Версия за печат

01075-2014-0013

BG-Сливен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, бул. "Шести септември" № 27, За: инж. Янчо Събев - Инвестиционен анализатор, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662713, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

Електронен достъп до информация: http://goo.gl/h3NzLs.

Електронно подаване на оферти и заявления: http://new.sliven.net/vik/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

“Доставка на тръби за нуждите на „В и К” ООД, град Сливен“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване и Обособена позиция № 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предвижда се да бъдат доставени: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване и Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44164310, 44162000, 44163110, 44162500, 44162100, 44112120, 44130000

Описание:

Тръби и принадлежности
Тръби
Отводнителни тръби
Тръбопроводи за питейна вода
Принадлежности за тръбопроводи
Фасонни профили
Тръбопроводи на канализация за отпадни води

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се да бъдат доставени по Обособена позиция № 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване. Точната бройка е по предварителна заявка на възложителя в рамките на 24 месеца от подписването на договора до размера на предвидената максимална прогнозна стойност на тази първа обособена позиция. Предвижда се да бъдат доставени по Обособена позиция № 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”. Точната бройка е по предварителна заявка на възложителя в рамките на 24 месеца от подписването на договора до размера на предвидената максимална прогнозна стойност на тази втора обособена позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
1200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена с гаранция за участие в размер, както следва: - 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ за Обособена позиция 1 и - 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ за Обособена позиция 2 под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя - "Водоснабдяване и канализация" ООД, град Сливен, „Райфайзенбанк”, клон Сливен, IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF. Посочената сметка важи и за останалите гаранции - гаранцията за изпълнение и гаранцията за гаранционно обслужване и поддръжка. В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочена настоящата процедура. Валидността на гаранцията за участие под формата на банкова гаранция следва да бъде не по-малко от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция - парична сума по посочената по-горе банкова сметка или банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части и със срок на валидност - 30 (тридесет) календарни дни, след датата на приключване срока на договора. Бъдещият изпълнител следва да внесе гаранция за гаранционно обслужване и поддръжка в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за срока на гаранционното обслужване и поддръжка по договора за съответната обособена позиция. Гаранцията се внася минимум 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на договора. Тази гаранция се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок и подписването на приемателно-предавателен протокол без забележки за изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване и поддръжка. * Всички текстове на приложените към настоящата документация образци на банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят посочените банкови гаранции по образец на банката, която ги издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!!! Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение и за гаранционно обслужване и поддръжка се уреждат в договора за всяка една от двете обособени позиции.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По договорите за всяка една от двете обособени позиции се предвижда: Окончателно плащане в размер на 100 % от общата цена по съответната „Поръчка за доставка/Възлагателно писмо/Заявка“ от предмета на настоящия договор без ДДС. Сумата е платима в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане и одобряване на доставката и работите по съответната „Поръчка за доставка/Възлагателно писмо/Заявка“ от предмета на настоящия договор, без забележки и издаване на фактура – оригинал за плащането, което съответства на одобрената и приета доставка от страна на Възложителя. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, за който има сключени договор/и за подизпълнение, когато е приложимо, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, когато при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства. От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Няма такова изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; • чрез куриерска служба; • по факс; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис • чрез комбинация от тези средства. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 2. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер до 1 200 000.00 лв. (един милион и двеста хиляди лева) без включен ДДС или до 1 440 000.00 лв. (един милион четиристотин и четиридесет хиляди лева) с включен ДДС, разпределен по обособени позиции както следва: - Обособена позиция 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване: до 800 000.00 лв. без включен ДДС и - Обособена позиция 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”: до 400 000.00 лв. без включен ДДС. Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за обособената позиция ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Офертата (бланка за административни и други данни) (Приложение № 2) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. 2. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата (Прил. № 2.1.), подписан от представляващия участника, в оригинал. 3. Административни сведения за участника/Представяне на участника (Прил. № 1) в оригинал. 4. Представяне на участника,което включва: а). посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. б). Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Прил. № 6). Тези обстоятелства са абсолютна пречка за участие в процедурата. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с извършване на доставки на тръби, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представл. участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Прил. № 5) в оригинал. 7. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) – (по образец Прил. № 7) - наличието на тези обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП. 8. Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 8). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП. 9. Декл. за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал). Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпъл. и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Прилож. № 9). 10. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документация (Прилож. № 10) с приложение декларация според чл. 47, ал. 8 ЗОП. 11. Доказателства за техн. възможности, изброени в поле ІІІ.2.3.) на настоящото обявление. Останалите документи са изброени в поле VI.3) "Допълнителна информация" от настоящото обявление!!!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискуеми документи: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в документацията с показване на стойностите, датите и получателите (Приложение № 11). Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката (Приложение № 12). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за техн. възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя док-ва, че при изпълн. на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на оферти. Под еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката се разбира доставка на тръби или еквивалентен материал/оборудване за провод на всякакви води и/или еквивалентни течности. 2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката независимо дали се участва за една или за двете обособени позиции: Минималният брой лица в екипа е 2 (двама) – ключови експерти. - Експерт „Технически съветник”: Образование: Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър“ в областта на инженерните науки (ВиК инженер, технолог или еквивалент) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област; Общ професионален опит: минимум 2 години, свързани с изпълнение и/или координиране на проекти/договори/доставки в областта на тръби за всякакви води и/или свързани с проектиране на ВиК мрежи или съоръжения и/или свързани с упражняване на строителен надзор във ВиК сектора и/или свързани с изграждане на ВиК мрежи или съоръжения. - Експерт „Логистика”: o Висше или средно техническо образование и опит в координацията на поне 1 договор/доставка на тръби за всякакви води или еквивалентен материал/оборудване за провод на всякакви води и/или еквивалентни течности. Неключови експерти по предложение на участника, когато прецени. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за доставка; тежест: 25
Показател: Гаранционeн срок; тежест: 25
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

01075-2014-0013

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
30.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.02.2015 г.  Час: 13:00
Място

Административна сграда на Възложителя - "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, град Сливен, бул. "Шести септември" № 27.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Изискуеми документи и информация (продължение): 12. Банкова гаранция за участие в обществената поръчка по образец (Прилож. № 14) или по образеца на банката, която я издава, но съдържаща изискванията и условията на възложителя, когато гаранцията е банкова, представена в оригинал или документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума - копие. 13. Д-ция за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по образец (Прилож. № 13). 14. Тех. предложение, изготвено по образец (Прилож. № 3) при съблюдаване на изискванията на Тех. спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага д-ция (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обос. позиция, плик № 2 се представя за всяка от позициите. 15. Ценово предложение, изготвено по образец (Прилож. № 4), представено в оригинал. ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обос. позиция, плик № 3 се представя за всяка от позициите. Чуждестранните юридически/физически лица представят екв. документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на бъл. език), а съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (ЕИК или друга идентифицираща информация и д-цията по чл. 47, ал. 9 ЗОП) се представя в официален превод. 2. До-цията ще е достъпна на сайта (интернет страницата) на Възложителя, профил на купувача и е безплатна от деня на публикуването на обявлението и решението (във връзка с чл. 64, ал. 3, предложение второ от ЗОП) до изтичане на срока за получаване на документацията за участие от настоящата до-тация, съвпадащ с крайния срок за получаване на офертите. Отговорите на зададените въпроси по време на процедурата и поканата за отварянето на цените ще бъдат публ. в профила на купувача. Информацията за отваряне на цените и резултатите от оценяването на офертите ще бъдат публикувани най-малко 2 работни дни по-рано, преди отварянето на ценовите оферти! Профилът на купувача е http://goo.gl/h3NzLs . Сроковете са намалени на осн. чл. 64, ал. 3 ЗОП със 7 дни, тъй като наст. обявление е изпратено по ел. път, и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на настоящ. обявление в ел. вид в-телят п-тавя пълен достъп по ел. път до докуме. за участие в про-рата и в настоящ. обявление е посочен Интернет адрес - http://goo.gl/h3NzLs , на който тя може да бъде намерена. Поръчката се финансира от бюджета на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване
1) Кратко описание

Предвижда се да бъдат доставени: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44164310, 44162000, 44162500, 44162100, 44112120

Описание:

Тръби и принадлежности
Тръби
Тръбопроводи за питейна вода
Принадлежности за тръбопроводи
Фасонни профили

3) Количество или обем

Предвижда се да бъдат доставени по Обособена позиция № 1: Тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи: А1) Полиетиленови тръби висока плътност от PE100; А2) ПЕ фасонни части за челно заваряване и електрофузно заваряване от 63 до 630 включително; А3) ПП фасонни части за механична връзка от 20 до 110 включително и водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от 20 до 315 включително; А4) Чугунени тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части към тях и А5) PVC-O тръби за питейно-битово водоснабдяване. Точната бройка е по предварителна заявка на възложителя в рамките на 24 месеца от подписването на договора до размера на предвидената максимална прогнозна стойност на тази първа обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”
1) Кратко описание

Предвижда се доставката на тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44164310, 44162000, 44163110, 44162100, 44112120, 44130000

Описание:

Тръби и принадлежности
Тръби
Отводнителни тръби
Принадлежности за тръбопроводи
Фасонни профили
Тръбопроводи на канализация за отпадни води

3) Количество или обем

Предвижда се да бъдат доставени по Обособена позиция № 2: Тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи: Б1) Стъклопластови тръби безнапорни за отвеждане на отпадъчни води и свързващи елементи към тях от 300 до 2000 включително; Б2) Полипропиленови гофрирани тръби и свързващи елементи към тях за отвеждане на отпадъчни води от 150(160) до 1000 включително по номинален диаметър с клас SN4 и SN8 и Б3) Стъклокерамични тръби за отвеждане на отпадъчни води”. Точната бройка е по предварителна заявка на възложителя в рамките на 24 месеца от подписването на договора до размера на предвидената максимална прогнозна стойност на тази втора обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24