Версия за печат

00451-2014-0003

BG-Разлог: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000022044

Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД, Св.Св.Кирил и Методий 2, За: Магдалена Коцакова, България 2760, Разлог, Тел.: 0896 787799, E-mail: mbal_razlog@abv.bg, Факс: 0747 89282

Място/места за контакт: Св.Св.Кирил и Методий 2 кабинет102

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mbalrazlog.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalrazlog.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите МБАЛ-Разлог ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
франко МБАЛ-Разлог ЕООД
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на обществената поръчка е доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33696500, 32354110, 33698100, 24455000

Описание:

Фармацевтични продукти
Лабораторни реактиви
Филми за рентгенова фотография
Микробиологични култури
Дезинфектанти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническа спецификация и нуждите на възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
738000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата, представена по реда на чл.59 от Закона за обществени поръчки е в размер на: - по обособена позиция № 1 "Медикаменти" -4750,00 лв./четири хиляди седемстотин и петдесет/лева - по обособена позиция № 2 "Реактиви и консумативи за клинична лаборатория"- 1550,00 /хиляда петстотин и петдесет/ лева - по обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория " – 150,00 /сто и петдесет / лева - по обособена позиция № 4 "Реактиви и консумативи за образна диагностика"- 680,00 /шестотин и осемдесет /лева - по обособена позиция № 5 "Дезинфектанти"-150,00 / сто и петдесет/ лева Гаранциите да бъдат представени като: банкова гаранция в оригинал или парична сума внесена в касата на МБАЛ-Разлог ЕООД или по банков път в "Уникредит Булбанк" АД - гр.Разлог IBAN: BG3636UNCR75271051537116, Банков код: UNCRBGSF. Банковата гаранция за участие трябва да е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на доставна фактура и приемно – предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

- Копие на документа за регистрация или Декларация за ЕИК /единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице; Еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - когато участникът е чуждестранно юридическо лице. Когато не е представена Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние - Ако участникът е обединение, следва да представи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; -Декларации за отсъствие на обстоятелства по ал.1, 2 и 5 на чл.47 от ЗОП.; - Декларация за липса на свързаност по чл.55, ал.7 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Заверено от участника копие от последния годишен счетоводен отчет - за 2013г. /включващ баланс и отчет за приходи и разходи на участника/ Декларация, съдържаща списък с изпълнени от участника през последната една година договори за доставка на продукти,предмет на поръчката.Списъка да включва: предмет на договора, възложител, телефон за контакти, стойност и период на изпълнение, придружен и с минимум три броя референции за добро изпълнение

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Заверено от участника копие от последния годишен счетоводен отчет - за 2013г. /включващ баланс и отчет за приходи и разходи на участника/ Декларация, съдържаща списък с изпълнени от участника през последната една година договори за доставка на продукти,предмет на поръчката.Списъка да включва: предмет на договора, възложител, телефон за контакти, стойност и период на изпълнение, придружен и с минимум три броя референции за добро изпълнение

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

- Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001 : 2008 (или еквивалент). - Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42 EЕС или еквивалентно, издаден от нотифициран орган - Писмо-декларация от производителя на консумативите и реактивите за клинична лаборатория за съвместимостта им с апарата, за който се предлагат. - Участникът да представи ISO сертификати на производителите на предлаганите продукти. - Копия от разрешение за търговия на едро. - Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител. -.Копие от разрешение за употреба за лекарствени продукти. - Участникът да представи оторизационни писма (оригинали или нотариално заверени копия) от български или чуждестранни производители или от техни упълномощени представителства на територията на РБ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001 : 2008 (или еквивалент). - Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42 EЕС или еквивалентно, издаден от нотифициран орган - Писмо-декларация от производителя на консумативите и реактивите за клинична лаборатория за съвместимостта им с апарата, за който се предлагат. - Участникът да представи ISO сертификати на производителите на предлаганите продукти. - Копия от разрешение за търговия на едро. - Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител. -.Копие от разрешение за употреба за лекарствени продукти. - Участникът да представи оторизационни писма (оригинали или нотариално заверени копия) от български или чуждестранни производители или от техни упълномощени представителства на територията на РБ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване от заинтересовано лице възложителят ще изпрати документацията след заплащането й и след изпращане на искане, съдържащо точен адрес за получаване, данни за издаване на фактура и начин на изпращане/по поща , чрез куриер/. В тези случаи цената на документацията е 10.00 лева с включен ДДС /при условията на чл28, ал.7 от ЗОП/. Документацията може да се заплати на касата на МБАЛ-Разлог ЕООД при плащане в брой на стойността й. Стойността на документацията може да бъде заплатена по банковата сметка на МБАЛ-Разлог ЕООД с IBAN: BG36UNCR75271051537116, Банков код: UNCRBGSF в -"Уникредит Булбанк" АД - гр.Разлог.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

дминистративна сграда на МБАЛ-Разлог ЕООД, кабинет 110, гр.Разлог, Ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При условията на чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и реактиви за клинична лаборатория
1) Кратко описание

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
154000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория
1) Кратко описание

Доставки на консумативи и реакти за микробиологична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и реактиви за образна диагностика
1) Кратко описание

Доставка на Консумативи и реактиви за образна диагностика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

32354110

Описание:

Филми за рентгенова фотография

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
71000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти
1) Кратко описание

Доставка на дезинфектанти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти
1) Кратко описание

Доставка на медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
481000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24