Версия за печат

00748-2015-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 319 от 14.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, За: Милена Йорданова - икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово разчети по КСС, прогнозния бюджет на Възложителя за извършването на строително ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка е 325110 лв.(триста двадесет и пет хиляди, сто и десет лева) без вкл. ДДС или 390 132 лв.(триста и деветдесет хиляди, сто тридесет и два лева) с вкл. ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000(двеста, шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за възлагане през настоящата календарна година поръчки за строителство, съобразно правилата на чл. 15, ал. 3 – 7 от ЗОП и в съответствие с текста на чл. 45в, ал. 2, т. 2, буква „а” от ЗОП не надвишават сумата от 9 779 000 (девет милиона, седемстотин седемдесет и девет хиляди) лв. без ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като прилага предвидените в ЗОП опростени правила. Предвид обстоятелството, че строителството предмет на настоящата поръчка позволява достатъчно точно да се определят видовете строително ремонтни дейности и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура чрез прилагане от Възложителя на предвидените в ЗОП опростени правила. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на лечебното заведение. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на лечебното заведение. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Нели Иванова Савчева
Длъжност: Изпълнителен директор