Версия за печат

00030-2014-0023

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2189 от 23.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Г. Тодорова - гл. експерт "Обществени поръчки", Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви”; Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти”; Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15220000, 15500000, 15530000, 15540000, 15550000, 15300000, 15831000, 15811000, 03142500, 03200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Млечни продукти
Масло
Сирене
Други млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Захар
Хлебни изделия
Птичи яйца
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1660 от 29.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 191 - 336487 от 04.10.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-23
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625985

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За обособени позиции №2,3,4, и №5 има само по една оферта, която отговаря на предварително обявените условия на възложителя. При това положение има отклонение от принципите на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция, при което възложителят разполага с възможността да прецени, дали с продължаване на процедурата ще получи търсената най-ниска цена при възлагане на поръчката и защита на обществения интерес от получаване на най - изгодна оферта. При наличие само на едно допуснато предложение, което отговаря на критериите за подбор е налице невъзможност то да се сравни в конкурентна среда, за да бъде избрана офертата с най - ниска предлагана цена съгласно предварително оказания критерий за оценка на офертите в процедурата.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви” и Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти”

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защина на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра