Версия за печат

01564-2014-0010

BG-с.Чупрене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Чупрене, ул. "Асен Балкански" № 55, За: Асен Джунински, Република България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община Чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.chuprene.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.chuprene.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1463 от 06.10.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01564-2014-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Възстановяване на мостове и път на територията на Община Чупрене. Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени позиции: 1/ Възстановяване на пасарелка и брод, с.Чупрене; 2/ Възстановяване на стоманена пасарелка над р. Лом, свързваща помпена станция - с.Долни Лом; 3/ Възстановяване на стоманена пасарелка в с.Търговище.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ДВ-1 от 11.11.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД, ЕИК 200229809, ул. "Кораб планина" № 55, Република България 1164, гр.София, Тел.: 02 8603224, E-mail: evro_eko@abv.bg, Факс: 02 8603224

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят - Община Чупрене възлага и заплаща, а Изпълнителят - "Евро Еко Билд" ЕООД приема да изпълни СМР по договор с предмет:Възстановяване на мостове и път на територията на Община Чупрене, по 3 /три/ обособени позиции: 1/ Възстановяване на пасарелка и брод, с.Чупрене; 2/ Възстановяване на стоманена пасарелка над р. Лом, свързваща помпена станция - с.Долни Лом; 3/ Възстановяване на стоманена пасарелка в с.Търговище.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност посочена в договора
64380.1 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
64380.1 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ваньо Костадинов Костин
Длъжност: Кмет на Община Чупрене