Версия за печат

00599-2014-0006

BG-Бобов дол: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2, За: Галина Антова, Р.България 2670, Бобов дол, Тел.: 089 3653522, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Място/места за контакт: ул."27-ми октомври" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: http://bobovdol.eu/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=81.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на проект на общ устройствен план на община Бобов дол

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В изпълнение на договора за обществена поръчка на два етапа ще бъде изготвен и представен за одобрение проект за общ устройствен план на община Бобов дол, включително и оценка на съответствието и екологична оценка.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71221000, 71410000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
145000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ТП1- Подход и методология за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: ТП2-Предложена от участника организация и разпределение на задачите; тежест: 20
Показател: ТП3- Управление на риска; тежест: 10
Показател: Цена за изпълнение на поръчката- ЦП; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 631387 от 31.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработване на проект за общ устройствен план на община Бобов дол, включващ и Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съответствието (ОС), съгласно Планово задание за ицработване на общ устройствен план на община Бобов дол
V.1) Дата на сключване договора
13.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Геоплан Бобов дол", ЕИК 176806116, ж.к."Люлин", бл.387, ап.48, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4918397, E-mail: office@geograohica.bg, Факс: 02 4918396

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 167000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 145000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Люмикс"ЕООД, ЕИК 200874375, адрес: гр. Видин, ул."Гладстон" №27, вх.В, ап.5 2. ДЗЗД "Геоплан Бобов дол", включващо фирмите: 2.1 "Географика" ООД, ЕИК 200062954, адрес : гр. София, бул."Черни връх" №32 Г 2.2 "Студио Щрих" ЕООД, ЕИК 103878253; адрес: гр. Варна, ул. "Цар шишман" №13


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор