Версия за печат

00258-2014-0036

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000697371

Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, За: Аксел Кошуджу, Република България 1000, София, Тел.: 02 9406681, E-mail: akoshudzhu@moew.government.bg, Факс: 02 9807041

Място/места за контакт: МОСВ, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.moew.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=67.

Електронен достъп до информация: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=67.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в строително-инвестиционния процес; общини; РИОСВ; лица, извършващи дейности със строителни отпадъци и лица, пускащи на пазара продукти от рециклирани строителни отпадъци“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Цялата документация по изпълнение на договора следва да бъде представяна в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр.София, 1000, бул.”Княгиня Мария Луиза” 22.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в строително-инвестиционния процес; общини; РИОСВ; лица, извършващи дейности със строителни отпадъци и лица, пускащи на пазара продукти от рециклирани строителни отпадъци. Предметът на настоящата поръчка включва, следните етапи: Етап І: Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и строителните продукти в Република България. Етап ІІ Идентифициране на пропуски/противоречия и др.п. в нормативната уредба и подготовка на текстове за преодоляването на тези несъответствия.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90713000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Консултантски услуги по проблемите на околната среда

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
69444 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническото предложение, съдържащ следните два подпоказателя: Подпоказател А. Цели, подходи и методология за реализиране на поставените задачи по отделните етапи на проекта, осигуряващи очакваните резултати - Максимален брой точки 70; Подпоказател Б: Управление на риска - Максимален брой точки 30; Максимален брой точки по показателя „Техническото предложение“ е 100 точки.; тежест: 70; тежест: 70
Критерий: Предложена цена; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 044 - 073531 от 04.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 121 - 215748 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д-30-163 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в строително-инвестиционния процес; общини; РИОСВ; лица, извършващи дейности със строителни отпадъци и лица, пускащи на пазара продукти от рециклирани строителни отпадъци“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „МЕР КОНСУЛТ“, бул. „Шипченски проход“ 65, ет. 5, офис 8, България 1574, София, Тел.: 0884 636212, E-mail: razdvatri@abv.bg, Факс: 02 8748516

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 75000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 69444 BGN без ДДС
Брой месеци: 8
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201387324 ; 2. ДЗЗД „МЕР КОНСУЛТ” (членове в обединението: „МЕГА БИЛД“ ЕООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 110563699, „РАЗ КОНСУЛТ“ ЕООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 200587432 и „ЕКО КОМ 05“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131387140); 3. „ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 200821807.