Версия за печат

00105-2014-0004

BG-София: Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

Министерство на външните работи, ул. "Александър Жендов" № 2, За: Екатерина Петрова, България 1113, София, Тел.: 02 9482953, E-mail: Ekaterina.D.Petrova@mfa.bg, Факс: 02 9482045

Място/места за контакт: ул. "Александър Жендов" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mfa.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mfa.bg/bg/events/182/40/3494/index.html.

Електронен достъп до информация: http://www.mfa.bg/bg/events/182/40/3494/index.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: външна политика

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 26 (Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. "Александър Жендов" №2, МВнР-ЦУ.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Отпечатване и доставка на 4 000 000 (четири милиона) броя български визови стикери по „образец 2010 г.”, с унифициран формат на Европейския съюз, съгласно Регламент 1683/1995 г. (ЕС) и 1 000 (хиляда) броя „спесимени” на български визови стикери.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

4 000 000 (четири милиона) броя български визови стикери по „образец 2010 г.”, с унифициран формат на Европейския съюз, съгласно Регламент 1683/1995 г. (ЕС) и 1 000 (хиляда) броя „спесимени” на български визови стикери.

Стойност, без да се включва ДДС
6666600 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всеки кандидат в процедурата трябва да представи към заявлението си гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума или банкова гаранция, открита в полза на МВнР. Размерът на гаранцията за участие е 30 000,00 (тридесет хиляди) лева. 2. Гаранцията за изпълнение на договора представлява 3 % от стойността на договора без ДДС, предоставена като банкова гаранция в момента на неговото сключване или паричен депозит по сметка на МВнР на същата стойност. Връщането на гаранцията ще се извърши поетапно: - 50 %, в срок от 30 дни календарни след подписване на приемо-предавателни протоколи за доставка на 2 000 000 бр. визови стикери; - 50 %, в срок от 30 календарни дни след изпълнение на Договора, в случай че същият е изпълнен пълно и точно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, влиза в сила от датата на издаването й и има срок на действие, равен срока на договора, удължен с 30 /тридесет/ дни. Банковата гаранция става изискуема при първо поискване от възложителя. Възложителят не дължи лихва върху сумата за периода, през който същата законно е престояла у него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Чрез 100 % банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 30 (тридесет) работни дни след доставка на съответното количество, съгласно план-графика по чл. 2, ал. 5 от договора, франко мястото на изпълнение, срещу представяне на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът, определен за изпълнител е обединение на физически лица и/или юридически лица се изисква създаване на юридическо лице, което ще е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията

При изпълнение на поръчката е предвидено създаване, обработване и съхранение на класифицирана информация под формата на инструментариум, филми, печатни форми, матрици, отливки, работни файлове и/или други материали и предмети, включително и техническата спецификация и изисквания на унифицирания формат за виза на ЕС – „Technical specification and security conditions of uniform format of visa of EU”. 1. Кандидатът да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) с минимално ниво „Секретно” и валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация (КИ) на ЕС до ниво "EU Secret" и документ за наличие на регистратура за национална КИ и регистратура за КИ на ЕС. Чуждестранните кандидати представят валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво "EU Secret" и документ за наличие на регистратура за КИ на ЕС. 2. Лицата, които ще изпълняват дейности по договора да притежават валидно разрешение за достъп до национална КИ с минимално ниво „Секретно” и сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво "EU Secret". Чуждестранните кандидати представят заверени копия на валидни сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво "EU Secret" на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. 3.Кандидатът да притежава сертифицирани АИС/М до ниво „Секретно”. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т. 1, т. 2 и т. 3 се прилагат за всеки от тях.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

В процедурата за обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „е”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП, води до отстраняване на участниците. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на §1,т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на §1,т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Заявлението за участие в предварителния подбор се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 4 – 6 от ЗОП, в запечатан непрозрачен плик с надпис - „Заявление за участие в предварителен подбор в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В плика се поставят заявлението, съгласно Образец № 1, документите и информацията, както следва: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата; 2. Представяне на кандидата /Образец № 2/, в т. ч. и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” –„е”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП /Образец № 2.1/; Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Забележка: При кандидати обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява кандидатите в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Забележка: Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документът по т. 2. се представя в официален превод. 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП /Образец № 4/; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /Образец № 5/; 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 6/; 8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали заявлението (в случай, че нямат представителни функции). 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1, т. 1, т. 12 и т. 13 от ЗОП, посочени от Възложителя в т. III.2.3. от настоящото обявление.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2 и т.7 се представят за всеки от тях.

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на подизпълнителите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1, т. 1, т. 12 и т. 13 от ЗОП, както следва: 1.1. Декларация съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗОП, доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира – изпълнени услуги за отпечатване на документи за самоличност, визови стикери, дипломи и ценни книги. 1.2. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ, че специализираната печатница, която ще отпечатва визовите стикери е внедрила система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 1.3. Заверено копие на валидно Удостоверение за сигурност (УС) на кандидата с минимално ниво „Секретно” и валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво "EU Secret" и документ за наличие на регистратура за национална КИ и регистратура за КИ на ЕС; Чуждестранните кандидати представят валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво "EU Secret" и документ за наличие на регистратура за КИ на ЕС. 1.4. Заверени копия на валидни разрешения за достъп до национална КИ с минимално ниво „Секретно” и Сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора; Чуждестранните кандидати представят заверени копия на валидни сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. 1.5. Заверено копие на документ, удостоверяващ, че кандидатът притежава сертифицирани АИС/М до ниво „Секретно”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът да има изпълнени минимум 3 услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира – изпълнени услуги за отпечатване на документи за самоличност, визови стикери, дипломи и ценни книги. 2. Специализираната печатница, която ще отпечатва визовите стикери да притежава внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или еквиваленти мерки за осигуряване на качеството. 3. Кандидатът да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) с минимално ниво „Секретно” и валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация (КИ) на ЕС до ниво EU Secret и документ за наличие на регистратура за национална КИ и регистратура за КИ на ЕС. Чуждестранните кандидати представят валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво EU Secret и документ за наличие на регистратура за КИ на ЕС. 4. Кандидатът да притежава валидно разрешение за достъп до национална КИ с минимално ниво „Секретно” и сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. Чуждестранните кандидати представят заверени копия на валидни сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. 5. Кандидатът да притежава сертифицирани АИС/М до ниво „Секретно”.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1.3 , т.1.4 и т.1.5. се представят за всеки от тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Подизпълнителят да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) с минимално ниво „Секретно” и валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация (КИ) на ЕС до ниво EU Secret и документ за наличие на регистратура за национална КИ и регистратура за КИ на ЕС. Чуждестранните подизпълнители представят валиден Сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво EU Secret и документ за наличие на регистратура за КИ на ЕС. 2. Подизпълнителят да притежава валидно разрешение за достъп до национална КИ с минимално ниво „Секретно” и сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. Чуждестранните подизпълнители представят заверени копия на валидни сертификати за достъп до КИ на ЕС с ниво EU Secret на лицата, които ще изпълняват дейности по договора. 3. Подизпълнителят да притежава сертифицирани АИС/М до ниво „Секретно”.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
29.01.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящото обявление е изпратено за публикуване с електронен подпис и пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се получи на интернет страницата на МВнР на адрес http://www.mfa.bg/bg/events/182/40/3494/index.html /Профил на купувача/, поради което на основание чл.76,ал.2 от ЗОП срокът на поръчката е намален от 37 /тридесет и седем/ на 30 /тридесет/ дни. На интернет страницата на МВнР, Профил на купувача Възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива), както и датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 2). Разяснения по документацията за участие могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Финансирането е осигурено от бюджета на Министерство на външните работи. В съответствие с чл. 79, ал. 3 от ЗОП, на отварянето на пликовете със заявленията могат да присъстват само кандидати или техни упълномощени представители, които имат издадени и валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с минимално ниво „Секретно”, което се удостоверява с представяне на копие от разрешението. Не се допускат за присъствие представители на средства за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ