Версия за печат

00541-2014-0001

BG-Бяла: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093435

Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, За: инж. Коста Стоянов, РБългария 9101, Бяла, Тел.: 05143 2379, E-mail: byala_mayor@abv.bg, Факс: 05143 2379

Място/места за контакт: Община Бяла

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.byala.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.byala.org/scripts/profilnakupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.byala.org/scripts/profilnakupuvacha/detail.php?d=41.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Бяла
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следния обект: „Културен център – гр. Бяла”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39000000, 31000000, 30000000, 48000000, 35000000, 42416100

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
Асансьори за хора

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
625114 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок; тежест: 25
Критерий: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 25
Критерий: Предлагана цена; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 015 - 022254 от 22.01.2014 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 025 - 039008 от 05.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 20 - 2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.12.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД ЕИК: 103937876, бул. „Янош Хуняди” № 69, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 609590, E-mail: atanasov@cabletech-bg.com,, Факс: 052 615053

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 728944 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 625114 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проекта се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01364 от 14.12.2012 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ВЕРТИКАЛ 1” ЕООД ЕИК: 12666707 Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. "България" №186, вх. Б, ет. 4, ап. 12 Адрес за кореспонденция: гр. Хасково,ул. „Княз Борис I” № 5 тел.:038 622273 факс: 038 590979 e-mail: vertikal_1@abv.bg Представлява се от: Тодор Савов Савов в качеството си на Управител 2. КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД ЕИК: 103937876 Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.“Ген. Колев“ № 24 Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 69 тел.:052 609590 факс: 052 615053 e-mail: atanasov@cabletech-bg.com Представлява се от: Десимир Неделчев Атанасов в качеството си на Управител 3. „ПАНОВ“ ЕООД ЕИК: 103785856 Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян Хуняди” № 31, офис 306 Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Ян Хуняди” № 31, офис 306 тел.: 052 601547 факс: 052 601547 e-mail: panov@abv.bg Представлява се от: Ангел Панайотов Панов в качеството си на Управител 4. „ОБЕДИНЕНИЕ ИНТЕРИОР БЯЛА” ДЗЗД Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди” № 37, ет. 4 тел.: 052 638540 факс: 052638541 e-mail: odesos_ood@abv.bg Представлява се от: Ангел Илиев Ушев в качеството си на Управител Участникът представлява дружество по Закона за задълженията и договорите със съдружници „ОДЕСОССТРОЙ” ООД , ЕИК: 103591328, Седалище и адрес на управление:гр. Аксаково, ул. "Здравец" № 4,Представлява се от: Ангел Илиев Ушев в качеството си на Управител и „ЛУКС ДООРС” ЕООД, ЕИК: 202235650, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н "Младост", ж.к. "Възраждане", бл. 23, ет. 8, ап. 805, Представлява се от: Соня Димитрова Димитрова в качеството си на Управител 5. КОНСОРЦИУМ „ВЕСЕЛА 2002“ Булстат:175686072 Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Жеравна” № 7 тел.: 052 302109 факс: 052 302113 e-mail: office@vesela.bg Представлява се от:Тихомир Костадинов Димитров - Представляващ консорциума Участникът представлява дружество по Закона за задълженията и договорите със съдружници „ВЕСЕЛА“ ООД, ЕИК: 103219192, Седалище и адрес на управление: гр. Варна,ул. „Жеравна” № 7, Представлява се от:Тихомир Костадинов Димитров в качеството си на Управител и ЕТ „ 2002 – КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ”, ЕИК:103592978, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76, Представлява се от: Константин Тихомиров Димитров