Версия за печат

00038-2014-0040

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 95 от 12.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Янка Здравкова, Венета Събева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818381, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: ...........................................................................

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца” Доставката включва следните обособени позиции: Позиция № 1 – хляб; Позиция № 2 – мляко и млечни продукти; Позиция № 3 – месо и месни продукти; Позиция № 4 – пресни плодове и зеленчуци; Позиция № 5 – консерви /зеленчукови консерви и компоти/; Позиция № 6 – варива, тестени изделия, подправки; Позиция № 7 – разни хранителни продукти; Позиция № 8 – замразени хранителни продукти. Обхватът на дейностите по обособените позиции е подробно описан в Техническите спецификации, приложение към документацията за участие. Към документация е приложена Справка за видовете хранителни продукти и ориентировъчните количества за двегодишна доставка на общинските детски заведения– (Приложение №2 към техническите спецификации).

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15811100, 15500000, 15100000, 03222000, 03221000, 15332400, 15800000, 15872200, 15331170

Описание:

Хляб
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове, вкл. черупкови
Зеленчуци
Консервирани плодове
Различни хранителни продукти
Подправки
Зеленчуци, замразени

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 86 от 17.11.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2014-40
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.11.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят взема решение за прекратяване на обособена позиция №8 "Замразени хранителни продукти" на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като до изтичане на крайния срок за подаване на оферти - 11.12.2014г., 16:30 часа, не е подадена нито една оферта по позицията.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 8 – замразени хранителни продукти: Доставките на замразени хранителни продукти се извършват всеки понеделник до 12.00 ч. на обед до складовите бази на детските заведения по предварително подадена заявка в края на предходната седмица. Предлаганата цена за позицията да съдържа номенклатурата от хранителни продукти, съгласно – Справка за видовете хранителни продукти и ориентировъчните количества за двегодишна доставка на общинските детски заведения. Хранителните продукти от позиция № 8 - замразени хранителни продукти, които се предлагат в детските заведения трябва да отговарят на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качествата на храните, предлагани в детските заведения и училищата, на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и на Наредба № 2 от 7.03. 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детски заведения и детските кухни.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: кмет на Община Габрово