Версия за печат

00085-2013-0010

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, ул.Св.Георги Софийски 3, За: инж. Кръстю Кръстев Кръстев, Емилия Петрова Николова, България 1606, София, Тел.: 02 9226300; 02 9226307, E-mail: kkkrastev@mail.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор"Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 515 от 31.05.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00085-2013-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София; телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар; телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение №1 (неразделна част от конкурсната документация).


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 14689 от 01.11.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

"Телекомуникационна компания" АД, бул. България 49, ет. 3, офис 15 ЕИК- 041044484, Република България 1000, София, Тел.: 02 9582105, Факс: 02 9582105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.www.teko-ad.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София, телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар, телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

2

ІII.7) Стойност посочена в договора
23514.48 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

10.11.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
26970.82 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, Д. М. Н.
Длъжност: НАЧАКНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ