Версия за печат

00502-2014-0017

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103562052

МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" 1, За: П. Сотирова, България 9000, Варна, Тел.: 052 978300, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302953

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=129.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
складовете на Болнична аптека
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Медикаментите като видове и количества са описани в Документацията

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
55192566.09 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 041 - 067694 от 27.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 150 - 269371 от 07.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 5704 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: 3;14;15;17;20;21;22;23;24;50;64;65;67;68;70;73;74;75;78;79;80;82;83;84;88;90;91;93;94;99;101;106;109;111
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Софарма Трейдинг" АД, ЕИК 103267194, район Изгрев, ул. "Л. Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133785

Интернет адрес/и:

URL: www.sopharmatrading.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 41352385.99 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5706 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: 69, 76
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Ей енд Ди Фарма България" ЕАД, ЕИК 131107072, община Столична, район Надежда, ул. "Рожен" 24, България 1271, София, Тел.: 02 8103949, E-mail: marina.mihailova@aripharma.com, Факс: 02 8103993

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 873637.2 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5707 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: 33, 34, 71
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Алта Фармасютикълс" ЕООД, ЕИК 175256438, район Витоша, БЦ Абакус, бул. "България" 118, ет. 2, България 1618, София, Тел.: 02 8549701, Факс: 02 9532622

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 849868 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5708 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: 6, 8, 11
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екос Медика" ООД, ЕИК 831029075, кв. Павлово, ул. "Голям Братан" 8, България 1618, София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914088

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 384578 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5709 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: 7, 10, 13, 16
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Химимпорт Фарма" АД, ЕИК 131181471, бул. "Джеймс Баучер" 51, България 1000, София, Тел.: 02 8622835, Факс: 02 8622838

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1611659 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5710 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: 27, 28, 31, 32, 55, 57, 59, 62
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екофарм" ЕООД, ЕИК 130390055, община Столична, район Надежда, бул. "Черни връх" 14, бл. 3, Партер, България 1271, София, Тел.: 02 9631596, Факс: 02 9631561

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 835306 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5711 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: 96, 117
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Маримпекс-7" ЕООД, ЕИК 130489377, община Столична, район Красно село, бул. "Цар Борис 3" 54, България 1612, София, Тел.: 02 9532561, E-mail: marimpex@techno-link.com, Факс: 02 9525821

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1300464 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5712 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: 1, 2, 4, 9, 12, 18, 19, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 49, 52, 56, 58, 60, 66, 77, 81, 86, 92, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 114, 115, 116
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медекс" ООД, ЕИК 131268894, Самоковско шосе 2Л, България 1138, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: office@medexpharma.com, Факс: 02 9175538

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6586224 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5714 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: 45, 46, 48
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МС Фарма" АД, ЕИК 130861077, ул. "Земляне" 35, България 1000, София, Тел.: 02 8189934, E-mail: mc-pharma@sofianet.net, Факс: 02 8189936

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 95372.2 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5713 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: 25, 42, 43, 51, 54, 61, 63, 85, 100
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фармнет" АД, ЕИК 202513217, бул. "Република" 54, България 9000, Варна, Тел.: 052 726890, Факс: 052 726821

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 775190.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5736 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: 53
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Чинков Консулт" ООД, ЕИК 202225599, ж.к. Студентски град, бл. 58, вх. В, България 1000, София, Тел.: 02 4776656, Факс: 02 4705007

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 197537.5 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5745 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: 47, 72, 95, 110
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фьоникс Фарма" ЕООД, ЕИК 203283623, район Студентски, ул. "Околовръстен път" 199А, България 1000, София, Тел.: 02 9658828, E-mail: office@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658828

Интернет адрес/и:

URL: http://www.phoenixpharma.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 330343.8 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 13
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Софарма Трейдинг" АД, ЕИК 103267194 "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД, ЕИК 131107072 "Алта Фармасютикълс" ЕООД, ЕИК 175256438 "Екос Медика" ООД, ЕИК 831029075 "Химимпорт Фарма" АД, ЕИК 131181471 "Маримпекс-7" ЕООД, ЕИК 130489377 "Медекс" ООД, ЕИК 131268894 "МС Фарма" АД, ЕИК 130861077 "Фармнет" АД, ЕИК 202513217 "Чинков Консулт" ООД, ЕИК 202225599 "Фьоникс Фарма" ЕООД, ЕИК 203283623