00398-2014-0010

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831385737

Медицински университет - София - Ректорат, бул."Акад. Ив. Евстатиев Гешов" № 15, сградата на НЦОЗА, ет. 10, стаи 20 и 22, За: г-жа Марта Генсузова, Република България 1431, София, Тел.: 02 9515087, E-mail: zop@mu-sofia.bg, Факс: 02 9515087

Място/места за контакт: Ръководител отдел "ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://mu-sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pk.mu-sofia.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции съгласно спецификация за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при МУ - София.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
МУ-София, Факултет по Дентална медицина, ул. "Св. Георги Софийски" № 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставки по следните обособени позиции: 2- Дезинфектанти; 7- Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 8- Зъболекарски консумативи /Полирни материали/; 10- Зъболекарски инструменти /Зъботехнически инструменти/; 11- Игли за медицинска употреба; 12- Анестезия и реанимация; 14- Ротационен и абразивен интрументариум /Пилители за прав и обратен наконечник/; 18- Медикаменти; 19- Санитарни изделия; 20- Хирургичeски инструменти; 23- Части за помпи, компресори, машини или двигатели; 24- Пластмаси в първични форми /Композитни материали и адхезиви/; 25 Медицински консумативи /Терапевтика/; 17- Принадлежности за хирургически шевове; 15- Зъбна рентгенова фотография.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
500160.81 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 41 - 067684 от 27.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 107 - 187916 от 05.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д-131 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Дезинфектанти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 11000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13566 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-132 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Дребен инструментариум за зъбна профилактика
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 45000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 42236.6 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-133 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Зъболекарски консумативи /Полирни материали/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 25000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27939.91 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-134 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Зъболекарски инструменти /Зъботехнически инструменти/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3285 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-135 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Игли за медицинска употреба
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 8000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8156 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-136 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Анестезия и реанимация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 35000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35628.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-137 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Ротационен и абразивен интрументариум /Пилители за прав и обратен наконечник/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 30000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 57475.8 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-138 / Обособена позиция №: 18 / Заглавие на обособената позиция: Медикаменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 18000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23952.4 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-139 / Обособена позиция №: 19 / Заглавие на обособената позиция: Санитарни изделия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 60000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 72030.7 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-140 / Обособена позиция №: 20 / Заглавие на обособената позиция: Хирургичeски инструменти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 30000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 44977.7 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-141 / Обособена позиция №: 23 / Заглавие на обособената позиция: Части за помпи, компресори, машини или двигатели
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 25000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 93339 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-142 / Обособена позиция №: 24 / Заглавие на обособената позиция: Пластмаси в първични форми /Композитни материали и адхезиви/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 27000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 32070.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-143 / Обособена позиция №: 25 / Заглавие на обособената позиция: Медицински консумативи /Терапевтика/
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булад Дент" ООД, ЕИК 831195093, ул. "Николай Коперник" 44, Република България 1111, София, Тел.: 02 9714844, Факс: 02 9713458

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 33000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21396.1 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-144 / Обособена позиция №: 17 / Заглавие на обособената позиция: Принадлежности за хирургически шевове
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Елпак- Лизинг" ЕООД, ЕИК 103506445, ул."Д-р Иван Богоров" 12, ет.2, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 17000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5180.6 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д-145 / Обособена позиция №: 15 / Заглавие на обособената позиция: Зъбна рентгенова фотография
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медикъл Имидж" ООД, ЕИК 130488072, ул. "КАЙМАКЧАЛАН" 1, Република България 1505, София, Тел.: 02 9442290, Факс: 02 9442916

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 35000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18926 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

-За обособена позиция 2 има подадени 2 оферти: "Дентаком" ООД с ЕИК 121107113 и "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093; - За обособена позиция 7 има подадена 1 оферта: "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093; -За обособена позиция 8 има подадена 1 оферта: "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093; - За обособена позиция 10 има подадени 3 оферти: "Силикатхим" ЕООД с ЕИК 130106957, "Мипис" с ЕИК 148085794 и "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093; -За обособена позиция 11 има подадени 3 оферти: "Агарта-ЦМ" ЕООД с ЕИК 121096923 ; "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093 и ЕТ "Дента-Кон- Константин Думанов" с ЕИК 115324991 ; -За обособена позиция 12 има подадени 2 оферти: "Патриция " ООД с ЕИК 121230532 и "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093 и "Патриция" ООД с ЕИК 121230532; -За обособена позиция 14 има подадена 1 оферта: "Булад Дент" ООД; -За обособена позиция 18 има подадени 2 оферти: "Патриция" ООД с ЕИК 121230532 и "Булад Дент" ООД; -За обособена позиция 19 има подадена 1 оферта: "Булад Дент" ООД; -За обособена позиция 20 има подадена 1 оферта: "Булад Дент" ООД; -За обособена позиция 23 има подадени 2 оферти: "Булад Дент" ООД и "Технодента" ЕООД с ЕИК 201017035; -За обособена позиция 24 има подадени 4 оферти: "Булад Дент" ООД; "Мипис" с ЕИК 148085794; "Дентаком" ООД с ЕИК 121107113 и "Билдбрайт" с ЕИК 127620496; - За обособена позиция 25 има подадени 3 оферти: "Дентаком" ООД с ЕИК 121107113, "Булад Дент" ООД с ЕИК 831195093 и "Патриция" ООД с ЕИК 121230532 ; - За обособена позиция 17 има подадена 1 оферта: "Елпак-Лизинг" ЕООД с ЕИК 103506445; -За обособена позиция 15 има подадени 2 оферти: "Медикъл Имидж" ООД с ЕИК 130488072 и "Ел Диагностик" ЕООД с ЕИК 131000711;