Версия за печат

02709-2014-0066

BG-Белоградчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 228 от 08.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП Държавно горско стопанство "Миджур", мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: с.Чупрене,ул."Ас.Балкански" № 2
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на гори,държавни горски територии


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП ДГС"Миджур" - застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на 7 бр. МПс,собственост на СЗДП ТП ДГС"Миджур","Каско" на 1 бр. лек автомобил Субару форестър,застраховка "Злополука на местата в МПС" и Трудова злополука на 24 бр.служители за 2015 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

необходимост от възможност за участие на неограничен брой участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчки "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП ДГС"Миджур" за 2015 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цветан Георгиев Михайлов
Длъжност: Директор