Версия за печат

02538-2013-0395

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: ggerdjikov@prb.bg, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036023, E-mail: ggerdjikov@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 1, ст. 107

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-749 от 22.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0395
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България и Застраховка „Злополука“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 41 от 11.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ОЗК-Застраховане" АД, ЕИК 121265177, гр. София 1301, община Столична, район „Възраждане“, ж.к. „Възраждане“, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, Република България 1301, София, Тел.: 02 9813122, E-mail: headoffice@ozk.bg, Факс: 02 9814351

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
763.83 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

10.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
763.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стефанов Цацаров
Длъжност: Главен прокурор на Република България