Версия за печат

00753-2015-0001

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15-РД-01-03 от 07.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=27.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Община Свищов


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусни линии: Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4201, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4101, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Горна Оряховица - Свищов, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание с час на тръгване от Свищов – 15.30 ч. Пълно описание на предмета на поръчката, включително основни характеристики: 1. Обособена позиция № 1: 1.1. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема с Маршрутни разписание № 4201, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. и от Габрово – 15.15 ч.; с маршрут: АГ Свищов, Царевец, Козловец, Алеково, Александрово, Горна Студена, Карайсен, Батак, АГ Павликени, Бяла Черква, Вишовград, Бяла Река, Горско Калугерово, Добромирка, Богатово, АГ Севлиево, Драгановци, АГ Габрово. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, в дните понеделник, сряда и петък; обща дължина – 148.0 км.; общо време за движение 2 часа и 40 минути; общо време за пътуване 3 часа и 01 минути; средна техническа скорост 55.8 км/ч.; средна съобщителна скорост 49.2 км/ч.; общ дневен пробег по маршрутното разписание – 296.0 км.; общ месечен пробег – 3 848,00 км. и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 46 176,00 км. 1.2. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема с Маршрутни разписание № 4101, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. и от Габрово – 15.15 ч.; с маршрут: АГ Свищов, Царевец, Козловец, Алеково, Александрово, Горна Студена, Карайсен, Батак, АГ Павликени, Бяла Черква, Вишовград, Добромирка, Богатово, АГ Севлиево, Драгановци, АГ Габрово. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, в дните вторник, четвъртък, събота и неделя; обща дължина – 130.0 км.; общо време за движение 2 часа и 36 минути; общо време за пътуване 2 часа и 55 минути; средна техническа скорост 50.4 км/ч.; средна съобщителна скорост 45.0 км/ч.; общ дневен пробег по маршрутното разписание – 260.0 км.; общ месечен пробег – 4 506,67км. и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 54 080.00 км. 2. Обособена позиция № 2: 2.1. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Горна Оряховица, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание, с час на тръгване от Свищов – 15.30 ч. и от Г. Оряховица – 18.00 ч.; с маршрут: АГ Свищов, Царевец, Козловец, Алеково, Вързулица, Масларево, Страхилово, Полски Тръмбеш, Раданово, Петко Каравелово, Куцина, Поликраище, Първомайци, Гара Г. Оряховица, АГ Г. Оряховица. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 76.0 км.; общо време за движение 1 часа и 10 минути; общо време за пътуване 1 часа и 40 минути; средна техническа скорост 65.14 км/ч.; средна съобщителна скорост 45.6 км/ч.; общ дневен пробег по маршрутното разписание – 152.0 км.; общ месечен пробег – 4 560.0 км. и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 54 720.0 км.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №811-РД-01-03/23.06.2014 година е открита процедура с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”, по реда на чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки. До изтичане на крайният срок за подаване на оферти – 04.08.2014 год., 17.00 часа за обособена позиция №3: Обществен превоз на пътници по автобусни линии: Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4201, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. Свищов – Габрово, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4101, с час на тръгване от Свищов – 06.00 ч. и Обособена позиция № 7: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Горна Оряховица - Свищов, съгласно утвърдена Областна транспортна схема по Маршрутно разписание с час на тръгване от Свищов – 15.30 ч. не е подадена нито една оферта. С Решение № 1370-РД-01-03/19.11.2014 година на Емил Тодоров Димитров - Зам.-Кмет на Община Свищов на основание чл.39, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки е прекратена откритата процедура за обособени позиции №3 и №7. Предвид горепосоченото Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл.90, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, при спазване на първоначално обявените условия в откритата процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„АЛЕКС О`К” ЕООД УЛ. “ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” №6 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Тодоров Димитров
Длъжност: Заместник-кмет "Стопанска и финансова политика", упълномощен със Заповед №13-РД-01-03/06.01.2015 г. на Кмета на Община Свищов