Версия за печат

00712-2014-0020

BG-Поморие: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115756766

Община Поморие, ул. "Солна" № 5, За: инж. Кунчо Гайдов, Република България 8200, Поморие, Тел.: 0596 23052, E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org, Факс: 0596 23052

Място/места за контакт: Община Поморие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://pomorie.bg.

Адрес на профила на купувача: http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=134.

Електронен достъп до информация: http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=134.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за населените места на територията на община Поморие”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България, Община Поморие, за селищата: гр. Поморие, гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, с. Каменар.
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка са енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за населените места на територията на община Поморие: гр. Поморие, гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, с. Каменар, които да доведат до икономии на енергия без да се влошава качеството на предоставяната услуга и при спазване на всички, съществуващи към момента на поръчката норми, наредби и правилници. В случай, че качеството на предоставената услуга се повишава спрямо съществуващото, участникът трябва да изчисли и обоснове базисната линия на енергопотребление. На подмяна подлежат осветителни тела (натриеви, живачни и др.) с енергоспестяващи LED (диодни) осветители, конзоли (рогатки) и елементи от електрозахранващите кабелни линия до осветителните тела (при необходимост). Осветителните (LED) тела да бъдат с класoве на защита IP66, IK10 и с не по-малко от 100 000 часа експлоатационен срок, доказан с документ от европейска лаборатория. Рехабилитацията на осветлението ще се извърши в отделните населени места, съгласно технически проект, разработен от участника. Офертите от Изпълнителя ще се подават след извършен оглед на място. Всички разходи свързани с участието в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и с осигуряване на доказателствата за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на поръчката, е задължение на Изпълнителя. В обекта трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти съгласно техническата спецификация. Монтажните работи трябва да бъдат извършени при изключено напрежение. Изпълнителят трябва да съгласува предварително графика за работа с Възложителя. Изпълнителят може да започне работа само след допускане до работа от упълномощено за това лице. Изпълнителят е длъжен да спазва правилниците и наредбите, действащи към момента на изпълнението. Необходимите за дейността механизация, ръчни инструменти, транспорт и помощни материали са за сметка и задължение на Изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34993000, 50232100, 50232110

Описание:

Обществено осветление
Услуги по поддържане на общественото осветление
Експлоатация на съоръжения за обществено осветление

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На подмяна подлежат осветителни тела (натриеви, живачни и др.) с енергоспестяващи LED (диодни) осветители, конзоли (рогатки) и елементи от електрозахранващите кабелни линия до осветителните тела (при необходимост). Осветителните (LED) тела да бъдат с класoве на защита IP66, IK10 и с не по-малко от 100 000 часа експлоатационен срок, доказан с документ от европейска лаборатория. Рехабилитацията на осветлението ще се извърши в отделните населени места, съгласно технически проект, разработен от участника. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на поръчката, е задължение на Изпълнителя. В обекта трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти съгласно техническата спецификация. Монтажните работи трябва да бъдат извършени при изключено напрежение. Изпълнителят трябва да съгласува предварително графика за работа с Възложителя. Изпълнителят може да започне работа само след допускане до работа от упълномощено за това лице. Изпълнителят е длъжен да спазва правилниците и наредбите, действащи към момента на изпълнението. Необходимите за дейността механизация, ръчни инструменти, транспорт и помощни материали са за сметка и задължение на Изпълнителя. Посочените дейности са подробно поисани в техническата спецификация.

Стойност, без да се включва ДДС
4000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Представя се като парична сума, внесена по банков път (банкова сметка на Община Поморие: IBAN: BG 10 IORT 7378 3317 0001 03, BIC: IORT BGSF, Банка: „Инвестбанк” АД, клон Бургас) или безусловна и неотменяема банкова гаранция за съответната сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за участие е в размер на 40 000 лева. 2. Гаранция за изпълнение - представя се като парична сума, внесена по банков път (банкова сметка на Община Поморие: IBAN: BG 10 IORT 7378 3317 0001 03, BIC: IORT BGSF, Банка: „Инвестбанк” АД, клон Бургас) или банкова гаранция и е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник и е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане Етап 1 от договора. Възложителят задържа гаранцията за участие на участник в процедура, който обжалва решението за определяне на изпълнител до решаване на спора. Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на равни месечни вноски цената по договора и една последна изравнителна вноска.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица; При подаване на офертата участникът трябва да представи договор за учредяване на обединението, а преди сключване на договора данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договор за създаване на обединение трябва да бъде представено от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на участника от участие в процедурата: 1. Наличието на обстоятелства, визирани в чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП; 2. Непредставянето на изискуемите документи според изискванията на възложителя, посочени в конкурсната документация, след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 ЗОП. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти; 3. Несъответствие на предложението със заданието и изискванията на Възложителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.1 във връзка с ал.3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които ще водят до отстраняване на участниците са: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в процедури за възлагане на обществени поръчки, не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от посочения закон. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват външни експрети, участвали при изготвянето на техническата спецификация или методиката за оценка по настоящата процедура, самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Изпълнител по настоящата поръчка може да бъде лице - търговец по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

І. Общи изисквания към участниците: І.1. Участници могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията и на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3, б. „а“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от посоченият закон; І.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка; І.3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника; І.4. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, изрично нотариално упълномощени за участие в процедурата; ІІ. Всеки участник следва да представи следните документи и информация: 1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП. 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени в раздел III.2.2 от настоящето обявление; 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в раздел III.2.3 от настоящето обявление. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8. Декларация за неразгласяване на информация. 9. Декларация за автономност на офертата. 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП. 11. Декларация за съгласие от подизпълнител/и. 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.14. Декларация за етични клаузи. 15. Декларация за техническо оборудване. 16. Декларация за извършен оглед. 17. Оферта по образец; 18. Техническо предложение /запечатано в Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",ведно с декларацията по чл. 33,ал.4 от ЗОП свободен текст, по преценка на участника/; 19.Финансова оферта /запечатана в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”/; 20.Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник; 21. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Доказателство /удостоверениe от банкa, издадено в срок до 30 календарни дни, преди крайния срок за подаване на оферти и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен за необходим финансов ресурс в размер на 2 000 000 лева без ДДС. Възложителят няма да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. В случай на обединение, всички доказателства, посочени в точка 1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участниците следва да имат финансов ресурс в размер на 2 000 000 лева без ДДС. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно финансовия ресурс на всички участници в обединението. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Копия на сертификати по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на производителите на предложеното оборудване. 2. Заверени копия от сертификати от Европейски лаборатории за качеството на оборудването; 3. Образец и описание на лампите, както и каталог на останалото оборудване, които ще се доставят. 4. Документ удостоверяващ, че оборудването е неупотребявано и е в актуалната производствена листа на производителя към крайния срок за подаване на оферти; 5. Декларация, че за предложеното оборудване ще се произвеждат резервни части и консумативи, и след изтичане на гаранционния срок, както и че предложените от участника осветителни тела/лампи са вандалоустойчиви. 6. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване; 7. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на производителя на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираното оборудване за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника. 8. Декларация за техническо оборудване. 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 10. Документ, удостоверяващ вписване на участника в ЦПРС към Камарата на строителите в България, а за чуждестранни участници – относим документ, съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП – заверено от участника копие. В случай на обединение, всички доказателства, посочени в точки 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 10., се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Производителят на оборудването следва да е внедрил Система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, или да се представи доказателства за внедряването на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да представи заверени копия от сертификати от Европейски лаборатории за качеството на оборудването; - Участникът следва да представи образец и описание на лампите, както и каталог на останалото оборудване, които ще се доставят; - Участникът следва да представи документ удостоверяващ, че оборудването е неупотребявано и е в актуалната производствена листа на производителя към крайния срок за подаване на оферти; - Участникът следва да представи декларация, че за предложеното оборудване ще се произвеждат резервни части и консумативи, и след изтичане на гаранционния срок, както и че предложените от участника осветителни тела/лампи са вандалоустойчиви. - Участникът следва да притежава оторизация от производителя да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване; - Участникът следва да разполага с не по-малко от една сертифицирана сервизна база на територията на Република България или да представи декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника; - Участникът следва да има на разпологожение, следното техническо оборудване: • Автомобил с товароносимост не по-голяма от 4.5 тона- 2 броя; • Автовишка с височина на стрелата до 15м – 2 броя; • Мобилен генератор – 2 бр. - Участникът следва да представи декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. - Участникът да има вписване за трета ГРУПА, съгл. чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС, строежи от трета категория, съгл. чл.5, ал.6, т.1.5.1 от ПРВВЦПРС или еквивалетно съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка, формирана от покател Предложен срок за реакция при възникнал проблем, с коефициент на тежест -10 т. , показател Управление на риска, с коефициент на тежест -30 т. и показател Енергоефективни мерки, с коефициент на тежест -30 т.; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Поморие, ул. "Солна" № 5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Поморие.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед спазване на изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му на страницата на АОП се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес:http://192.168.0.46/proc/ZopView.aspx?DosieID=134.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ