Версия за печат

00030-2014-0029

BG-Силистра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул. Симон Велики 33, За: Ирина Николова, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и демонстрация на многофункционална машина, оборудвана с прикачна/навесна техника за поддръжка на пътя по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка и демонстрация на многофункционална машина, оборудвана с прикачна/навесна техника за поддръжка на пътя по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144400

Описание:

Превозни средства за пътна поддръжка


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
169200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 630565 от 27.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № MIS ETCcode321 2014-050-Д / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
18.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Трактор Експорт ООД; ЕИК 202532559, бул. България №123, РБългария 7500, Русе, Тел.: 082 841100, E-mail: traktorexport@yahoo.com, Факс: 082 841100

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 169200 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ТРАКТОР ЕКСПОРТ ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор