Версия за печат

00423-2014-0016

BG-София: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: инж. Нели Русева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212069; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.nit.bg/.

Електронен достъп до информация: http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/00423-2014-0016-otpechatvane-i-dostavka-na-rolkovi-xartieni-karti/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, За: Аделина Стоичкова, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212012

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.metropolitan.bg.

I.2) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на "Метрополитен" ЕАД - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община, съгласно одобрени от възложителя технически изисквания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 15 (15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Метрополитен" ЕАД, гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за отпечатване и доставка на ценни образци - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община, продавани на касите и билетните автомати на метростанциите. При изпълнение на поръчката следва да се спазват следните изисквания на възложителя: 1. Хартията, върху която се отпачатват ценните образци, да е с висока степен на защита, отговаряща на одобрените от възложителя Технически изисквания - Приложение №4 към документацията. 2. Отпечатваните хартиени карти да бъдат с качество, съответстващо на Техническите изисквания на Възложителя и приложените от участника образци и да позволяват безпроблемно издаване и таксуване от билетните автомати в метростанциите, доказано с експеримент. 3. При промяна на вида на ценните образци, посочен в Приложение 4 – Технически изисквания от настоящата документация, вследствие промяна на утвърдената цена на еднократна карта за метро, цената на отпечатване на същите се приравнява по размер на цената на образците, посочена в Ценовото предложение на участниците. Изпълнението на обществената поръчка ще бъде възложена с договор, в който е фиксирана единичната цена за отпечатване и доставка на хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община. Договорната цена подлежи на промяна единствено в случаите, предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП. Срокът за изпълнение на поръчката е: 24 месеца.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на отпечатаните и доставени ценни образци ще е съобразно нуждите на възложителя, въз основа на периодично съставени писмени заявки. Прогнозното количество карти за еднократно пътуване с метро за период две години е около 65 000 000 бр. Същото е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, плащания и т.н.

Стойност, без да се включва ДДС
668850 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в обществената поръчка в размер на: 5 000 лв. (пет хиляди лева). 1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • банкова гаранция или • парична сума, внесена по сметката на „Метрополитен” ЕАД в лева: Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян, IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF 1.3. Участниците сами избират формата на представяне на гаранцията за участие. 1.4. В платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва пълното наименование на поръчката, за която се представя гаранцията. 1.5. Гаранцията за участие се предоставя от името на участника. Когато участникът е обединение, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, но тя трябва да бъде издадена на името на обединението. 1.6. Гаранцията за участие ако е банкова гаранция следва да бъде представена в оригинал съгласно образец 4 от документацията или в друг образец, който съдържа еквивалентни или по-добри условия за възложителя, или под формата на парична сума, преведена по банковата сметка, посочена в т.1.2. 1.7. Срокът на валидност на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертите. 2. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора – сума в размер на 1,5% от получената прогнозна стойност на поръчката, изчислена на база предложената от участника единична цена за отпечатване на ролкова хартиена карта за еднократно пътуване без реклама, умножена по прогнозното количество ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро, обявено от възложителя. 2.1. Гаранцията за изпълнение се предоставя в полза на Възложителя и представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка в лева: Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян IBAN: BG34UNCR76301039298950 BIC: UNCRBGS в евро: Банка: УниКредит Булбанк, IBAN: BG59UNCR76301200204913, BIC: UNCRBGSF 2.2. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. 2.3. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 2.4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Валидността на гаранцията следва да е най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със средства на "Метрополитен" ЕАД - Столична община. 1. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение за реално изработени, доставени и приети карти съгласно заявката при единична цена за една карта, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя . 2. Цената на услугата по отпечатване на ценни образци се определя от цената на отпечатване за всеки ценен образец съгласно заявката на Възложителя и „Ценово предложение”, представено в офертата на Изпълнителя, неразделна част от договора. 3. Договорната цена не включва такса „финансов контрол” по Тарифа № 12 на Министерство на финансите. 4. При промяна на вида на ценните образци, посочени в Приложение № 1, вследствие промяна утвърдената цена на билет метро, цената за отпечатване на същите се приравнява по размер към цената на образеца, посочен в Техническото задание на Възложителя. 5. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на цената на услугата по всяка заявка в 10 /десет/-дневен срок от предаването на изпълнената поръчка на основание: - подписан без забележки двустранен приемо-предавателен протокол за заявеното и доставено количество; - оригинална данъчна фактура издадена след подписването на протокола. 6. Плащанията се извършват чрез директен банков превод с платежно нареждане в български лева. Като основание за плащане се посочва номера, датата и стойността на фактурата на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. С договора за обединение следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание договора задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; • точно и ясно трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете на обединението; • избрания за представляващ партньор на обединението да е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Оферта, представена от обединение от две или повече фирми като партньори, трябва да отговаря на следното изискване - всички документи, съставляващи Офертата, трябва да бъдат подписани така, че да бъдат юридически обвързващи за всички партньори. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

I. Ограничения относно броя и представянето на варианти на офертите от участниците 1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 4. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата. 5. Варианти на офертите не се приемат. II. От процедурата се отстранява участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, след като са изчерпани възможностите по чл.68, ал.8, 9 и 10 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б."е"), ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 6. за когото са налице обстоятелства по чл.55, ал.7 и по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 7. за когото се установи, че важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, могат да участват в процедурата за обществена поръчка и да подават оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. II. Изискване за притежание на специално разрешение за изпълнение на услугата, съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП: Участниците трябва да представят заверено копие на лиценз за специализирана печатница, осъществяваща отпечатване на ценни образци, издаден от Министерство на финансите в съответствие на чл.11 от Наредбата за условията и реда на отпечатване и контрол на ценни книжа, приета с ПМС № 289 от 1994 г. III. Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани и надписани плика: Плик №1 с надпис "Документи за подбор"; Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3 с надпис "Предлагана цена". Пълният списък на документите, които трябва да бъдат поставени във всеки един от трите плика, е посочен в документацията за участие, Приложение 1, достъпна на профила на купувача. IV. Представяне на документите 1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: а/ документите по чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б/ документите по чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП 2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят няма изискване към участниците за доказване на икономически и финансови възможности

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги - отпечатване и доставка на ценни образци - превозни документи за пътуване в обществения градски транспорт. 1.1. Изпълнението на изискването по т.1 се доказва със списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 1.2.Списъкът заедно с информацията за тези услуги се попълва по образец. 1.3. Доказателствата за извършените услуги се предоствят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Всеки участник трябва да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството – ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация с обхват сходен с предмета на поръчката или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2.1. Изпълнението на изискването по т.2. се доказва с представяне на заверено копие от сертификата. 3. Всеки участник трябва да представи образци на предлаганите ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община с характеристики, отговарящи на одобрените от възложителя Технически изисквания - Приложение №4 към документацията; Когато участникът е обединение, минималните изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация трябва да бъдат изпълнени общо от партньорите в обединението, като документи за доказване на изискванията се представят само за членовете в обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

1. Отпечатаните еднократни хартиени карти да са в съответствие с Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, Приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. от Столичен Общински Съвет. 2. Отпечатването да се осъществява при спазване на изикванията за цвят, шрифт, номерация и осигурена висока степен на защита на печата, съгласно Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС № 289 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.).

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Периодично индикативно обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 036 - 060186 от 20.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.01.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на офертите, е достъпна в електронен вид в профила на купувача и не се заплаща. За желаещите да получат хартиен носител, документацията се заплаща и е на стойност 20 лева с ДДС и може да се получи всеки работен ден след предварително писмено искане, на адрес: гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, стая 23, срещу представен документ за заплащането й в касата на „Метрополитен”ЕАД или по банков път по сметката на "Метрополитен" ЕАД в лева: банка УниКредит Булбанк, клон Калоян – IBAN BG34UNCR76301039298950; BIC UNCRBGS. При желание на някое лице, Възложителят може да изпрати документацията до посочен адрес и за сметка на лицето поискало документацията на хартиен носител.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
26.01.2015 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.01.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, "Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, етаж 1 – Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Датата, мястото и часът на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени не по-късно от вда работни дни предварително чрез съобщение в профила на купувача http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki.html.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I" №121, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212026; 003592 9212083, Факс: 003592 9877892

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ