Версия за печат

00533-2014-0029

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Летище София" ЕАД, летище София, бул."Христофор Колумб" № 1, За: Емилия Милушева;Елена Лакова, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372574, E-mail: e.milusheva@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"; дирекция "ЛОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-airport.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"Летище София" ЕАД, бул. "Христофор Колумб" № 1, За: Десислава Димитрова, РБългария 1540, София, Тел.: 02 9372079, E-mail: public@sofia-airport.bg

Място/места за контакт: служба "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sofia-airport.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Летище София" ЕАД, бул. "Христофор Колумб" № 1, За: Десислава Димитрова, РБългария 1540, София, Тел.: 02 9372079, E-mail: public@sofia-airport.bg

Място/места за контакт: служба "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sofia-airport.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

летищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Летище София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Пълният обхват на поръчката с предмет „Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години, включва: - осъвременяване и разширяване на функционалността на системата за мониторинг на авиационния шум при максимално запазване на вложените до момента в системата инвестиции; - абонаментно обслужване и поддръжка; - ежегодно калибриране; - експертна ежегодна оценка на шумовото въздействие върху град София в следствие дейността на Летище София. Всички изисквания за обема, качеството, начина на изпълнение, периодичността и дейностите са отразени в Техническо задание - Приложение № 1 към документацията и приложенията към него. Всеки кандидат трябва да направи предложение за цялостно изпълнение на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72250000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложеното към документацията за участие Техническо задание

Прогнозна стойност без ДДС
310000 EUR
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяко заявление трябва да бъде представено заедно с гаранция за участие в размер на 6 000 (шест хиляди) лева или в евро с равностоен размер изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка. 2.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС, като срокът на валидност на гаранцията е посочен в проекта на договор. 3.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечение на авансовото плащане (ако е заявил желание за такова) Размерът на гаранцията за обезпечение на авансовото плащане е равен на размера на авансовото плащане, посочен в Офертата на изпълнителя, но не повече от 40% (четиридесет процента) от стойността на дейностите за подмяна на съществуващата софтуерна платформа и обновяване и частична подмяна на компонентите на съществуващите терминали за мониторинг на шума с ДДС (ако се начислява).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е с обществени средства от летищни такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Попълнен образец на заявление 2.Попълнен Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от представляващия кандидата/участника 3.Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК, юридическите лица и едноличните търговци прилагат към своите оферти удостоверение за актуално състояние При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо заявлението/офертата (оригинал) – представя се, когато заявлението/офертата или някой документ от тях не са подписани от управляващия и представляващ участника по закон, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението/офертата и да представлява участника в процедурата. В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, заявлението се подписва от лице, изрично упълномощено от участниците в обединението да ги представлява. Пълномощното в този случай се представя в оригинал, нотариално заверено. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (в оригинал) – попълва се и се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 5). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията е на чужд език, същата се представя и в официален превод на български език. Декларацията не може да бъде подписвана от пълномощник. 6. Декларация за участието на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако се ползват такива) – попълва се от участника; 7. Всеки подизпълнител трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря участника, както и да удостовери тези обстоятелства със съответните документи съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП; 8. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията в проекта на договор – управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец ; 9.Оригинал от Протокол за извършен оглед; 10.Документ за внесена гаранция за участие в размер на 6 000 (шест хиляди) лева или в евро с равностоен размер изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Заверено от кандидата копие на Удостоверение за валидна регистрация по ЗДДС (за участник местно лице), в случаите когато участникът е регистриран по този закон. Документи за регистрация по ДДС за чуждестранно юридическо лице в страната, където е седалището на участника (ако е регистрирано).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на доставките и услугите на кандидата в областта на акустиката (шум, вибрации), изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки и услуги (предоставят се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката и услугата). Списъкът следва да е придружен от минимум 3 (три) удостоверения за добро изпълнение. 2. Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на поръчката и информация относно професионалната им квалификация и опит (по образец ). 3. Заверено копие от валиден сертификат на кандидата за внедрена система за управление на качеството според изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалентен, с обхват услуги свързани с предмета на поръчката /инсталация, поддръжка и сервиз на измервателно оборудване за шум и вибрации, извършване на акустични измервания, анализи и експертизи/. 4. Заверено копие от валиден сертификат на кандидата за извършване на контрол на шум в околна среда, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, или от международно признат акредитиращ орган - член на Международния акредитационен форум (IAF) или Европейската служба за акредитация (ЕА). Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5. Декларация (в свободен текст), че ако бъде избран за изпълнител ще извършва гаранционен сервиз и доставка на резервни части на предлаганата система за мониторинг; 6. Декларация (в свободен текст), че участникът ще осигурява за своя сметка транспорта по доставките; 7. Декларация (оригинал) по образец към заявлението за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Пълната документация може да бъде изтеглена от сайта на „Летище София” ЕАД - www.sofia-airport.bg/профил на купувача/процедури по ЗОП/. Документацията може да бъде получена и от деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до изтичане на срока за подаване на заявления, срещу документ за внесена сума за цената на документацията, посочена в обявлението за обществената поръчка. Касата на „Летище София” ЕАД работи с клиенти до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят я изпраща за сметка на лицето, отправило искането след получаване по посочения в обявлението факс на платежно нареждане, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на "Летище София" ЕАД, София, Аерогара София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, наличието на които ще доведат до отстраняване на участник, са: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Кандидатите може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, , преди изтичането на срока за получаване на заявленията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ