Версия за печат

00599-2014-0008

BG-Бобов дол:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12.00.114 от 08.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2, За: Галина Антова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0702 62323, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Място/места за контакт: гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bobovdol.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://bobovdol.eu/index.php?option=com_content&task=category§ionid=20&id=105&Itemid=81.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Община Бобов дол

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и прогнозната стойност на поръчката предполага възлагане чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Кирил Атанасов Станчев
Длъжност: Кмет на Община Бобов дол