Версия за печат

02583-2014-0004

BG-Търговище: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ІІ СОУ "Професор Никола Маринов", бул."Трайко Китанчев"№39, За: Даниела Трандафилова Стойнова- ПДАСД, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64893, E-mail: sou_2@abv.bg, Факс: 0601 64894

Място/места за контакт: ІІ СОУ "Професор Никола Маринов"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://2sou-tg.ucoz.com/.

Адрес на профила на купувача: http://2sou-tg.ucoz.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ІІ СОУ "Профeсор Никола Маринов" гр. Търговище
Код NUTS: BG334
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на обществената поръчка е извършването на доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище. Видовете, техническите характеристики и количествата на оборудването- предмет на договора са подробно описани в Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка и Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка , представляващи нерезделна част от договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
70366.42 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: П1 – срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 20
Показател: П2 – гаранционен срок ; тежест: 30
Показател: П3 – начин и време за изпълнение на гаранционните задължения ; тежест: 10
Показател: П4- предлагана цена ; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 620872 от 26.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д043 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка и монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”
V.1) Дата на сключване договора
27.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, район Изгрев, ул."Тинтява" 13, Република България 1113, София, Тел.: 02 960977, E-mail: office@kontrax.bg, Факс: 02 9609797

URL: www.kontrax.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 73335.67 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 70366.42 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ІІ СОУ "Професор Никола Маринов", бул."Трайко Китанчев"№39, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64893, E-mail: sou_2@abv.bg, Факс: 0601 64893

Интернет адрес/и:

URL: http://2sou-tg.ucoz.com/..

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „САРА – 55” ЕООД, ЕИК 103677439,гр. Варна; Район Одесос; ул. Братя Миладинови бл. 63 вх.А ет.2 ап.6 ; 2. „КОНТРАКС” АД, ЕИК 175415627,гр. София,район Изгрев, ул."Тинтява" 13 3. "ТЕМПУС 2000” ООД, ЕИК 130065898,гр. Варна; Район Приморски; ул. Ген. Гурко 13;вх. В; ет. 1; ап. 57; 4.„СТЕМО” ООД, ЕИК 817080126, гр. Габрово; ул. Николаевска 48;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор