Версия за печат

01351-2014-0056

BG-София: 08 - Научни изследвания и експериментални разработки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул." Панчо Владигеров" № 66, За: Фани Рогачева, България 1336, София, Тел.: 02 9396392, E-mail: Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: отдел "Придобиване на активи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 02 9396358, E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 02 9396358, E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063

Място/места за контакт: ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 8
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Офис на Изпълнителя
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е извършването на геомеханично симулиране на Чиренския резервоар. Преди извършване на симулирането, следва да бъде създаден геомеханичен модел на геоложкото пространство на Чиренска площ, на базата на който да се извърши геомеханично симулиране на Чиренската площ, което ще позволи: - прогнозиране на възможността за разхерметизиране на разломните зони при експлоатационните налягания, в условията на които ще се осъществява добив и нагнетяване на разширеното газовото хранилище; - прогнозиране херметичността на покривката на газонаситения резервоар и определяне на критичните условия за разхерметизиране при изменение на резервоарното налягане от 70 до 180 бара; - прогнозиране поведението на цимента зад експлоатационните колони на съществуващите сондажи, като се набележат най-уязвимите, при които е възможно разрушаване на цимента; - да се определят задължителните параметри за експлоатационните колони на нови сондажи и се предложат типове цименти, осигуряващи тяхната херметичност в задколонното пространство; - да се определят оптимални траектории за сондирането на нови наклонено - насочени или хоризонтални сондажи. Подробна информация относно изискванията е представена в пълното описание на предмета на поръчката, както и в документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

73120000

Описание:

Експериментални разработки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар, в съответствие с пълното описание на поръчката, както и с документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
600000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците представят гаранция за участие под формата на банкова гаранция или депозит на парична сума в размер на 5000 (пет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за участие в процедурата под формата на депозит, следва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: “УниКредит Булбанк” - Централа, SWIFT (BIC): UNCRBGSF, банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01; банкова сметка (IBAN) в евро: BG88 UNCR 7630 1476 0610 42. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в процедура с Идентификационен № 140-147“. Когато участник е обединение, което не e юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е вносител на сумата по гаранцията, като в основание за плащане в платежното нареждане следва изрично да е посочено, че сумата представлява гаранция за участие на Обединението – Участник в процедура с Идентификационен № 140-147. Чуждестранните участници могат да представят гаранцията в Евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българската народна банка за деня на откриване на гаранцията. Ако участникът представя банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на банкова гаранция за участие в процедурата (Образец О3). Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП възложителят определя следните условия на гаранцията за участие: Предвид законовото задължение класираните на първо и второ място участници да поддържат банковата гаранция за участие до сключване на договор за възлагане на поръчка на основание чл. 61, ал. 2, т. 2 от ЗОП, в случаите, в които същите са представили банкова гаранция за участие и когато е необходимо удължаване на валидността й не представят в срок до три дни преди изтичане на валидността на действаща банкова гаранция документ за удължаването й (добавък или нова банкова гаранция), Възложителят ще пристъпи към предявяване на плащане по действащата банкова гаранция. В този случай средствата не се усвояват счетоводно от възложителя, а се трансформират в депозит, който обезпечава задълженията на участника за поддържане на гаранцията за участие в процедурата до сключване на договор, като същата ще бъде задържана от възложителя само при наличие на хипотезите на чл. 61, ал. 1 от ЗОП, съответно освободена при наличие на предпоставки по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 2. При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в размер на 5 % от стойността на поръчката, под формата на банкова гаранция (образец О18) или депозит на парична сума. Банковата гаранция се представя съгласно условията на образеца на банкова гаранция за изпълнение от документацията за участие. Всяко нарушаване на условията на гаранцията и изискванията за нейното издаване, заложени в документацията, е равносилно на непредставяне на гаранцията, поради което не се сключва договор за обществената поръчка с участника, определен за изпълнител. Банковите гаранции трябва да бъде издадени от местни банки или от клонове с регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ за осъществяване на гаранционни сделки. Банковите гаранции се представят на български или английски език. В случай че гаранцията е представена на английски език, то към нея се прилага документът и в превод на български език. Всички разходи, свързани с банковите гаранции, в т.ч. разходите по усвояването им, са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. Начинът на плащане се извършва при условията, определени в проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договор, се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата съдържа: Плик № 1 "Документи за подбор": 1. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обр. О1) с приложени към нея: 1.1. Докум., съгл. чл. 56, ал. 1, т. 1, буква “а” от ЗОП, а когато не е представен ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, участ. ЮЛ или ЕТ, прилагат удостов. за актуал. състояние, а чуждестр. ЮЛ прилагат еквив. докум. на съдебен или админ. орган от държавата, в която са установени; 1.2. Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Обр.О2); 2. Пълном. на лицето, подписващо офертата (оригинал) – предст. се, когато офертата, както и други докум. от нея, не са подписани от представл./те участ., а от изрично упълн. лице. Пълном. следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълн. лице има право да подпише офертата и да представл. участ. 3. Копие на дог. за обедин., когато участ. е обедин., което не е ЮЛ, съгласно ЗЗД, подписан от лицата в обедин. Когато в договора не е посочено лицето, което представл. участ. в обедин., задълж. се предст. и документ, подпис. от лицата в обедин., в който се посочва представл. 4. Банк. гаранция за участие (Обр. О3) или копие от документ за внес. гаранция 5. Декл. от участ. и участ. в обедин. за липса на свързаност с друг участ. (Обр. О4) в съответ. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП 6. Декл. (Обр. О5) от участ. за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълн. и съответстващият на тези работи дял в % от стойн. на общест. поръчка, и предвид. подизпълн. 7.Декл. (Обр. О6) от подизпълн. по чл. 47, ал. 8 от ЗОП 8.Декл. (Обр. О9) от участ. и участ. в обедин. по чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС 9.Декл. (Обр. О7) от участника/ участник/ци в обединение, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 10. Декл. (Обр. О8) от участ. за прием. на услов. в проекта на договор 11.Декл. (в свободен текст) от участника за валидност на офертата 12.Списък на докумен. и информ., съдър. се в офертата, подписан от участ. (Обр. О17) 13.Докум., съгл. т.ІІІ.2.3. Плик № 2 Предл. за изпълнение на поръчката (Обр. О11), в който се поставя технич. предлож. и ако е приложимо-декл. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Плик № 3 "Предлагана цена" (Обр О12), който съдържа ценовото предлож. на участника Докум. по чл. 56 от ЗОП, предст. в офертата, които изхождат от участ., се подписват от представл./те, съгл. актуал. състояние на участника от Търг. регистър/договора за обедин. на дружество, което не е ЮЛ и което не се регистрира съгл. съответ. национ. законод. Когато участ. е обедин., което няма определена правна форма и статут, докум. се подписват от всяко ФЛ, което участва в обедин. и от представляващия/ите всеки участ. в обедин., освен ако участ. в обедин. са упълномощили конкр. лице/ лица, което да представл. обедин. Когато участ. е обедин., което не е ЮЛ: - Докум. по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се предст. за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обедин. - Докум. по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се предст. само за участ., чрез които обедин. доказва съответ. си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. - Декл. по 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се предст. само за участ. в обедин., които ще изпълняват дейности, свър. с услуги - Когато участникът в процедура е чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обедин., офертата се подава на бълг. език, докум. по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предст. в офиц. превод, а докум. по чл.56, ал. 1, т. 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се предст. и в превод За докум., за които е посочено, че се предст. от участник, същите се подпис. от представл./ ите участник (ЮЛ, ЕТ и обедин., което не е ЮЛ по ЗЗД), а в случай че участ. нямат правна форма, се подписват от всяко ФЛ и от представл./ ите всяко ЮЛ, ЕТ или обедин., което не е ЮЛ по ЗЗД, които участват в обедин. За докум., за които е посочено, че се предст. от участник в обедин., което не е ЮЛ, докум. се подписват от всяко ФЛ и от представл./ ите всяко ЮЛ, които участват в обедин.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства по чл. 51 от ЗОП за техническите възможности и/или квалификация на участника: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец О16), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, както следва: 1.1. Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предаставянето на услугата и/или 1.2. Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга. Минимално изискване за технически възможности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП: Участникът следва да има изпълнени минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за предоставената услуга. Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка се разбира: създаване на геомеханичен модел и провеждане на геомеханично симулиране с лицензиран софтуерен продукт, отговарящ на нуждите за геомеханичното симулиране, след което е извършено прогнозиране на възможността за разхерметизиране на разломните зони, прогнозиране на херметичността на покривката на газовия резервоар, определяне на критичните условия за разхерметизиране при изменение на резервоарното налягане, прогнозиране поведението на цимента зад експлоатационните колони на сондажите, определяне на параметрите на експлоатационните колони, определяне на оптимални траектории за сондирането на нови наклонено - насочени или хоризонтални сондажи. Удостоверяване изпълнението на минималното изискването е чрез информацията съдържаща се в представения списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец О16), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за предоставената услуга. 2. Декларация за оборудването за изпитване и изследване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката (наличието на лицензиран софтуерен продукт, отговарящ на нуждите за геомеханичното симулиране, с който трябва да разполага участникът за създаване на геомеханичен модел и провеждане на геомеханичното симулиране, съвместим със софтуерните продукти «Eclipse» и/или «Nexus», произведени от компаниите Schlumberger и Halliburton). 3. Списък на технически лица, които отговарят за извършването на услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Минимално изискване за технически възможности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП: Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ технически лица, притежаващи опит в изпълнението на дейностите от предмета на поръчката. Удостоверяване изпълнението на минималното изискването е чрез информацията съдържаща се в представения списък на технически лица, които отговарят за извършването на услугата (Образец О15).

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение на услугата; тежест: 20
Показател: Предложена цена; тежест: 80
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

140-147

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 589377 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се заплаща в горепосочения размера, само в случаите, когато лице е поискало същата да му бъде изпратена. Документацията се изпраща за сметка на лицето, поискало предоставяне на документацията, само след заплащане на стойността на документацията. Възникналите във връзка с изпращането разходи, са за негова сметка. По сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД се заплащат 6 лв. (цената на документацията с включен ДДС) или тяхната равностойност в евро съгласно фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането, по една от следните банкови сметки на "Булгартрансгаз" ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - BIC код - UNCRBGSF; IBAN сметка в лева – BG52 UNCR 7630 1078 4357 01; IBAN сметка в евро BG88 UNCR 7630 1476 0610 42. В платежното нареждане да бъде записано: "Документация за процедура 140-147". Банковите такси по извършване на превода са за сметка на лицето.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.01.2015 г.  Час: 14:00
Място

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж. к. "Люлин"-2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите и ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масовo осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето – документ за самоличност.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящото обявление е изпратено до регистъра на Агенцията по обществени поръчки чрез упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg, раздел "Обществени поръчки". Условията и документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител, са съгласно описаните в раздел "Изисквания за сключване и изпълнение на договор" от Указания за подготовка на офертата, част от документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ