Версия за печат

00038-2014-0045

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 99 от 18.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Севдалина Ненкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818436, E-mail: nenkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/110-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет:„Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“ с доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.” в рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на открита процедура с предмет: „Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“ провеждана в рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество с обособени позиции: • Обособена позиция № 1 „Доставка на бордови камион – 2 бр.“ • Обособена позиция № 2 “Доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.” • Обособена позиция № 3 „Доставка на техника за работа в зелени градски зони (ЗГЗ)“, открита с Решение № 67/24.09.2014 г., променена с Решение № 69/01.10.2014 г., променена с Решение № 87/17.11.2014 г., на Кмета на Община Габрово. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти 28.11.2014г., 16:30, не е постъпила нито една оферта за участие по обособена позиция № 2“Доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.”. Процедурата за обособена позиция № 2 “Доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.” е прекратена с Решение № 90/ 01.12.2014 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. Тъй като доставката е безспорно необходима за цялостното реализиране на целите, заложени в проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Възложителят използва законовата възможност дадена му съгласно разпоредбата на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, да открие процедура при първоначално обявените условия за избор на изпълнител по обособена позиция № 2 „Доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.”

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. „Кроност“ ООД гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 20 2. „Еспас ауто“ ООД гр. В. Търново местност „Саламатя“

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 67 от 24.09.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2014-0032

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово