Версия за печат

00599-2014-0005

BG-Бобов дол:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12-00-116 от 12.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Тодорова Иванова, РБългария 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца” по обособени позиции Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” Обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” Обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” Обособена позиция № 6 - „Плодове и зеленчуци”

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставката на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на целодневните детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца е по предварителна заявка на Възложителя до складовете на детските заведения на територията на Община Бобов дол. Храните в детските заведения се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, периодичността на доставките е както следва: За обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия” - всеки работен ден; За обособени позиции №2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” -два пъти седмично; За обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”- два пъти седмично; За обособена позиция № 4 „Захарни и пакетирани изделия”- веднъж седмично; За обособена позиция № 5 „ Зеленчукови и плодови консерви -веднъж седмично; За обособена позиция № 6 „Плодове и зеленчуци”-веднъж седмично; Храните и суровините, доставяни, приготвени и предлагани на територията на детските заведения, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство и да бъдат в начален срок на годност.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 12-00-102 от 23.10.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-630196
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 599-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

630196

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.10.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Проведената открита процедура е прекратена в частта за обособена позиция №4 "Захарни и пакетирани изделия" от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневните детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца” по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2 - месо и месни продукти, риба и яйца; Обособена позиция № 3 - мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 4 - захарни и пакетирани изделия; Обособена позиция № 5 - зеленчукови и плодови консерви; Обособена позиция № 6 - плодове и зеленчуци” на основание чл.39, ал.1, т.3 предложената от участника цена за изпълнение на поръчката надвишава финансовия ресурс на Възложителя.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Доставката по обособена позиция № 4 - захарни и пакетирани изделия е по предварителна заявка на възложителя или упълномощено от него лице - веднъж седмично, съгласно изискванията на възложителя. Количество: -1. Кроасани - разни 45 гр.-бр.3500;2.Локум - кутия 0.300 кг.-бр.20;3.Слънчогледова тахан халва 1 кг-бр.50;4.Шоколад 0,50 гр.-бр.200;6.Брашно бяло тип 500, 1 кг. по БДС-кг400;7.Боб зрял 1 кг.-кг100;8.Лющен боб 1 кг-кг25;9. Грис пшеничен - 0,500 кг.-бр120;10. Захар 1 кг.-кг400;11.Ориз 1 кг. -кг270;12.Нишесте пакетче- 80 гр.-бр1400;13 Фиде - 0.400 кг.-бр.150;14.Макарони- 0.400 кг.-бр.400;15.Спагети-0,500 кг.-бр.20;16.Леща 1 кг.-кг150;17.Лющена леща 1 кг.- 25 кг;18.Олио слънчогледово, рафинирано, 1 л.- 350л;19. Червен пипер 0.80 гр-бр.150;20.Чубрица 25 гр.-бр.180;21. Сол трапезна, 1 кг.-кг100;22.Бакпулвер пакетче-10 гр.-бр.50;23.Чай билков, български - 30 гр.кутия 80;24.Бисквити разни - 370 гр.-опаковка 550;25.Дафинов лист - пак. 15 гр.- бр.30;26.Хлебна сода - пак. 80 гр.-бр.50;27.Магданоз сух - пак.15 гр.-бр.100;28.Джоджен сух - пак.15 гр.- бр.50;29.Копър сух - пак.15 гр.-бр.30;30.Ванилия - пакетче 2 гр.-бр.200;31. Жито - 0,400 кг.-бр.350;32.Оцет 0,700 л-бр.10;33. Кускус 0.400 кг-бр.80;34. Пудра захар 0,500 кг.-бр.40;35.Канела - пак.10 гр.-бр.30;36.Мая суха 10 гр.-бр.300;37.Чер пипер - пак. 10 гр.-бр.20;38.Чесън на прах - пак.10 гр.бр.200;39.Мюсли - пакет 0.500 кг-бр.300;40.Овесени ядки-пакет 0.250 кг -бр.350;41. Корнфлейкс -пакет 0.250 кг-бр.300;42.Какао - пакет 0.060 кг-бр.20;43. Пастет кутия 180 гр-бр.300

IV.4) Най-ниска оферирана цена

Най-ниската оферирана цена по обособена позиция №4 „Захарни и пакетирани изделия” , предложена от участника "Аллур" ООД, гр.София е на стойност -9525,25 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, и 11 430,30лв.(единадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и тридесет стотинки) с включен ДДС.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Кирил Атанасов Станчев
Длъжност: Кмет на Община Бобов дол