Версия за печат

00385-2014-0013

BG-Пазарджик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351736

Община Пазарджик, Бул. "България" №2, За: Елена Гайдева, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402212, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 440711

Място/места за контакт: Община Пазарджик
I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на готова храна и хранителни продукти”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на община Пазарджик.
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на готова храна и хранителни продукти за нуждите на детски заведения /ЦДГ и ОДЗ/ и социални заведения на територията на община Пазарджик.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1227539.97 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 127 - 226394 от 05.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1536 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Хляб и хлебни изделия в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МИО" ООД, ЕИК 112044824, ул. „Димчо Дебелянов” №11, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 443293, Факс: 034 443293

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 67000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39440 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1552 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Месо, месни продукти в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка" №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 203000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 200584 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1548 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Мляко и млечни продукти в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка" №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 170000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 85640 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1581 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Зеленчуци и плодове – пресни в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ес Енд Ди Корпорейшън" ЕООД, ЕИК 115755582, ул. „Васил Левски" №174, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 395149, Факс: 032 944344

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 189000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 189497.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1547 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Зеленчуци и плодове – консервирани в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка" №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 163000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 153345 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1583 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Други хранителни продукти в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011г., Наредба№ 2 от 07.03.2013г. и Наредба № 6 от 10.08.2011г. за детските заведения и Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ес Енд Ди Корпорейшън" ЕООД, ЕИК 115755582, ул. „Васил Левски" №174, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 395149, Факс: 032 944344

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 422000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 192462.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1537 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Хляб и хлебни изделия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МИО” ООД, ЕИК 112044824, ул. „Димчо Дебелянов” №11, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 443293, Факс: 034 443293

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 48000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 56675 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1582 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Месо, месни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД, ЕИК 115755582, ул. „Васил Левски” №174, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 395149, Факс: 032 944344

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 89000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 84482.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1551 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка" №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 51000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 42774 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1538 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Зеленчуци и плодове - пресни
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Петров Комерс” ЕООД, ЕИК 825326392, ул. "Иван Рилски” №6, Република България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 951221, Факс: 032 951221

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 20000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15306 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1550 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Зеленчуци и плодове – консервирани
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка” №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 35000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 34604 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1549 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Други хранителни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Хебър Кооп” АД, ЕИК 130150569, ул. „Шипка” №2, Република България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 444424, Факс: 034 444424

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 38000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30483 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1539 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Готова храна на ресторантски начала
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МАСТЪР ПИК” ООД, ЕИК 121855651, ул„ Незабравка” №25, ет.4, офис 423, Република България 1113, гр. София, Тел.: 02 9733254, Факс: 02 9733254

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 105000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 102246.47 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „МАСТЪР - ПИК” ООД, ЕИК 121855651 2. „ХЛЕБМАШ – КОМЕРС” АД, ЕИК 112042990 3. „МИО” ООД, ЕИК 112044824 4. „ КОНСОРЦИУМ „КОРЕКТ КЕТЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК 176332369 а/ „1-ЕКСПРЕСНО ПАРТИ” ЕООД, ЕИК 115283338 б/ „ЕВРО КЕТЪРИНГ 2008” ЕООД, ЕИК 200426767 в/ „АЛЕКС ЕКСПРЕС - 54” ЕООД, ЕИК 160102480 г/ „НИК ЕКСПРЕС 07” ЕООД, ЕИК 160102085 д „НЕВЯН - 80” ЕООД, ЕИК 16002516 5. „ЗАРЯ -2000” ЕАД, ЕИК 112517384 6. „ХЕБЪР КООП” АД, ЕИК 130150569 7. „ЕС ЕН ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, ЕИК 115755582 8. „ПЕТРОВ КОМЕРС”ЕООД, ЕИК 825326392