3) Количество или обем

Прогнозна стойност и финансов ресурс за Обучение № 1 - 1320.83 лв., за Обучение № 4 - 1283.33 лв., за Обучение № 5 - 2466.66 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
5070.82 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

На основание чл. 16 г от Закона за обществените поръчки, обособената позици е запазена за специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания.