00864-2014-0020

BG-Исперих: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 128049011

Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Айлин Шукриева, РБ 7400, Исперих, Тел.: 0882 555637, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: htt:/ www.isperih.bg/obporachki/tekushti.htm1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Исперих
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. Домашен социален патронаж и Обществена трапезария със следните дейности: 1.АС работи, 2. Електро работи, 3. Мълниезащитна инсталация, 4. ОВК отопление, 5. В и К работи

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45300000, 45200000, 45100000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Работи по подготовка на строителната площадка

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествената сметка /одобрена от ДФЗ/, приложена към документацията

Стойност, без да се включва ДДС
362487.9 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

150

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции 1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за участие може да бъде внесена по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция или в брой в касата на Община Исперих. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 календарни дни от крайната дата на представяне на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранция за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Исперих: IBAN: BG55IORT81163300500000,IORT BGSF при ТБ :"Инвестбанк" АД клон Разград. При предоставяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представиплатежно нареждане или банкова гаранция.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочена,че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Исперих, че срока на валидност 180 дни от крайната дата за представяне на офертите, че е за настоящата обществена поръчка,както и че същата може да бъде усвоена ако участникът е оттеглил офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите: или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяването на решението за определяне на изпълнителна обществената поръчка.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условията и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% /три процента/ от цената на договора. Същата може да бъде внесена по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото слкючване.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Исперих . Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде най-малко 30(тридесет) календарни дни след датата на изтичане на Гаранционния срок, посочен в Техническата оферта на участника. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя. Гаранция за авансово плащане: Гаранцията за авансово плащане в размер на 110% от стойността /размера на аванса/. Гаранцията за авансово плащане може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.Изпълнителят, представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане.Когато изпълнителят избере гаранцията за авансово плащане да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на Община Исперих. Срокът на валидност на банковата гаранция за авансово плащане се урежда в договора за възлагане на обществена поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира по Договор номер: 40/3/3210197 от 19.08.2013г. за предоставяне на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане На Стратегии За Местно Развитие” от Програмата За Развитие На Селските Райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския Земеделски Фонд За Развитие На Селските Райони(ЕЗФРСР). Плащането се извършва в лева с платежно нареждане след изпълнение на условията и предоставяне на необходим документ, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде в писмена форма и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие, Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, 1.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 1.2.5. е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка, съответно на професионалната си квалификация. 1.2.6. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

І. Документи за подбор (поставени в плик № 1): 1. Оферта 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 1.2. Представяне на участника; 1.3. заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за участник юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участникът – юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своята оферта и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от три месеца преди крайния срок за подаване на оферти. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за регистрация, съобразно националното законодателство на държавата, в която са установени. 1.4. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие; 1.5. Документ за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия; 1.6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, в случай че офертата (или някой документ от нея) не е подписана от законно представляващия участника съгласно документа за актуална регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) ; 1.8. Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е приложимо); 1.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 (оригинал) – попълнена и подписана от управляващия и представляващ участника в процедурата по приложения към настоящата документация образец . 1.10. Декларация за спазване минимална цена на труда в строителството Участниците могат да получат необходимата информация на ел. адрес www.mlsp.government.bg - закрила на заетостта и условията на труд/Министерство на труда и социалната политика/,които са в сила в Р България при извършване на строителство /попълва се от всеки член в обединението, който ще извършва строителна дейност, както и от подизпълнителя/; 1.11. Документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата (оригинал) в размер на 1% от прогнозната сойност на поръчката; 1.12. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника - описани в раздел ІІІ.2.2; 1.13. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника - описани в раздел ІІІ.2.3; 1.14.Декларация за участие на подизпълнители (ако е приложимо); 1.15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо);1.16.Декларация от подизпълнител, че не е дал съгласие да участвува като подизпълнител в офертата на друг участник (ако е приложимо). 1.17 Декларация за застраховка"Трудова злополука", 1.18 Декларация за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелство по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал.8, т.2 , от ЗОП; ІІ. Предложение за изпълнение на поръчката ( плик № 2) - изисквани документи : 1.Попълнен образец на Техническо предложение - Срок на изпълнение на поръчката - ПРЕДСТАВЯ СЕ В КАЛЕНДАРНИ ДНИ. Срокът на изпълнение трябва да е в съответствие с приложения към строителната програма календарен график за изпълнение на строително монтажните работи, който прецизира съответните дейности, дати, разположение на човешките ресурси и т.н. 2. Описание организацията на работа. 3 Участникът предлага общ гаранционен срок за определените видове строително-ремонтни и строително-монтажни работи. ІІІ. Предлагана цена (плик № 3)- изисквани документи : 1. Попълнен образец на „Ценово предложение” ; 2. Количествено - стойностна сметка; 3. КСС на магнитен носител. 4. Анализни цени по видове СМР.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.Съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗОП участниците могат да не представят посочените документи, когато са публикувани в публичен регистър в Р. България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да разполагат с финансов ресурс в размер на 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката; 2. Декларация с описание на собствено или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на договора; 3. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително и тези отговарящи за контрола на качеството придружен с автобиографии; 4. Документ удостоверяващ, че Участникът е вписан в ЦПРС и талон към него за обекти четвърта категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. 5. Сертификат за управление на качество ISO 9001-2008 или еквивалент, 6. Сертификат за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалент; 7. Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда . В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят. Относно изискуемите по т. 5, 6 и 7 сертификати, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Когато участникът е обединение / консорциум, всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, следва да представи сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни с обхват на дейността, която той ще извършва при изпълнението на обществената поръчка. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 8. Копие от Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ /заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”/9.Копие от Застраховка „Трудова злополука” /заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”/. 10. Декларация от участника, че при изтичане на срока на валидност на полица на застраховка „Трудова злополука” тя ще бъде подновена. Когато участникът предвижда подизпълнители, посочените по-горе документи се представят от всеки един от тях, които ще извършват строителни действя или в случай, че изпълняваната дейност не изисква застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е осъществил строителство на обект или обекти еснакви или сходни обекта на поръчката /има се предвид - Основен ремонт на сгради, ново строителство на сгради през последните 5 (пет) години. В случай, че Участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), минималното изискване се отнася за обединението като цяло; 2. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване и технически средства, необходими за изпълнение на обществената поръчка за строителство; 3. Екипът, ангажиран в изпълнение на поръчката, да притежава опит в строителството и задължително да включва: Ръководител на екипа – строителен инженер с професионален опит в строителство, инженеринг, проектиране и/или надзор. Останалите членове на екипа да са наети по трудов или граждански договор и да притежават подходяща квалификация, съответсваща на заложените видове СМР; 4. Участникът да е вписан в ЦПР на строителя за обекти Четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи Четвърта категория. 5. Участникът да е сертифициран по ISO 9001-2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалентни, 6. Участникът да е сертифициран по ISO 14001:2004 за внедрена система зза управление на околната среда или еквивалентни; 7. Участникът да е сертифициран по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентни;8.Участникът да притежава валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на предмета на поръчката. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение/консорциум, всеки подизпълнител или всеки един от членовете в обединението/консорциума, който ще изпълнява СМР трябва да притежава валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, отговарящи на категорията обект на настоящата поръчка. 9. Участникът да притежава валидна застрахователна полица на застраховка „Трудова злополука” към датата на подаване на офертата. При изтичане на срока на валидност на полица на застраховка „Трудова злополука” участниците следва да поднови полицата. Независимо от вида и дела на участието си, подизпълнителя следва да е застрахован по чл. 171 от ЗУТ ако изпълняваната от него дейност изисква такава застраховка. При обединение по отношение на застраховката за професионална отговорност, всеки един от участниците в обединението следва да притежава такава застраховка, в случаите когато съобразно разпределението на дейностите в обединението за конкретната дейност се изисква такава застраховка. В случай, че уастникът е предвидил подизпълнители или е обединение/консорциум застраховка „Трудова злополука” е изискуема както за подизпълнителите и така и за участниците включени в обединението /консорциума.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 цена на поръчката; тежест: 70
Показател: К2 срок на изпълнение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.02.2015 г.  Час: 08:30
Място

Заседателна зала на Община Исперих, ул. "Дунав"№ 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68,ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката се финансира по ДОГОВОР номер: 40/3/3210197 от 19.08.2013г. за предоставяне на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане На Стратегии За Местно Развитие” от Програмата За Развитие На Селските Райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Допълнителна информация

Участниците - чуждестранни лица, представят съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство - заверено от участника копие. Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Съгласно разпоредбите на чл.33, ал.4 от ЗОП, при подаване на офертата Участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциялен характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. При подготовка па Ценовата оферта Кандидатите следва да имат впредвид, че на оценка подлежи ценовото предложение «Цена за СМР без ДДС», в което не следва да бъда включени непредвидените разходи. Размерът на Непредвидените разходи се определят от размера на Цена за СМР без ДДС. Настоящата Документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е обявена в официалния сайт на Община Исперих www.isperih.bg, "Профил на купувача". Получаването на документация по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят счита, че са налице условия за провеждане на настоящата процедура по опростени правила - арг. от чл.14, ал.3 от ЗОП. Във връзка с разпоредбите на чл.64,ал.1 и ал.3 от ЗОП настоящото обявление се изпраща по електронен път и Възложителят предоставя пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата на следния интернет-адрес:www.isperih.bg/ раздел Профил на купувача/ . Възложителят публикува на същия интернет-адрес и всички отговори на запитвания за разяснения и съобщения, свързани с настоящата обществена поръчка, а също и съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти, най-малко 2 /два/ работни дни преди отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ