Версия за печат

00104-2014-0011

BG-Мадан: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Oбщина Мадан, ул. "Обединение" № 14, За: Дарина Атанасова - Гл. експерт "Обществени поръчки", община Мадан, Република България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Място/места за контакт: гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.madan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/bg/auctions/publicorders-1/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-deinosti-po-izgrajdane-i-rekonstrukciya-na-obekt-vatreshna-vod-155.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на дейности по изграждане и реконструкция на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Върбина – I етап“, Община Мадан“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на община Мадан.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Водопроводната мрежа ще се изпълни от ПЕВП тръби с клас на налягане PN 10. Под тръбите ще се слага 10 см пясъчна възглавница, а до 20 см над темето на тръбата се засипва с пясък, останалото е с нестандартна баластра трамбована на пластове по 20 см, до постигане на плътност по голяма от 1,6т/ м3 . Едновременно с изграждане на уличните водопроводи ще бъдат подменяни и сградните водопроводни отклонения. Всички сградни водопроводни отклонения са с диаметър ф25 от полиетилен /3/4"/. Съединяването на водопроводните отклонения и полиетиленовите тръби се осъществяват посредством бързи връзки. Предвижда се изграждането на шахта за редуциране на налягането. За целта се залага инсталирането на вентили, които да редуцират входно - изходното налягане, така че налягането в мрежата да не превишава нормативното за съответния вид тръба, независимо от налягането пред тях. В съответствие с изискванията на Противопожарните норми противопожарните кранове ще се разполагат през не повече от 150 м, като всеки противопожарен кран ще се захранва от две страни. Опорните блокове ще се изпълнят от бетон клас B15.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233120, 45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За целите на обекта е необходими да се изпълни: Рязане на асфалтова настила и заливане на фуги с битум - 3950,00м. Извозване на земни и скални почви - 4490,00м3. Доставка и полагане натрошен камък за пътна основа - 662,00м3. Доставка и засипване изкопи с нестандартна баластра и уплътняване - 4052,00м3. Доставка и полагане на асфалтобетон /неплътен/ - 346,20т. Доставка и полагане на асфалтобетон /плътен/ 232,80т. Направа на опорни блокове - 162,00бр. Доставка и полагане на ПХ 70/80 комплект - 25,00бр. Сградни водопроводни отклонения - 249,00бр. Изпитване и дезинфекция на водопроводи - 3488,00м.

Прогнозна стойност без ДДС
771216.75 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: Гаранцията за участие е в размер на: 7000 /седем хиляди/ лева, представляващи 0,9 % от стойността на поръчката. Гаранция за участие се превежда от участника по следната банкова сметка на Община Мадан: IBAN: BG72IABG74913378383603 BIG IABGBGSF при "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон гр. Смолян, офис град Мадан или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл.56,ал.1, т.3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП .Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от (две на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по следната банкова сметка на Община Мадан: IBAN: BG72IABG74913378383603 BIG IABGBGSF при "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон гр. Смолян, офис град Мадан или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на предмета на договора, удължен с три месеца и започва да тече от сключването на договора. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане: 1.1. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 80% (осемдесет процента) от цената на договора за обществената поръчка се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура: 1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР. 1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 1.2.3. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи: - констативен приемо – предавателен протокол; - оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката. 1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждането на всички обекти, предмет на обществената поръчка в експлоатация и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания. 2. Сборът от стойностите на междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, с нотариална заверка на подписите. Документът трябва да бъде представен от Участника в офертата в копие, под формата на нотариално заверен препис, или в оригинал. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - Определен е представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; - Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите. В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващият текст да бъде добавен в допълнително споразумение, ., подписано от лицата в обединението.Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение -допълнителното споразумение следва да бъде подписано с нотариална заверка на подписите и представено в офертата в копие, под формата на нотариално заверен препис, или в оригинал. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Могат да учас. бълг. или чужд.ф.л. или ю.л. вкл. техни обединения, които отгов. на услов., посочени в ЗОП. По отнош. на участ. трябва да не е налице някое от услов. на чл.47ал.1,т.1,б."а"-"д",т.2, т.3 и т.4,ал.2,т.1, т.2а предл.първо, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като при конст.наличието на което и да е от тях ще доведе до отстран. на участ.Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на СМР, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на: Строежи II-ра група, IV-та кат-я . Представя се зав. копие от документ, удостоверяващ регистрацията или декларация в този смисъл. В случай, че лицето е чужд. лице – представя се еквив. док., допускащ съгл. законодателството на държавата, в която е установен и осъществява дейността си извършв. на строителни работи - обект на настоящата общ. поръчка, в нот. зав.копие, придружен с превод на бълг. език. Когато участник е обед-е/консорциум или е предвидил участие на подизпълнител/и, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обед-то/консорциум, съотв. подизпълнител, който ще поеме извършването на СМР.Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП и Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 2. Копие на документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ю.л. или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е ф.л. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР.Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – ю.л. или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните ю.л. или обединения на чуждестранни ю.л., представят съответен еквив. документ, издаден от съдебен или адм. орган в държавата, в която са установени, и в офиц. превод. Документът се представя и от подизпълнителите на Участника, а в случай на обединение – от всички съдружници. 3. Нот. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;; 5. Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП за отсъствие на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;6. Доказателства за изпълнение на иконом. и финанс. изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 7. Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация;8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители; 9.Декл. за съгласие за участие като подизпълнител;10. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително мин. цена на труда и условията на труд, в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП;12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 13.Декларация за извършено посещение и оглед на обекта;14.Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 15. Плик №2„Предложение за изпълнение на поръчката"; 16. Плик № 3„Предлагана цена”
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверение от банка; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.Участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва: Да разполага с финансов ресурс в размер в размер на 100 000 лв. * Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация, съдържаща Списък на обектите за строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура , и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Попълва се и се представя приложеният образец. Представя се в оригинал с подпис и свеж печат. 2.Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на декларация (Образец № 5), съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. 3.Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 4.Поставеното изискване следва да бъде доказани с представяне на декларация (Образец № 6), съдържаща списък и описание на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени успешно в рамките на последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, договор/и/ за строителство на обекти с предмет, сходен* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 3400 л.м.*Под общ обем не по-малко от 3400 л.м. за строителство на обекти с предмет, сходен* с предмета на поръчката, се разбира – СМР по изграждане и/или рехабилитация на водопровод и канализация. 2. Всеки участник трябва да разполага с ръководен персонал, който ще изпълни поръчката и трябва да включва минимум по един от следните специалисти: • Технически ръководител - дипломиран строителен инженер или строителен техник, отговарящ на условията на чл. 163а от ЗУТ, минимум 5 години стаж като строителен инженер или строителен техник и минимум 2 години опит на позиция ръководител на строеж;• Експерт – контрол на качеството – лице, с висше или средно техническо образование, което притежава удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;• Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалент и минимум 2 години стаж на такава позиция. 3. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за упр-е на качество с обхват на дейностите “СМР” или еквивал. или да представи доказателства за еквив-ни мерки за осигуряване на кач-то;ISO 14001:2004 за внедрена система за управл-е на околната среда с обхват на дейностите “СМР” или еквивал. или да представи доказателства за еквив.мерки за осигуряване на опазването на околната среда. 4. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: Багер – 1 брой;Товарачна машина тип фадрома – 1 брой; Комбиниран багер – 1 брой; Валяк – 1 брой;Автогрейдер – 1 брой;Тов.автомобил тип самосвал – 2 брой; Тов.автомобил тип бордови – 1 брой; * Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение - П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие(включително инвестиционните проекти на всички обекти) се публикуват в профила на купувача едновременно с публикуване на обявлението. Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/bg/auctions/publicorders-1/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-deinosti-po-izgrajdane-i-rekonstrukciya-na-obekt-vatreshna-vod-155.html Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Същата е платима в размера, посочен в обявлението. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12.00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на община Мадан, гр. Мадан, ул. "Обединение" №14 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Мадан: IBAN: BG30IABG74918400234700 BIG IABGBGSF при "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон гр. Смолян, офис град Мадан с адрес 4900 гр. Мадан, обл. Смолян, ул. "Обединение" №8 като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 13:00
Място

4900, гр. Мадан, област Смолян, ул. "Обединение" № 14, ет. 3, зала № 310.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето - Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/bg/auctions/publicorders-1/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-deinosti-po-izgrajdane-i-rekonstrukciya-na-obekt-vatreshna-vod-155.html 2. Участниците могат да получат необходимата информация за: -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес: www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес: www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 3. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б, Където: А. Подпоказател - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ - максимален брой точки - 60. Б. Подпоказател - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА - максимален брой точки - 40. 4. Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ