Версия за печат

00226-2014-0019

BG-Плевен: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413974

Община Плевен, пл.Възраждане №2, За: инж.Евгени Пачков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881248, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 881296

Място/места за контакт: инж.Евгени Пачков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=138a4ebc-45b9-4974-b421-41cbdd82b045.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Извършване на аварийни ремонти по част ОВ, част ВиК, част Електро и част Строителна в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Плевен
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Извършване на аварийни ремонти по част ОВ, част ВиК, част Електро и част Строителна в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен” и включва 4 (четири) самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Извършване на аварийни ремонти на част ОВ в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”; Обособена позиция №2 - „Извършване на аварийни ремонти на част ВиК в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”;Обособена позиция №3 - „Извършване на аварийни ремонти на част Електро в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”. Обособена позиция №4 - „Извършване на аварийни ремонти на част Строителна в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”. По всички позиции изпълнението и качеството на вложените материали и изделия трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, придружени със съответния сертификат за качество. Място на изпълнение на обществената поръчка са бюджетните структури на Община Плевен (наричани по-долу „структурите”), административните сгради на кметствата в Община Плевен и други от „Приложение- Списък” към настоящата документацията.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000, 45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана цена; тежест: 80
Критерий: Техническо предложение; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

ОП-010-2014

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 128 - 227853 от 08.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ИРО-1908 История / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: „Извършване на аварийни ремонти на част Строителна в учрежденията на бюджетна издръжка в Община Плевен”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СТРОЙПРОДУКТ ЕООД, ЕИК 824104862, ул.Дойран №160, ет.3, България 5800, Плевен, Тел.: 064 801869, E-mail: stroiprodukt@mbox.digsys.bg, Факс: 064 801495

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой години: 4
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Консорциум "Ремонстрой-98- ПМУ" ПЛЕВЕН (водеща страна в обединението - "РЕМОНТСТРОЙ 98" АД, др.страна - "ПМУ-ПЛЕВЕН" ООД)- за позиция №4; 2."СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 114646733 - за позиция №4; 3."ВАНКОВ-ДУНЕВ" ООД, ЕИК 114008667 - за позиция №4; 4."СТРОЙПРОДУКТ" ЕООД, ЕИК 824104862 - за позиция №4; 5."ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, ЕИК 114038567 - за позиция №1.