Версия за печат

00115-2014-0026

BG-Русе: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Георги Игнатов - Директор дирекция " Екология и транспорт"; Синан Мехмед - Началник отдел "Екология"; Албена Добрева - гл. експерт отдел "Обществени поръчки", Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881793; 082 881784; 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: отдел "Екология"; отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

Електронен достъп до информация: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881635, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе, Информационен център

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Ваня Попова, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881635, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Община Русе, Информационен център

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на град Русе и транспортирането им съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Русе
Код NUTS: BG323
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на град Русе и транспортирането им съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци” Дейности в обхвата на обществената поръчка: Дейностите, в обхвата на обществената поръчка за събиране на битови отпадъци на територията на град Русе, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, и транспоритрането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, са както следва: • Събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе и транспортирането им до Регионално депо – Русе или Съоръжение за предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци; • Събиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци на територията на град Русе и транспортирането им до Съоръжение за биологично третиране (компостиране/анаеробно третиране) на биоотпадъци; • Събиране на отпадъци от кошчета за дребни битови отпадъци и транспортирането им до Регионално депо – Русе или Съоръжение за предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци; • Дезинфекция на съдовете за събиране на битовите отпадъци – по възлагане от Община Русе.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90500000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно Документацията за участие, достъпна на адрес на Възложителя www.ruse-bg-eu.

Стойност, без да се включва ДДС
10181929 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума; • банкова гаранция в полза на възложителя. Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на депозита на паричната сума по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Русе в ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF ; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие е в размер на: 101 800 лв./сто и една хиляди и осемстотин лева/, представляваща 1% от прогнозната стойност на поръчката без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на поръчката без ДДС. Възложителят освобождава или задържа гаранцията за изпълнение съгласно клаузите на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Изплащането на средствата ще се извършва по банков път, 30 дни, след подписване на Протокол/Акт за извършена работа. Протоколът се подписва от упълномощено от Кмета на Община Русе длъжностно лице. Разходите по извършените дейности не трябва да превишават средствата, предвидени в План-сметката за такса битови отпадъци за съответната година.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

На основание чл.64, ал.3 от Закона за обществените поръчки, сроковете по ал. 1 и 2 могат да се намалят със 7 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителя предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който може да бъде намерена. www.ruse-bg-eu

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1.1. Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участникът трябва да отговаря на изискванията, заложени в настоящата документация за участие. 1.2. Всяка оферта се изготвя по приложения към настоящата документация за участие в процедурата. 2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 2.1. Отстранява се от процедурата участник, който е: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.1.2. обявен в несъстоятелност; 2.1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.1.5. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 2.2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка лица: 2.2.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 2.2.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2.2.3. които попадат в обхвата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 2.2.4. участва в тази поръчка като член на обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не може да участва в настоящата поръчка, лице, което е свързано лице и/или свързано предприятия с друг участник в процедурата или попада в забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 2.2.5. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и Възложителят ще отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението и настоящата документация обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с приложени доказателства. Съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП доказателства за извършена услуга са: • удостоверение, издадено от получателя на услугата или чрез посочване на компетентен орган; • посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, с посочена информация за техническите характеристики на специализираната техника (марка, брой, обем в м3, степен на уплътняване, години на употреба) и информация дали е техниката е собствена, наета или предоставена на лизинг. 3. Заверени копия на сертификати за наличие на въведени системи по следните международни стандарти: ISO 9001:2008 – система за управление на качеството (или еквивалент); ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда (или еквивалент). Обхватът на горепосочените стандарти да са дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да докаже опит при изпълнението на услуги /минимум една услуга/, имащи сходен предмет с настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) календарни години. „Услуги, имащи сходен предмет с настоящата обществена поръчка“ са всички услуги, свързани с извършването на дейности по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци. Участникът да докаже опит в изпълнение на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, извършвани на територията на поне една община с население над 100 000 души. Участникът следва да е изпълнявал горепосочените дейности за период минимум една година (считано към датата на подаване на офертата си). Населението се доказва с данни от НСИ, а когато участникът има опит извън територията на РБългария – по данни от Евростат. 2. Участникът да разполага със следната специализирана техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци изпълнение на поръчката: 1. Специализирани сметосъбиращи автомобили, с полезен обем от 16 до 22 м3 – минимум 6 броя основни и 2 броя резервни. Специализираните сметосъбиращи автомобили трябва да са със степен на компактиране не по-малко от 3:1. Минимум три от специализираните автомобили (основните) трябва да покриват минимум екологична норма Евро 5, а останалите (остовни + 2 резервни) – да покриват минимум екологична норма Евро 4; Горепосочените специализирани сметосъбиращи автомобили трябва да са пригодени за обслужване на съдове тип „бобър“ – 1,1 м3, пластмасови кофи с вместимост 0,24 м3. 2. Контейнеровоз, подходящ за обслужване на контейнер тип „Бургаски“ – 1 брой; 3. Специализирани сметосъбиращи автомобили за обслужване на кошчета за дребни битови отпадъци – 2 броя; 4. Специализирани сметосъбиращи автомобили, пригодени за обслужване на съдове тип „бобър” (1,1 м3) и пластмасови кофи с вместимост от 120 л до 240 л – 2 броя. Специализираните сметосъбиращи автомобили за транспортиране на разделно събрани биоотпадъци да притежават минимум екологична норма Евро 4; 5. Специализиран дезинфекциращ автомобил, които за да се използва да измиване на използваните съдове за битови отпадъци – 1 брой. Дезинфекциращият автомобил да притежава мининум екологична норма Евро Всички специализирани сметосъбиращи автомобили, описани в т.т.1, 3 и 4 по-горе да са оборудвани с претеглящи устройства. 3. Участникът да има внедрена: система за управление на качеството ISO 9001:2008 – (или еквивалент); система за управление на околната среда ISO 14001:2004 – (или еквивалент). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: „Качество на техническата част на офертата”- П2 /Стратегия за изпълнение на поръчката – Ст - до 40 т.; Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление – Ар - до 15 т./; тежест: 55
Показател: Предлагана цена - П1/формирана от единични цени за услуги/;; тежест: 45
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя www.ruse-bg-eu. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай, че заинтересовано лице желае документацията да му бъде предоставена от Възложителя, се прилагат правилата на чл. 28, ал. 7 от ЗОП и следва се да заплати сумата от 6 лв. (шест лева) с ДДС. Документацията за участие може да бъде получена в Информационен център, Община Русе, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” №6, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Русе: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF ; IBAN - BG96 IORT 7379 8400 0800 00, вид плащане 447000, или на касата в Информационен център, Община Русе. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.02.2015 г.  Час: 14:00
Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна в срока и при условията съгласно чл.120, ал. 5, от ЗОП .

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ