Версия за печат

00470-2014-0015

BG-с.Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 898 от 10.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул.Шеста №9, За: Айдън Осман - Кмет на община Черноочене, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Николина Борисова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Необходимо е извършване на ППР за изработване на технически проект за обект: "Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна" общ.Черноочене, обл.Кърджали. В следствие на преминалите високи води в р.Кокез дере в резултат на обилните валежи през периода ІХ-ХІІ 2014 год. са се разрушили дънните и хидравлична прагове непосредстневенно след моста на км.18+000на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна/. Състоянието на моста е аварийно и рисково за главния водопровод за питейната вода от яз.Боровица за гр.Кърджали и гр.Момчилград.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В следствие на преминалите високи води в р.Кокез дере в резултат на обилните валежи през периода ІХ-ХІІ 2014 год. са се разрушили дънните и хидравлична прагове непосредстневенно след моста на км.18+000на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна/. Състоянието на моста е аварийно и рисково за главния водопровод за питейната вода от яз.Боровица за гр.Кърджали и гр.Момчилград.Необходимо е извършване на ППР за изработване на технически проект за обект: "Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна" общ.Черноочене, обл.Кърджали.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"АД,ЕИК:115753670,гр.Пловдив, пл."Съединение"№3

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене