Версия за печат

00080-2014-0051

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

Министерство на здравеопазването, Площад "Света Неделя" № 5, За: Милен Йорданов, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: myordanov@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Електронен достъп до информация: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7430.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. София, ул. Бяло море № 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”, вкл.: 1. Мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор – един брой; 2. Система за планиране на лъчелечението - два броя; 3. Локална мрежа за обмен на информация за лъчелечение – пет броя; 4. Система за интраоперативно лъчелечение – един брой. - Монтаж, инсталация и пускане в действие на доставеното медицинско оборудване; - Гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 51410000

Описание:

Медицинско оборудване
Услуги по инсталиране на медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- Мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор – един брой; - Система за планиране на лъчелечението - два броя; - Локална мрежа за обмен на информация за лъчелечение – пет броя; - Система за интраоперативно лъчелечение – един брой. Посочената по-долу стойност представлява максимален разполагаем финансов ресурс на възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
4965000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

30

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Банков код (BIC): BNBG BGSD; Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката. Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на поръчката без ДДС и е както следва – 49 650.00 лв. Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Усвояването на гаранцията става по цитираната норма, ако възложителят има намерение да се възползва от възможността за усвояване на гаранцията. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Банков код (BIC): BNBG BGSD; Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е със срок на валидност поне 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Aвансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 8 /осем/ месеца и същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура. В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка; 2. Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ от останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Предлаганото оборудване следва да бъде включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат; Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат; 2. Предлаганото оборудване следва да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация; Това обстоятелство се доказва с удостоверение издадено от ИАЛ, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация; 3. Предлаганото оборудване трябва да се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта по образец; 3. Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец; 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП по образец; 7. Декларация за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец; 8. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители по образец. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец; 11. Документ за внесена гаранция за участие. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора по образец; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец. *Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:престъпление против финансовата, данъчната или оигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; Продължава в т. VI.3) Допълнителна информация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. 2. Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия с медицински изделия издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия. 4. Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и търговия на територията на цялата страна на производителя, на името на участника, в случай че участникът не е производител. 5. Заверена от участника лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. 6. Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с автобиографии на сервизните инженери, и информация за сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при производителя на предлаганата апаратура, както и информация за наличие на удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ. 7. Официални/оригинални, документи от производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в превод на български.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Производителите на предлаганата апаратура следва да притежават сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия с медицински изделия. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от Закона за медицинските изделия. 4. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на цялата страна. 5. Участникът трябва да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. 6. Участникът следва да осигури екип от най-малко двама сервизни инженера преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при производителя на предлаганата апаратура. Предложените лица да бъдат правоспособни за работа с ИЙЛ. 7.Участникът следва да представи официални/оригинални, документи от производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в превод на български.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: П 1 „Цена”; тежест: 50
Показател: П 2 „Гаранционен срок”; тежест: 10
Показател: П 3 „Функционални характеристики”; тежест: 30
Показател: П 4 „Технически предимства”; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.02.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.02.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

Министерство на здравеопазването, площад Св. Неделя № 5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор № BG161PO001/1.1-08/2010/0017 с предмет “Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г."

VI.3) Допълнителна информация

*Разяснения към т. IV.2.1) Общата комплекса оценка (КО) за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на относително тегло за всеки.КО = (П1 х 50%) + (П2 х 10%) + (П3 х 30%) + (П4 х 10%)1. Показател П1 „Цена” с максимален възможен брой точки 100. Участника с най- ниска цена получава максимален брой точки, а всички останали участници получават точки изчислени по следната формула П1 =Най-ниско ценово предложение/Ценово предложение на участника х 100. 2. Показателят П2 „Гаранционен срок” с максимален възможен брой точки 100. Участникът с най-голям гаранционен срок получава максимален брой точки, а всички останали участници получават точки изчислени по следната формула: П2 =Предложен от участника гаранционен срок/Най-голям гаранционен срок х 100. 3. Показателят П3 „Функционални характеристики” с максимален възможен брой точки 100. 3.1.Наличният и ускорителя предмет на настоящата процедура трябва да имат сходство, при наличие на изравнителен филтър, едновременно на: 3.1.1. Качество на лъчелечението в рамките на 2%; 3.1.2. Един и същи дебит в рамките на 1%; .3.1.3. Характеристики на лъчевия сноп в рамките на 1% (за хомогенност и симетрия).Ако предложението едновременно удовлетворява и трите условия се оценява със 100 точки; Ако предложението удовлетворява две от изброените три условия, се оценява с 51 точки; Ако предложението удовлетворява едно от изброените три условия, се оценява с 26 точки; В случай, че не отговаря на нито едно условие, участникът ще бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата. 4. Показател П4 - Технически предимства с максимален възможен брой точки 100. 4.1. Наличие на модул за портална дозиметрия, в предложената планираща система, за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирано ротационно лъчелечение. 4.2. Планиращата система да дава възможност за извършване на планиране на една и съща конзола на: 3D конвенционално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение, обемно модулирано ротационно лъчелечение, аудиохирургия и стереотактично лъчелечение.4.3. Възможност за изпълнение на обемно модулирано ротационно лъчелечение без изравнителен филтър за фотонни енергии. 4.4. Дигитално контролиране за автоматично отваряне/затваряне на рамената на кV образната система командавана от контролната система. Ако предложението едновременно удовлетворява и четирите условия се оценява със 100 точки; Ако предложението удовлетворява три от четирите условия се оценява с 51 точки; Ако предложението удовлетворява две от четирите условия се оценява с 26 точки; Ако предложението удовлетворява едно от четирите условия се оценява с 14 точки; В случай, че не отговаря на нито едно условие, участникът ще бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата. Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие, но не повече от 60 (шестдесет) месеца. *Продължение на III. 2.1) з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от ЗПУКИ и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ