Версия за печат

00748-2015-0001

BG-Габрово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, За: Милена Йорданова - икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/80/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: МБАЛ Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“,Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържатето, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” и „в”от ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45454000, 45430000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по преустройство
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в Глава II – Техническо задание в приложеното КСС

Прогнозна стойност без ДДС
325110 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Банка ДСК - Габрово, Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG46STSA93000021423555 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Гаранцията за участие е в размер до 1% /един процент/ от прогнозната стойност на поръчката и в размер на 3000 /три хиляди лева/ В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Банка: Банка ДСК - Габрово, Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG46STSA93000021423555

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането е отложено в срок до 60 календарни дни, срещу фактура, издадена от Изпълнителя, само ако Възложителят няма забележки към качеството и обема на извършената работа. Към фактурата се прилага Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният за изпълнител участник е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП. В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 1.2. Всеки участник може да представи оферта Не се допуска представянето на варианти. 1.3. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелствапосочени в чл.47, ал.1, т.1-т.4; ал.2, т.1, т.2а, т.4 и т.5; ал.5 т.1, т.2 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията; 2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя; 3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; 4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е: 1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик; 2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 3, т.5, т.6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена” В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация – Образец № 3, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство което е еднакво или сходно с предмета на възлаганата обществена поръчка. Списъкът трябва да бъде придружен с един от следните документи: - посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен и по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен. 3. Копие на застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на Глава десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от Закона за устроиство на територията, съобразно минималната застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата; 4. Декларация, съдържаща справка за инженерно техническия състав, определен за изпълнението на обществената поръчка – Образец № 4, придружена от Автобиография на инженерно техническия състав – Образец № 16 . 5. Копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ към камарата на строителите в България за изпълнение на строежи по чл.137, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ за извършване на дейности от І група, І – V категория или V група отделни видове СМР – за български участници. Или на копие на еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРСВ - за чуждестранно лице
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко три договора за строителство (ремонт на обекти), които са сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт и/или реконструкция на сгради с обществено предназначение) 2. Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: • по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен • по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен • по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен. 3. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на Глава десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от Закона за устроиство на територията, съобразно минималната застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата; 4. Участникът трябва да разполага за изпълнение на поръчката със собствен инженерно технически персонал, които трябва да отговаря на следните изисквания: Ръководител обект –трябва да: • има диплома от завършено висше образование с квалификация строителен инженер, със специалност ПГС или еквивалент; • има опит в областта на управление на инвестиционни проекти – минимум 3 години; • да е изпълнявал длъжността „ Ръководител обект” на най- малко два обекта с предмет подобен на предмета на поръчката; Технически ръководител, който трябва да отговаря на следни изисквания: • има диплома от завършено техническо образование със специалност строителен техник или еквивалент; • да има минимум 2 години на позиция технически ръководител, както и да е участвал като технически ръководител при изпълнението на не по-малко от 2 обекта сходни с този, предмет на настоящата обществена поръчка. 5. Участникът трябва да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ към камарата на строителите в България за изпълнение на строежи по чл.137, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ за извършване на дейности от І група, І – V категория или V група отделни видове СМР – за български участници. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Същата се публикува и предоставя достъп на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/80/ в деня на публикуването на обявлението в РОП. В случаите на чл.28, ал.7 от ЗОП – при поискване на документацията от страна на заинтересовано лице, Възложителят му предоставя документацията, на адреса на лечебното заведение или му я изпраща за негова сметка. В тези случаи документацията се заплаща, като цената на документацията е 6 (шест) лева с включено ДДС. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от : - касата на лечебното заведение, след предварително заявяване на искане за документация, или - след извършен превод по банков път по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово: Банка: Банка ДСК - Габрово, Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG46STSA93000021423555 Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на МБАЛ : 066 804 424 или на e-mail: targovembalgabrovo@gmail.com с посочени данни за фирмата, необходими за издаване на фактура, адрес за доставка, както и предпочитана куриерска фирма и начин на доставка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на МБАЛ ГАброво

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.3 от ЗОП обявлението се изпраща по електронен път и от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово (посочен и в обявлението за откриване на процедурата:http://zop.mbalgabrovo.com/auction/80/ – Профил на купувача

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ