Версия за печат

00080-2014-0048

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Електронен достъп до информация: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7338.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2015 г.”, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът на поръчката е доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, предназначени за лечение и диагностика. Предметът на поръчката включва доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2015 г., съгласно приложената спецификация, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката е разделена на 45 обособени позиции съгласно техническата спецификация. Прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2015 г.” е 2 372 925.76 лв. без ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
2372925.76 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

29.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Банков код (BIC): BNBG BGSD; Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът кандидатства. Гаранцията за участие е в размер до 1% /един процент/ от стойността на обособените позиции и е както следва: Поз.1-1 795 лв.,Поз.2-3 931 лв.,Поз.3-276 лв.,Поз.4-119 лв.,Поз.5-167 лв.,Поз.6-584 лв., Поз.7-772 лв.,Поз8-4 671 лв.,Поз.9-2 486 лв.,Поз.10-184 лв.,Поз.11-481 лв.,Поз.12-925 лв.,Поз.13-4 499 лв.,Поз.14-553 лв.,Поз.15-18 лв.,Поз.16-42 лв.,Поз.17-58 лв.,Поз.18-19 лв.,Поз.19-30 лв.,Поз.20-19 лв.,Поз.21-19 лв.,Поз.22-20 лв.,Поз.23-26 лв.,Поз.24-14 лв., Поз.25-20 лв.,Поз.26-359 лв.,Поз.27-188 лв.,Поз.28-289 лв.,Поз.29-164 лв., размерът на гаранциите продължава в VI.3. Допълнителна информация. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да е не по-кратък от срокът на валидност на офертата. В случай, че гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция, документът се представя в оригинал. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Банков код (BIC): BNBG BGSD; Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е със срок на валидност поне 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. В гаранцията се посочва договорът, за който се отнася.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 30 /тридесетия/ ден, след представяне на следните документи: 1) Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 /два/ броя заверени копия; 2) Приемателно-предавателни протоколи, по образец на Министерството на здравеопазването; 3) Обобщен опис на протоколите – 3 /три/ броя; 4) Писмени заявки-разпределения, изготвени от Министерството на здравеопазването и заверени от крайните получатели; 5) За лекарствените продукти следва да бъдат представени: Сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ – заверено от изпълнителя копие, в превод на български език от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи. 6) За медицинските изделия следва да бъдат представени: -Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител-за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл., че са определени като медицински изделия. -Валиден сертификат за внедрена система по качеството ISO 9001:2008 и/ или ISO 13 485:200Х или еквивалентен сертификат /заверено копие на оригинал и превод/ на производителя - за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл. с медицински изделия. -ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ със свеж печат и подпис на производителя или упълномощен представител на същия, придружен с превод от фирма, сключила договор с МВнР) за обособена позиция №№14 и 29. Изброените документи се представят в деловодството на Министерство на здравеопазването, класирани и прикачени в папка. В папката се прилага писмо с опис на съдържащите се в нея документи, като задължително се посочват номерата, датите и броя на приложените документи от всеки вид.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта, попълнен образец № 1 от документацията. 3. Представяне на участника - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец № 2 от документацията. 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, попълнен образец № 7 от документацията. 7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец № 3 от документацията. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец № 4 от документацията. 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2 и т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП от подизпълнителите, попълнен образец № 5 от документацията. 11. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец № 6 от документацията. 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец № 8 от документацията. 14. Декларация по чл. 8, ал. 8, т.2 от Закона за обществените поръчки, попълнен образец № 13 от документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За изпълнението на минималните изисквания, участникът следва да представи: 1. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и Разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 2. Заверено копие на валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2015 г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични. За медицинските изделия: 3. Декларация, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат /Наредбата/, от което извлечение да е видна продажната цена по смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредбата, от участника за всяка позиция, за която той кандидатства; 4. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител-за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл., че са определени като медицински изделия; 5. Официален документ, издаден от Изпълнителната Агенция по лекарствата от който да е видно, че няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години; 6. Декларация от участника, в която се посочва конкретният обществен фонд на съответната държава, който заплаща предлаганите медицински изделия; 7. Заверено копие на оригинал на валиден сертификат за внедрена система по качеството ISO 9001:2008 и/ или ISO 13 485:200Х или еквивалентен сертификат /заверено копие на оригинал и превод/ на производителя - за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл. с медицински изделия; 8. ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган /копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ със свеж печат и подпис на производителя или упълномощен представител на същия, придружен с превод от фирма, сключила договор с МВнР) за обособени позиции №№ 14 и 29; • За изделия, предназначени за изследователски и специфични аналитични цели (for research use only) e необходимо да бъде представена декларация от производителя, че изделието не попада в обсега на разпоредбите на Директивите за медицински изделия, въведени в България чрез Закона за медицинските изделия. 9. Заверено копие на валидна лицензия за превоз на радиоактивни вещества от Агенцията за ядрено регулиране. 10. Декларация, че лекарствените продукти са включени в Приложение 3 на Позитивния лекарствен списък, актуално към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти (важи за всички обособени позиции от №1 до № 13 вкл. ) и Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (важи за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл.); 2. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2015 г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични. За медицинските изделия: 3. Да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат; 4. Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; 5. Да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация за предлаганите изделия; 6. Да се заплащат от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз; 7. Да притежават валиден сертификат за внедрена система по качеството ISO 9001:2008 и/ или ISO 13 485:200Х или еквивалентен сертификат за всички обособени позиции от № 14 до № 45 вкл.; 8. Да притежават ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган за позиции №№ 14 и 29. 9. Участникът трябва да притежава валидна лицензия за превоз на радиоактивни вещества от Агенцията за ядрено регулиране. 10. Лекарствените продукти трябва да са включени в Приложение 3 на Позитивния лекарствен списък, актуално към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 074840 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.01.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.01.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2015 г.  Час: 11:00
Място

министерство на здравеопазването - гр. София, пл. "Св. Неделя" № 5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците, упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Гаранции за участие:Поз.30-22 лв., Поз.31-4 лв.,Поз.32-20 лв.,Поз.33-25 лв.,Поз.34-45 лв.,Поз.35-431 лв.,Поз.36-91 лв., Поз.37-34 лв.,Поз.38-35 лв.,Поз.39-8 лв.,Поз.40-51 лв.,Поз.41-43 лв.,Поз.42-53 лв., Поз.43-94 лв., Поз.44-14 лв., Поз.45-11 лв. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. /С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./ и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице. /С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренцията в сроковете, посочени в чл. 120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 99-Mo sodium molybdate; 99m-Tc Technetium pertechnetate 7,5 GBq
1) Кратко описание

Доставка на 99-Mo sodium molybdate; 99m-Tc Technetium pertechnetate 7,5 GBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 138 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
179517.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 99-Mo sodium molybdate; 99m-Tc Technetium pertechnetate 12,5 GBq
1) Кратко описание

Доставка на 99-Mo sodium molybdate; 99m-Tc Technetium pertechnetate 12,5 GBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 256 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
393100.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Technetium (99m Tc) macrosalb
1) Кратко описание

доставка на Technetium (99m Tc) macrosalb

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09344000, 33600000

Описание:

Радиоизотопи
Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

до 96 оп. х 5 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27622.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Technetium (99m Tc) nanocolloid
1) Кратко описание

Доставка на Technetium (99m Tc) nanocolloid

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 29 оп. х 5 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11917.55 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Technetium [99mTc] Exametazine 0,5 mg
1) Кратко описание

Доставка на Technetium [99mTc] Exametazine 0,5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 17 оп. х 5 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16761.29 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Technetium [99mTc] Sestamibi
1) Кратко описание

Доставка на Technetium [99mTc] Sestamibi

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 65 оп. х 5 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58493.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Technetium [99mTc] Tetrofosmin
1) Кратко описание

Доставка на Technetium [99mTc] Tetrofosmin

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 70 оп. х 5 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
77231.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Sodium Iodide [131 I] перорална форма 74 МBq
1) Кратко описание

Доставка на Sodium Iodide [131 I] перорална форма 74 МBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 1 646 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
467162.23 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Ioflupane (123-I)
1) Кратко описание

Доставка на Ioflupane (123-I)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 164 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
248622.63 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Iobenguane [131 I]
1) Кратко описание

Доставка на Iobenguane [131 I]

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 41 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18452.39 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Sodium Iodide [131 I] перорална форма 1,85 GBq
1) Кратко описание

Доставка на Sodium Iodide [131 I] перорална форма 1,85 GBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 120 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
48140 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Sodium Iodide [131 I] перорална форма 3,7 GBq
1) Кратко описание

дОСТАВКА НА Sodium Iodide [131 I] перорална форма 3,7 GBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 193 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92524.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Strontium (89 Sr) chloride
1) Кратко описание

Доставка на Strontium (89 Sr) chloride

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 205 оп. х 1 бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
449904.96 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 192 Ir за Микроселектрон 150 см/10 Ci
1) Кратко описание

Доставка на 192 Ir за Микроселектрон 150 см/10 Ci

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 4 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
55384 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 125 I fT3 KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I fT3 KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 23 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800.9 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 125 I fT4 KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I fT4 KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 58 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4289.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция 125 I TSH ( 96-100 проби) KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I TSH ( 96-100 проби) KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 101 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5852.95 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 125 I TSH (384-400 проби) KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I TSH (384-400 проби) KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 8 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1959.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 125 I Insulin KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Insulin KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 26 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3040.96 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция 125 I FSH KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I FSH KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 18 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1943.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 125 I LH KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I LH KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 18 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1943.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 125 I Prolactin KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Prolactin KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 19 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2051.05 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 125 I Testosteron KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Testosteron KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 18 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2624.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция 125 I Progesteron KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Progesteron KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 10 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1457.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 125 I Estradiol KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Estradiol KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 14 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2069.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 125 I CA-15-3 KIT IRMA
1) Кратко описание

доставка на 125 I CA-15-3 KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 141 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35955 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция 125 I CA-125 KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I CA-125 KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 77 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18861.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция 125 I CA-19-9 KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I CA-19-9 KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 118 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28904.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция 125 I PSA KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I PSA KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 103 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16475.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция 125 I Plasma renin activity
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Plasma renin activity

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 10 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2265 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция 125 I Calcitonin KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Calcitonin KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 2 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
440 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция 125 I Aldosteron
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Aldosteron

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 10 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2066.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция 125 I ACTH IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I ACTH IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 8 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2540 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция 125 І Paratchormon intact IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 І Paratchormon intact IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 11 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4565 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция 125 I beta 2 microglobulin
1) Кратко описание

Доставка на 125 I beta 2 microglobulin

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 70 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43106 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция 125 Vit B 12 + фолиева киселина
1) Кратко описание

Доставка на 125 Vit B 12 + фолиева киселина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 10 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9160 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция 125 I Thyreoglobulin
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Thyreoglobulin

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 30 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3426.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция 125 I Cortisol
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Cortisol

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 27 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3550.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция 125 I DНEAS
1) Кратко описание

Доставка на 125 I DНEAS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 6 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
831 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция 125 I anti TG antibody
1) Кратко описание

Доставка на 125 I anti TG antibody

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 32 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция 125 I anti TPO antibody
1) Кратко описание

Доставка на 125 I anti TPO antibody

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 32 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4304 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция 125 I TRAK
1) Кратко описание

Доставка на 125 I TRAK

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 12 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5376 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция 125 I Карциноембрионален антиген IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Карциноембрионален антиген IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 76 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9462 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция 125 I HGH KIT IRMA
1) Кратко описание

Доставка на 125 I HGH KIT IRMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 8 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1480 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция 125 I Ferritin KIT
1) Кратко описание

Доставка на 125 I Ferritin KIT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 09344000

Описание:

Фармацевтични продукти
Радиоизотопи

3) Количество или обем

до 6 оп. х 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1170 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г.