Версия за печат

01026-2015-0002

BG-Искър: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Искър, община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева, Николина Горанова, РБългария 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекция ОПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com/op-0103.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на проект за Общ устройствен план на община Искър.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Искър, област Плевен.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Искър“, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Поръчката ще се изпълни на 2 етапа: Етап I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Искър, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и „Планово техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Искър”, одобрено с Решение № 420 по Протокол № 34 от 31.10.2013 год. на Общински съвет – Искър, вкл. Опорен план; • Ескизни варианти за развитието на община Искър, включително детайли на общинския център (гр. Искър); • Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС), съгласно становище с изх. № 2992 от 27.05.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен. Изпълнителят предава на Възложителя разработените текстови и графични материали в 2 (два) екземпляра на хартиен и един на цифров носител във ГИС формат. Етап II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: • Окончателен проект на ОУП на Община Искър, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. • Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица Изпълнителят предава на възложителя в 2 екземпляра на хартиен и един на цифров носител във формат за GIS : Окончателен проект на ОУП съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като: • Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките; • Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново. Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимост, в случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица. Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии и устройствени зони, да дава възможност за извличане на информация за видове територии, устройствени зони, поземлени имоти, както и справки по зададени критерии.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмета на обществената поръчка обхваща четирите землища на територията на община Искър, обл. Плевен. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Планово техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Искър”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

Прогнозна стойност без ДДС
126305.21 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие Възложителят ще се възползва от правото, дадено му съгласно чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП и няма да поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на община Искър: IBAN: BG09 TTBB 9400 3318 0086 08 BIC: TTBB BG22 при банка: СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен, гр. Плевен, пл.“Възраждане” № 1. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима; в полза на Община Искър; със срок на валидност най–малко 30 дни след одобряване на Окончателния проект за ОУП на община Искър (ОУПОИ) от Общинския експертен съвет.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва следния текст: „Гаранция за изпълнение на ОП за изработване на проект за ОУПОИ”. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение - условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Когато избрания изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява частично, в размер не по-голям от 121 253,00 лв. с ДДС, от бившото Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/ за изготвяне на проект на ОУПО с наименование: „Общ устройствен план-ОУП на Община Искър” в съответствие с договорените условия в Споразумение № РД-06-181 /05.08.2014 г. Община Искър осигурява съфинансиране в размер до 30 313,25 лв. с ДДС от бюджета на общината.Начина на плащане е уреден в договора за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу технически изисквания ще се прилагат за обединението като цяло. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват договор/споразумение. Договорът/споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно за изпълнението на договора; - е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка; - е направено разпределение на дейностите по изпълнение на поръчката, в случай, че обединението бъде определено за изпълнител.Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК № 1 - „Документи за подбор”:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, подписани от участника; 2.Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, както и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4. Копие на договор за обединение, нотариално заверен, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;6.Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката;7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образеца се представя от всеки участник в обединението. 8. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”:Попълва се Образец № 11 - Техническо предложение. Същото следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”: Попълва се Образец № 12 - Ценово предложение. Предлаганата цена е в лева без ДДС. Забележка: Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не определя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не определя минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. 2. Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка с приложени към него Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експертите при изпълнението на поръчката (Образец № 8-1) за всички експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка. В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, това изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. *Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката. 3.Представяне на Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 4. Представяне на Декларация за наличие на лицензиран софтуер за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. На основание чл. 69 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от техническите изисквания, посочени в раздел III.2.3) „Технически възможности” на настоящето обявление и след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП. Забележка: Съгласно чл. 51а участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на общ. пор. и да са изпълнявали услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на наст. общ. пор.Под "услуги с предмет, сходен с предмета на наст. общ. поръчка" следва да се разбира израб. на Общ устройствен план и/или Интегриран план за градско възстанов. и развитие (ИПГВР) и/или регион. схема за простр. разв. и/или цялостен ПУП – ПРЗ (План за регулация и застрояване на населено място). 2. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които притежават необх. проф. квалиф. и достатъчно проф. опит, необходими за своевременното,точно и качествено изпълнение на предмета на общ.пор. и които ще участват в нейното изпълнение.Екипът от технически лица - експерти на участниците трябва да включва най-малко следните експерти, отговарящи на съотв. мин. изискв., посочени за всеки един от тях: Експерт 1 - Ръководител екип – висше образов., с образов.-квалификац. степен "магистър", спец. "Архитектура", „Урбанизъм“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 7 год. проф.опит по специалността и минимум 5 год. опит в областта на устройственото планиране; Експерт 2 - висше образование, с образов.-квалиф. степен "магистър", специалност "Архитектура", с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 год. проф. опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публ. регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство;Експерт 3 - висше образование, специалност „Икономика”, „Социално-икономическа география” или еквивалентна, с минимум 5 год. професионален опит по специалността и опит в изготвянето на социално-иконом. анализи за целите на планирането и управлението на територията;Експерт 4 – висше образование, с образов.-квалиф. степен "магистър", инженер със спец. „Транспортно строителство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 год. професионален опит по специалността;Експерт 5 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквив., с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 год.проф. опит по специалността;Експерт 6 - висше образование, с образов.-квалиф. степен "магистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 год. проф. опит по спец.; Експерт 7 - висше образование с образов.-квалификационна степен "магистър", спец. "Геология" или еквивалентна, с минимум 5 год. проф.опит по специалността;Експерт 8 – висше образование с образов.-квалиф. степен "магистър", специалност „Картография“, „ГИС“, "Геодезия", “География“ или еквивалентна, с минимум 5 год. проф. опит по специалността и практически опит в областта на ГИС; Експерт 9 – експерт “Екологична оценка” - висше образование с образов.-квалиф. степен "магистър", специалност „Екология”, „Ландшафтознание“, „Опазване на околната среда“, „Физическа география“ или еквивалентна, с проф.опит по специалността не по-малко от 5 год. и опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или повиш. качеств. на градската среда, и/или управл. на зелени системи, и/или енерг. ефективност и възобновяеми източници, и/или предотвр. и отстраняване на еколог. щети, и/или управление на отпадъците и минимум 1 бр. ЕО и/или ОВОС.Експерт 10 – експерт по оценка за съвместимост - висше образование с образов.-квалиф. степен "магистърв някоя от специалностите в проф. направление„биолог. науки”, „науки за земята“ или еквив. с мин. 3 год. проф. опит по специалн.; Експерт 1 - висше образов. с образов.-квалиф. степен "магистър" в някоя от следните области: геология, инж. геология, хидрогеология, почвознание или еквивал., с проф. опит по спец. не по малко от 5 год. Продължава в VI.3) Допълнителна информация....
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техничесо предложение; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 23.76 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://iskarbg.com/, раздел „Профил на купувача”, в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. Достъпни са Решение за откриване, Обявление за обществена поръчка, Указанията за участие, Образци, Методика за оценка, Планова техническо задание за изработване на ОУП на община Искър и придружаващите го документи. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на копие от платежно нареждане за платена сума, точен адрес за получаване, телефон, факс и данни за фактура. Документация за участие при поискване се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на същата. Цената на документацията е 23,76 лв. с ДДС. Сумата може да бъде внесена в касата на община Искър, гр. Искър, ул.”Георги Димитров ” № 38, Център за услуги и информация – І-ви етаж, гише № 2, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа или по банков път по следната банкова сметка на Община Искър: IBAN: BG93 TTBB 9400 8418 0085 91 вид плащане: 447000 BIC: TTBB BG22 при банка: СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен Документацията може да бъде закупувана до датата на подаване на офертата. Документът за закупуване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.02.2015 г.  Час: 10:30
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:30 часа, в сградата на Община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул."Георги Димитров" № 38, етаж втори, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър. Същото важи и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от ІІІ.2.3) Технически възможности; Минимални изисквания: 3. Участникът следва да притежава Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, издаден от органи, установени и в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за Географски информационни системи /ГИС/ за периода на изпълнение на поръчката. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: -лично срещу подпис; -по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника ад¬реси; -чрез куриерска служба; -по факс; -по електронна поща с използване на електронен подпис; -чрез комбинация от тези средства. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи номера, от който постъпва информацията и датата и часа на изпращане. Изпратена информация по факс, която не съдържа гореописаните данни не се приема за редовна. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата. Искане на разяснения: Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Срокове за искане на разяснения Исканията за разяснения по документацията могат да бъдат правени писмено до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Срокове за отговор Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато публикуването на разясненията от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. Решение за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 3 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъп или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията, свързани с провеждане на процедурата. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 (десетдневен) срок от: - изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; - получаване на решението за избор на Изпълнител или прекратяване на процедурата; - уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие – при обжалване на действия или бездействия на възложителя. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Когато с жалбата е поискана временна мярка процедурата за възлагане на обществената поръчка спира до влизане в сила на: - Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или - Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Жалбата се подава едновременно пред Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ