Версия за печат

00901-2014-0002

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к. Лазур, Парк "Езеро", За: Яна Стойкова Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: сградата на "Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас, Парк Езеро
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661000, 33661100, 33661200, 33661300, 33661400, 33661500, 33661700, 33662100, 33662000, 33621100, 33621200, 33621300, 33622000, 33622100, 33622200, 33622300, 33622600, 33622700, 33611000, 33612000, 33613000, 33614000, 33616000, 33673000, 33674000, 33675000, 33670000, 33692700, 33692400, 33692600

Описание:

Медикаменти за нервната система
Упойващи средства
Болкоуспокоителни
Против епилепсия
Против Паркинсон
Психолептични средства
Други медикаменти за нервната система
Офталмологични медикаменти
Медикаменти за сетивните органи
Антибиотици
Кръвоспиращи
Препарати против анемия
Медикаменти за сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в кардиологията
Антихипертонични медикаменти
Диуретици
Бета-блокери
Калциев инхибитор
Медикаменти за повишена киселинност
Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения
Разслабителни
Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции
Витамини
Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища
Медикаменти за кашлица и хрема
Антихистамини за системна употреба
Медикаменти за дихателната система
Глюкозни разтвори
Разтвори за перфузия
Галенови разтвори

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
175000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 620401 от 19.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
19.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фаркол АД ЕИК 102227154, ул.Сан Стефано 28, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 851721, E-mail: farkol@farkol.bg, Факс: 056 851722

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 175000 BGN с ДДС 20%
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Фаркол АД ЕИК 102227154 2. Софарма трейдинг Ад ЕИК 103267194


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор