Версия за печат

00276-2014-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-56-6 от 09.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи" ЕАД, ул. "Академик Ст. Младенов" № 1, бл. 31, За: Петър Боев, България 1700, София, Тел.: 02 9493264, E-mail: petar.boev@bgpost.bg, Факс: 02 8683274

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=36.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва доставка и монтаж на 8 броя изчислителни модула, напълно съвместими със съществуващо блейд шаси IBM Blade Chassis H, модел 88524TG и доставка и монтаж на 2 бр. външни дискови масиви за съхранение на данни, които да поддържат големи обеми от данни, създадени от бизнес приложения с високи изисквания. Техническите спецификации са посочени в Приложение №1 – Технически изисквания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 636262 от 03.12.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 276-2014-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

636264

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.12.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.1.6 Код съгласно терминологичния речник (CPV)

Вместо:

осн. код 30200000 осно. код описание Компютърно оборудване и принадлежности

Да се чете:

осн. код 48820000 осно. код описание Сървъри

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен изпълнителен директор