Версия за печат

01549-2014-0003

BG-гр. Шумен: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция Природен парк "Шуменско плато", ул. Стара планина" № 2, За: Айнур Велиева, Р България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 800765, E-mail: shplato@hotmail.com, Факс: 054 800765

Място/места за контакт: Ръководител проект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.shumenskoplato.net www.iag.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.shumenskoplato.net/buyersprofile_details.php?id_project=16.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ: БУФЕРНО (ПРИЕМНО) ПОМЕЩЕНИЕ И ПЕЩЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕЩЕРА „БИСЕРНА“ И ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЕКТ: ЛЕТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ: БУФЕРНО (ПРИЕМНО) ПОМЕЩЕНИЕ И ПЕЩЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕЩЕРА „БИСЕРНА“ И ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЕКТ: ЛЕТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Предметът на поръчката предвижда изграждане на БУФЕРНО (ПРИЕМНО) ПОМЕЩЕНИЕ, ПЕЩЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕЩЕРА „БИСЕРНА“, Закупуване (изработка) и изграждане на интериорно и аварийно осветление и ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЕКТ: ЛЕТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР и обособяване и оборудване на интерпретативен модул за наблюдение на небесните тела над ПП „Шуменско плато“, Основно почистване на пещерните галерии от стари строителни материали и оборудване

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката предвижда изграждане на БУФЕРНО (ПРИЕМНО) ПОМЕЩЕНИЕ, ПЕЩЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕЩЕРА „БИСЕРНА“, Закупуване (изработка) и изграждане на интериорно и аварийно осветление и ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЕКТ: ЛЕТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР и обособяване и оборудване на интерпретативен модул за наблюдение на небесните тела над ПП „Шуменско плато“, Основно почистване на пещерните галерии от стари строителни материали и оборудване Конкретният обем на дейностите които ще се извършат са посочени в изготвените от страна на ДПП "Шуменско плато" инвестиционни проекти, публикувани на профила на купувача http://www.shumenskoplato.net/buyersprofile_details.php?id_project=16

Прогнозна стойност без ДДС
2052219.9 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.08.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 20 522,19 лв. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (по образец на банката) или парична сума, внесена по сметка на ДПП „Шуменско плато“ BIC: UBBSBGSF,IBAN: BG 60 UBBS 80023300124836,БАНКА: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, клон Шумен.Гаранциите за участие се освобождават от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция по образец на банката, която я издава) или парична сума, внесена по сметка на ДПП „Шуменско плато“ Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на ДПП Шуменско плато и със срок на валидност, надвишаващ с 30 дни срока на изпълнение на договора.Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Гаранцията за изпълнение се задържа за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди и за удържане на неустойки по договора,при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва: 1. авансово плащане - 20 % от общата цена на договора с включен ДДС. Авансовото плащане се извършва при условие, че Изпълнителят представи банкова гаранция за размера на отпуснатия аванс или при предоставяне на подобен документ издаден от банка за неотменимо задължение в пола на възложителя. Авансът се изплаща в срок до 30-дни считано от датата на представяне на описаното в предходното изречение обезпечение. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. 2. междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани между ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощени от тях лица на двустранен протокол за изпълнените СМР (Акт Обр. 19), сметка обр. 22 и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване и получени междинни плащания от Главна дирекция ОПОС. Междинните плащания се извършват до 80 % от стойността за цялостно изпълнение на строително монтажните работи. 3. окончателно плащане – в размер на разликата между общата цена за изпълнение на договора с включен ДДС, от която се приспадат авансовото и междинните плащания. Окончателното плащане се изплаща в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на АКТ образец 15 и оригинална фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получени междинни плащания от ОПОС. Окончателно плащане в размер не по малък от 20 % от цената за цялостно изпълнение на СМР. Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника в процедурата са следните: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Следва да се има в предвид, че за целите на тази процедура под професия или дейност следва да се разбира изпълнение на СМР; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Комисията пристъпва към отстраняване на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след прилагане на разпоредбите на чл. 68,ал. 8 и 9 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в оригинал и трябва да съдържа: ПЛИК №1„Документи за подбор”–Оферта съдържаща представяне на участника, списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника,административни сведения за участника,Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката, Декларация за приемане на условията в проекта на договор ,Декларация за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП , Декларация за липса на обстоятелството по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице се прилага нотариално заверен учредителен акт на обединението/договор за създаване на обединение/консорциум, които се посочва дяловото разпределение на участниците в обединението/консорциума, както и вида на дейност, която ще извършват в договора или друг документ подписан от участниците в обединението се посочва и представляващия. Заверено копие от Удостоверението за регистрация и талона (валиден за 2015 г.) към него за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или с декларация в свободен текст за наличие на регистрация или удостоверение издадено от компетентен орган удастоверящ наличието на регистрация. Чуждестранни участници, които не са вписани в ЦПРС следва да представят Декларация (свободен текст) удостоверяваща, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Доказателства за икономическото и финансовото състояние посочени в ІІІ.2.2) от ообявлението; Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в ІІІ.2.3) от обявлението, Документ за внесена гаранция за участие, Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);Декларация за участието на подизпълнители;Декларация от подизпълнителДекларация по:чл. 47, ал. 9 от ЗОП ; декларация от членовете на обединението, декларация за оглед на обекта, декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд. ПЛИК № 2:„Техническа оферта”–9, в което участниците предлагат срок за изпълнение в месеци, който не трябва да надвишава, максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението, а именно не по-късно от 15.08.2015 г. ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Образец № 20 „Ценово предложение (оферта)”, заедно с КСС към Ценовото предложение и Подписани и подпечатани подробни анализи за образуване на единични цени към Ценовото предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът за доказване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 412 566 лева (четиристотин и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева), следва да представи един или няколко от следните документи: -банково удостоверение; - годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Забележка: Възложителят няма да изисква представянето на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичния регистър в Р. България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. На основание чл. 50, ал. 2 от ЗОП участникът може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 412 566 лева (четиристотин и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева), което се доказва с един или няколко от следните документи: -банково удостоверение; - годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Забележка: Възложителят няма да изисква представянето на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичния регистър в Р. България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък - декларация за изпълнени договори за изграждане и/или ремонт на обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години, до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. Документи за вписването на участниците в професионални или търговски регистри: Вписване в Централния професионален регистър на строителя, както следва: - ІV група, втора категория; -ІІ група, втора категория; -ІІІ група, втора категория; -І група, втора категория. Тези документи са относими за лица регистрирани на територията на Р. България , а за чуждестранни лица се изискват еквивалентни документи за зписване в професионални регистри, в съответствие със законодателството на държаватa, в която са установени. б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда и/или изграждане на интериорно и аварийно осветление и/или благоустройство на пещерна инфраструктура.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. г/Списък на техническия състав, който е ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката, с приложени към него копия от дипломи или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на всяко едно физическо лице, което е ангажирано в обществената поръчка от участника да предоставя и/или извършва дейностите за които е ангажирано. Забележка:1) Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. д/Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и механизация, съобразено с минимално изискуемия брой /собствено, наето или на лизинг – отразено в декларация/, което участникът ще използва при изпълнение на предмета на поръчката, придружено с копие от документи, доказващи собственост или други документи, удостоверяващи правото на ползване на съответната специализирана техника. е/Документи за въведени системи за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2008; EN ISO 14001 : 2009 и BS OHSAS 18001 или еквивалентни. ж/Валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ. Когато участника е обединение изискванията важат за обединението като цяло, т.е. могат да се покрият от някой член на обединението.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата един или няколко договора, с еднакъв или сходен предмет, а именно ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда и изграждане на интериорно художествено и аварийно осветление и/или благоустройство на пещерна инфраструктура. на обща стойност не по малко от 2 062 830 лв. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Чуждестранни участници, които не са вписани в ЦПРС следва да представят Декларация (свободен текст) удостоверяваща, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Възложителят няма да сключи договор с таково чуждестранно лице, ако при подписване на договора не представи удостоверение за регистрация. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на поръчката, отговарящи на изискванията на Възложителя, а именно: - Ръководител на строеж – 1 брой, който да бъде технически правоспособно лице, по смисъла на чл. 163а ал.1 - ал.3 от ЗУТ със стаж по специалността минимум 5 години. - Технически ръководител – 1 брой, строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи и да осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал.2, т.1 -5 от ЗУТ. - Инженер (магистър) по специалността „Ел. централи, системи и мрежи” - 1 брой; - Инженер ( магистър) по специалността „Електроника и автоматика” - 1 брой; - Координатор по безопасност и здраве – 1 брой; - Ел. монтьори – мин. 3 квалификационна група - 8 броя; Изпълнението на тези минимални изисквания се доказват с декларация – Образец № 11, Автобиография във формат по образец Образец № 12 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец № 13. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложеният нов ключов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. Участникът следва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, както следва: - Самосвали – 3 броя – 13 тона; - Комбиниран багер – 2 броя; - Автокран – 10 тона; - Eл. агрегати – 2 броя. Доказва се с: Декларация по образец – Приложение № 14 и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор за наем/лизинг или предварителен договор за ползване от трети лица, от които произтича правото на участника да ползва оборудването.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение –П1; тежест: 60
Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.01.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.02.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

ДПП Шуменско Плато

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цели, както и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Дейностите, предмет на поръчката се осъществява в рамките на проект: „№ DIR-5113326-2-93 „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът за получаване на офертите от 52 дни се намалява със седем дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с още пет дни, тъй като от датата на изпращане на обявлението в електронен вид, възложителят осигурява пълен достъп до документацията по елетронен път на интернет страницата си - www.shumenskoplato.net www.iag.bg. Показателя техническа оценка се формира от следните подпоказатели: Работна програма, включваща предлаган подход за изпълнение на поръчката, последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности,предложение за изпълнение на ключовите моменти при изпълнение на СМР, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Обяснителна записка, включваща предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката и обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. Обменът на информация в процедурата може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ