Версия за печат

04751-2014-0001

BG-гр. Хисаря: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Народно читалище "Иван Вазов -1904 г.", ул. "Генерал Гурко" № 23, За: Стоянка Ангелова, РБългария 4180, гр. Хисаря, Тел.: 0337 62543, E-mail: vazovhisar@abv.bg

Място/места за контакт: Председател на настоятелството

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hisar.bg..

Адрес на профила на купувача: www.hisar.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: "Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно читалище "Иван Вазов - 1904г." с УПИ IV-читалище, кв. 19а, I-ви етап - Ремонт покрив, подмяна на дограма, изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и укрепване на стълбище"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Хисаря
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящата поръчка са строително-монтажни работи за реализация на проект: "Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно читалище "Иван Вазов - 1904г." с УПИ IV-читалище, кв. 19а, I-ви етап - Ремонт покрив, подмяна на дограма, изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и укрепване на стълбище". Предвиждат се следните ремонтни работи: ремонт на покрив, доставка и монтаж на ПВЦ прозоречна дограма на втори етаж на сградата, изграждане на рампа за трудноподвижни хора и инвалиди, пояси за укрепване на зидове и укрепване на сълбището, както и подмяна на врати – втори етаж.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212330, 45261100, 45261400, 45421100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на библиотеки
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
346121.56 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок - П1; тежест: 10
Показател: Техн. предложение - П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

ДА


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 590981 от 11.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: "Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно читалище "Иван Вазов - 1904г." с УПИ IV-читалище, кв. 19а, I-ви етап - Ремонт покрив, подмяна на дограма, изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и укрепване на стълбище"
V.1) Дата на сключване договора
28.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Екобулгарстрой" ООД, ЕИК 120550159, ул. "Васил Райдовски" № 53, РБългария 4702, гр. Смолян, Тел.: 0301 64039, E-mail: nalbantov@abv.bg, Факс: 0301 64898

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 351332.3 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 346121.56 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „АВРАМОВ-1“ ЕООД, ЕИК 160095705 гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Доктор Владо № 26 2. “ПИРС – Д” ООД, ЕИК 825287345 гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. Подофицер Г. Котов № 21 3. „ЕКОБУЛГАРСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120550159 гр. Смолян 4702, ул. Васил Райдовски № 53 4. „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283 гр. Кърджали 6600, бул. Христо Ботев - ресторант Меаца жк Възрожденци, бул. Христо Ботев № 96 5. „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ“ АД, ЕИК200312087 гр. София 1700, район Студентски, ул. Проф. Георги Златарски № 37 - партер 6. МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115109387 гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Христо Г. Данов № 22, ет. 3


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор