Версия за печат

00126-2014-0034

BG-Несебър: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на общински обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Строителство на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15, община Несебър” Обособена позиция №2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на база на БКС, гр. Несебър” Обособена позиция №3: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на многофункционална обществена сграда – Културен център в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър” Обособена позиция №4: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подземен паркинг в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър” Обособена позиция №5: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.т.5, гр. Несебър” Обособена позиция №6: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на обществен селищен парк в УПИ XV-общ., кв.36 по плана на с. Оризаре, общ. Несебър” Обособена позиция №7: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на мини игрище за футбол в УПИ І-210, кв.22 по плана на с. Гюльовца, общ. Несебър” Обособена позиция №8: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на алейно осветление и пешеходна алея от кръгово кръстовище на път І-9 „Варна – Бургас” до с. Равда в ПИ 61056.50.100”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: на територията на Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Авторският надзор ще се упражнява от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта, както и с подписване на всички необходими и установени от закона актове за неговото приключване.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
50900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 422 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на база на БКС, гр. Несебър”
V.1) Дата на сключване договора
04.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Архкон проект" ООД, ЕИК 131460909, район Красно село, ж.к. Борово, ул. "Ястребец"9, бл.2, ет.1, ателие 6, България 1000, София, Тел.: 02 9630025

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28900 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 416 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подземен паркинг в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър”
V.1) Дата на сключване договора
02.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Димитров и Саваклиев" ООД, ЕИК 102890943, ул. "Климент Охридски" 11, ет.3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844282

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Архкон проект” ООД, ЕИК 131460909, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. „Ястребец” №9, бл.2, ет.1, ателие 6; „Димитров и Саваклиев” ООД, ЕИК 102890943, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Климент Охридски” №11, ет.3;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл.2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. За Обособена позиция №2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на база на БКС, гр. Несебър”, проектирането на обекта е изпълнено от „Архкон проект” ООД, гр. София, чрез сключен договор №341/29.08.2013г. с предмет: „Проектиране на база на БКС в гр. Несебър”. Договорът за възлагане на обществена поръчка е сключен след проведена открита процедура по опростените правила, съгласно чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. За Обособена позиция №4: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подземен паркинг в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър”, проектирането на обекта е изпълнено от „Димитров и Саваклиев” ООД, гр. Бургас, чрез сключен договор №5/08.01.2014г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект „Подземен паркинг в УПИ I-общ., кв.76 по плана на гр. Несебър”. Договорът е сключен след проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителите на горепосочените проекти са запазили авторското си право върху проектите и са притежатели на авторски права - „Архкон проект” ООД - за обособена позиция №2 и „Димитров и Саваклиев” ООД - за обособена позиция №4. Съобразно изискванията на чл.162 от ЗУТ за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на горепосочените притежатели на авторски права, по отношение на изработените от тях проекти, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи, е необходимо вменяване на проектантите на задължението да извършат предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Съгласно чл.162, ал.3 от Закона за устройство на територията, предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Посочените по-горе обстоятелства, от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл 90, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на проектантите. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между възложителя и проектанта е необходимо избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.