Версия за печат

00088-2014-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121683408

"СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ул. "Житница" № 21, За: Стефка Доковска и инж. Роберто Мирчев, България 1612, София, Тел.: 003592 9554132;003592 8555095, E-mail: dokovska.stefka@gmail.com, Факс: 003592 9555295

Място/места за контакт: експерт обществени поръчки и н-к отдел ММР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiabus.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sofiabus.nit.bg/obshhestveni-porchki/dostavka-na-novi-avtobusi-i-oborudvane/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на 110 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. "Житница" № 21
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

I.Доставка на 110 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях:1.Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателя;2.Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на скоростната кутия (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти);3.Оборудване за тестване на скоростната кутия след ремонт (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти);4.Оборудване за диагностика на пневматичните системи;5.Оборудване за диагностика и управление на системите на двигателя;6.Оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи; II.Принадлежности към автобусите, като резервна гума, предупредителен триъгълник, пътни инструменти, аптечка, пожарогасители и др.; III.Доставката, предмет на обществената поръчка включва доставка на автобусите в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, извършване обучение на персонала на Възложителя - инструктори на водачи на автобуси (минимално 6 броя) и сервизни работници (минимално 20 броя), предоставяне на пълна техническа документация както за експлоатация, така и за ремонт и поддръжка на доставените автобуси, гаранционна поддръжка на доставените автобуси. Доставката трябва да бъде в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя, описани в документацията за участие. Срокове на доставка: Доставката ще се извършва на партиди, както следва: - 70 бр. автобуси в срок до 6 месеца от датата на писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за начало на изпълнението; - 40 бр. автобуси в срок до 10 месеца от датата на писменото уведомление на Възложителя до Изпълнителя за начало на изпълнението, по график предложен от Изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34121400

Описание:

Автобуси с нископоставен под

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

110 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях.

Стойност, без да се включва ДДС
43000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

10

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата - в размер на: 430000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева или равностойността им в евро по централен курс на БНБ. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 60 от ЗОП. Ако участникът избере форма на гаранцията "парична сума", тя трябва да бъде внесена по сметката на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон "Денкоглу"; в евро: IBAN BG44SOMB91301410281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон "Денкоглу", или банкова гаранция - в оригинал - за срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 60 от ЗОП. Ако изпълнителят избере форма на гаранцията „парична сума”, тя трябва да бъде внесена по сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”, в евро: IBAN BG44SOMB91301410281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”. Ако изпълнителят избере форма на гаранцията „банкова гаранция”, тя трябва да бъде безусловна и неотменима. Банковата гаранция, чийто текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, се представя в оригинал и трябва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок за автобусите, доставени с последната доставка по договора. Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена на две части както следва: - 96 (деветдесет и шест) % от стойността на гаранцията за изпълнение ще бъде освободена в срок от 5 дни от подписване на констативен протокол без забележки за одобряване на последните доставени автобуси и оборудване; - останалата част в размер на 4 (четири) % от стойността на гаранцията за изпълнение (или 0,2 (нула цяло и две) % от стойността на договора) се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок за автобусите, доставени с последната доставка по договора и подписване без забележки на окончателен констативен протокол за изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване. Тази част от гаранцията може да служи за изплащане на суми по начислени неустойки за забава на задълженията на Изпълнителя във връзка с гаранционното и сервизно обслужване на автобусите. Констативният протокол се подписва от поне двама представители на Изпълнителя и от длъжностни лица, определени от Възложителя. В случай на начислени неустойки, същите се приспадат от размера на гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срокът за изпълнение на доставките по договора започва да тече от датата на писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за начало на изпълнението (след осигуряване на финансирането).Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - цената да се предлага в български лева за един автобус без ДДС и обща стойност, която да включва всички разходи по доставката до складовете на Възложителя в гр. София, включително специализираното оборудване и обучението на персонала на Възложителя. За всяка партида изпълнителят издава фактура. Всички плащания се извършват по банков път, по банковата сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

При участие на обединение - копие на договора за обединение, който да доказва дела на всеки от участниците в обединението и дейностите, които ще изпълняват. В случай, че в договора за обединение не е посочен представляващия обединението, задължително се прилага документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. При участие на обединение, което не е юридическо лице документите по Раздел II, А.1., А.4. и А.5. от указанията за подготовка на офертата, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по Раздел II, А.6. и А.7. от указанията за подготовка на офертата, се представят от лицата, които представляват обединението. Документите по Раздел II, А.8. и А.9. от указанията за подготовка на офертата се предсатят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с тези критерии за подбор.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

I.Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участник в процедурата:1. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – т 5 от ЗОП; 2. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 3. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 4. Представяне на оферта, която не съдържа техническа оферта (технически условия) на предлаганите изделия или неотговаряща на задължителните технически изисквания на Възложителя, както и представяне на техническа оферта, в която няма информация по Техническите изисквания; 5. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 6. Участник, за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация. II.Задължителни основни технически изисквания за предлаганите автобуси:Тип на превозното средство: новопроизведени, в серийно производство, нископодови, единични градски автобуси, с две оси, категория МЗ, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 год. „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача“; Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство издаден от компетентен орган по одобряване на типа, в съответствие с директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.4.2009 год. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство;); Схема на компановката:вагонна,с разположение на двигателя в задната част на автобуса.Гаранционен срок:мин. 24 месеца за автобуса или 200000 км пробег; мин. 24 месеца за силовите агрегати; мин. 120 месеца за антикорозионното покритие и хидроизолацията.Осигуряване на следгаранционно поддържане и резервни части: мин. 10 години след последната доставка.Габарити:Дължина12000 mm +/- 500 mm;Ширина:макс 2500mm (+/-50mm) без да се включват външните огледала за обратно виждане; Височина:не повече от 3450 mm (с климатичната система);Каросерия и агрегати:Трябва да бъдат хидро и корозионно защитени, така че да бъде гарантирана мин. 10 години експлоатация.Каросерия: Самоносеща конструкция;Пътническо отделение (салон):всички надписи да са на български и английски езици.Височина на пода: 100% нископодов, височина на пода при вратите-не повече от 340mm, измерена при спрял автобус без пътници и без използване на система за накланяне на автобуса.Да няма допълнителни стъпала в салона за пътници по цялата дължина на автобуса;Климатизация: превозното средство (кабината на водача и пътническия салон) да е напълно климатизирано,климатичната система да има функция „отопление”; Двигател - дизелов, мин. мощност 200 kW; Скоростна кутия: автоматична, най-малко 4 скорости с вграден ретардер за забавяне на движението; Спирачна система:пневматична с дискови спирачни механизми;налични антиблокираща спирачна система и система за контрол на теглителната сила; Пълните технически характеристики с минимални задължителни условия са посочени в Раздел Технически спецификации от Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Изискуеми документи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1 Посочване единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която участникът е установен, както и адрес и електронен адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 1.2 Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП. Декларацията се представя, както следва: При събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон, при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници, при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон, при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, при едноличен търговец-за физическото лице-търговец. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които представляват участника. В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България; 2. Участниците чуждестранни юридически или физически лица или техни обединения следва да представят офертата на български език, документа по т. А.1 б. "а") от указанията за подготовка на офертите, в официален превод на български език, като декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, ако е на чужд език, се представя и в превод; 3. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП. 4.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8 т. 2 от ЗОП. II. Документ за гаранция за участие. III. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация,която да докаже, че участникът разполага с финансовия ресурс за изпълнение на поръчката, в размер на 21 500 000 лева без ДДС или равностойността им в евро по централен курс на БНБ. Обстоятелството се доказва с представянето на един от следните документи - удостоверение от банка или отчет за приходите и разходите с одиторска заверка (ако е приложима), когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай на представен ЕИК по чл. 23 от ЗТР и при положение, че документите са достъпни и видими през търговския регистър, възложителят допуска позоваване на тези обстоятелства, вместо представяне на документите.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите си възможности всеки участник следва да представи следните документи: 1. Списък на основните доставки, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, които да доказват доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. За еднакви или сходни се считат доставките на нови, нископодови, единични, дизелови автобуси, категория М3, клас I. Минимално изискване за допустимост на Възложителя е да има извършени доставки на 110 (сто и десет) броя автобуси за срок от 12 месеца, придружени от удостоверение, издадено от получателя (оригинал или нотариално заверено копие) за всяка една от доставките. 2. Документи доказващи, че участникът има/е осигурил ползването на оторизиран от производителя сервиз в гр. София, с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно и извънгаранционно подържане на автобусите в обема на поръчката, включително и за ремонт на основните им агрегати и системи. Доказателствата за това се описват и прилагат към техническото предложение на участника, като доказателства могат да бъдат: оторизационни писма, договори, извлечения от договори и други подобни документи, които удостоверяват, че сервизът е оторизиран от производителя, както и че участникът е осигурил такъв сервиз, с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно и извънгаранционно поддържане на автобусите в обема на поръчката, включително и за ремонт на основните им агрегати и системи.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ: ОБЩА СТОЙНОСТ; тежест: 60
Показател: ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ; тежест: 10
Показател: ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ; тежест: 5
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА АВТОБУСА; тежест: 2
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА СИЛОВИТЕ АГРЕГАТИ; тежест: 2
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ; тежест: 1
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ГОРИВО g/kWh; тежест: 7
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: СПЕЦИФИЧНА МОЩНОСТ kW/t; тежест: 3
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: ЛИТРОВА МОЩНОСТ kW/dm3; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.02.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се закупува срещу 6 лева с включен ДДС, внесени в брой в касата на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
13.02.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

"Столичен Автотранспорт" ЕАД, гр. София, ул. "Житница" № 21, ет III, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, съобразно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

В изпълнение на Решение № 3 по Протокол № 279 от 22.12.2014 г. на Съвета на директорите на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби до Комисията за защита на конкуренцията съгл. чл. 120 от ЗОП е 10 дни от датата на уведомяване на участниците за съответното решение или действие. Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване, с което се одобряват условията в обявлението, са съгласно чл.120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ