Версия за печат

01026-2015-0003

BG-Искър:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 19.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Искър, ул. "Георги Димитров" № 38, За: Теменужка Василева, Бистра Минковска, РБългария 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекция ОПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com/op-0105.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com/op-0105.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Искър, улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия, находящи се в гр. Искър и детска градина на територията на гр. Искър" за срок от 12 месеца.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура - процедура на договаряне без обявление, съгласно чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Искър, улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия, находящи се в гр. Искър и детска градина на територията на гр. Искър", се определя от изискванията на Закона за енергетиката и от следните факти: На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на възлагане без обявление. Необходимо е да се сключи договор за доставка на електрическа енергия по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.1 от Закона за енергетиката. Съгласно чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на "ЧЕЗ Електро България" АД Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/29.11.2006 г. със срок на действие до 13.08.2039 г., Лицензия за доставчик от последна инстанция с № Л-409-17/01.07.2013 г. за срок от 28 (двадесет и осем) години, както и Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г. за срок от 10 (десет) години. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като "ЧЕЗ Електро България" АД има изключителни права по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на закона за обществените поръчки за осъществяване на тази дейност на територията на Община Искър, поради което и на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, е избрана настоящата процедура на Договаряне без обявление. От изложените мотиви и направените справки е видно, че "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София, притежава изключително право да предоставя услугата по "обществено снабдяване с електрическа енергия" за територията на Западна България. Предвид изложеното, територията на Община Искър попада в обхвата на лицензията, издадена в полза на "ЧЕЗ Електро България" АД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗОП, покана за участие по смисъла на чл.91, ал.2 от ЗОП няма да се изпраща, като договора ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителните права за снабдяване с електрическа енергия за територията на западна България, а именно: "Чез Електро България" АД със седалище и адрес на управление - област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Средец", ул. "Г.С.Раковски" № 140 с ЕИК 175133827.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
Длъжност: Кмет на община Искър