Версия за печат

02538-2014-0060

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Георги Пламенов Бончев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9219295, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: бул. "Витоша" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-947 от 30.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2014-0060
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 44 от 16.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„КОНТРАКС“ ЕАД, ЕИК 175415627, район Изгрев, ул. „Тинтява“ No 13, Република България 1113, София, Тел.: 02 960977, E-mail: Anna.Mancheva@kontrax.bg, Факс: 02 9609797

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kontrax.bg..

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация и в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност посочена в договора
339405 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
339405 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Борислав Боби Сарафов
Длъжност: Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура